Onderwerp: Bezoek-historie

Zorg op afstand bij corona: hoe declareer je dat?

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

We krijgen veel vragen over de financiële gevolgen van het coronavirus voor zorgaanbieders. Zorgverleners en instellingen vragen zich af hoe ze zorg op afstand het beste kunnen declareren. Daarom zetten we de meest gebruikte declaratietitels voor zorg op afstand per zorgsector op een rij.

Huisartsenzorg

Het maakt niet uit of een consult digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt omdat de zorgprestaties algemeen omschreven zijn. Alleen de duur van het consult maakt uit: kort, normaal of lang. Dit geldt voor een consult bij de huisarts en de poh-ggz.

Medisch-specialistische zorg

In plaats van een poliklinisch consult kan een zorgverlener het consult op afstand doen. Tijdelijk mag een eerste polikliniekbezoek, dat door het coronavirus telefonisch of schriftelijk plaatsvindt, geregistreerd worden als een regulier eerste polikliniekbezoek. Het is al toegestaan om een screen-to-screen consult als eerste consult te registeren.

Paramedische zorg

Het maakt niet uit of de zorg digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt omdat de zorgprestaties (veelal zittingen) algemeen omschreven zijn. Voor logopedie zijn beperkende voorwaarden om digitale zorg te leveren tijdelijk opgeheven: een behandeling kan nu vanaf de start digitaal plaatsvinden.

Farmaceutische zorg

In de prestaties voor farmaceutische zorg staat niet hoe je de zorg precies moet leveren aan de patiënt. Dit kan dus zowel face-to-face als digitaal of telefonisch. De zorg die valt onder de terhandstelling van geneesmiddelen of het begeleidingsgesprek bij een voor de patiënt nieuw geneesmiddel hoeft dus niet aan de balie plaats te vinden om te kunnen declareren.

Mondzorg

Wanneer de zorg zoals omschreven in de prestatie ook op afstand plaats kan vinden, mag je hiervoor de bestaande prestatie in rekening brengen. Deze zorg op afstand moet de reguliere vorm van de zorg vervangen. Zo kan bijvoorbeeld een probleemgericht consult of beugelconsult op afstand plaatsvinden.

Geboortezorg (verloskunde, kraamzorg, gynaecologie)

Het maakt niet uit of het zorgcontact digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt omdat de zorgprestaties algemeen omschreven zijn.

Basis en gespecialiseerde ggz

Het maakt niet uit of een consult digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt omdat de zorgprestaties algemeen omschreven zijn. Behandeling en intake mogen volledig digitaal, deels digitaal (blended care) of fysiek plaatsvinden om te kunnen declareren.

Verpleging en verzorging

Wonend in een zorginstelling (Wlz)

Het (dag)tarief kan je naar eigen inzicht besteden, dus ook aan digitale zorg.

Thuiszorg (Wlz)

Telefonisch of digitaal contact mag je ook als direct contact declareren, hierbij geldt dus hetzelfde uurtarief. Daarnaast mag je per maand per cliënt maximaal 6,5 uur declareren voor thuiszorgtechnologie tegen het afgesproken tarief voor verpleging, persoonlijke verzorging of begeleiding. Toezicht op cliënten valt hier ook onder.

Wijkverpleging (Zvw)

Telefonisch of digitaal contact mag je ook als direct contact declareren, hierbij geldt dus hetzelfde uurtarief. Daarnaast mag je per maand per cliënt maximaal 6,5 uur declareren voor thuiszorgtechnologie tegen het afgesproken tarief voor verpleging of persoonlijke verzorging. Begeleiding van en toezicht op cliënten zijn niet van toepassing in de Zorgverzekeringswet. Bovendien is er binnen het experiment Bekostiging verpleging en verzorging veel ruimte om afspraken te maken over digitale zorgtoepassingen.

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp)

Het maakt niet uit of een consult digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt omdat de zorgprestaties algemeen omschreven zijn. Dat betekent dat een eerste contactmoment digitaal mag plaatsvinden als het de reguliere vorm van zorg kan vervangen.

Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Alle contactenmomenten, ook groepsbijeenkomsten, mogen tijdelijk digitaal of telefonisch plaatsvinden.

Hulpmiddelen

Wij stellen geen tarieven en prestaties vast voor losse hulpmiddelen in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz).

Zorgverzekeraars

Wij vragen ook zorgverzekeraars om mogelijke belemmeringen in contracten met zorgaanbieders op dit gebied (bijvoorbeeld verplichte minimale omvang van face-to-facecontact) in deze periode op te schorten. We hebben hierover contact gehad met Zorgverzekeraars Nederland. Zij vinden dit een goede ontwikkeling. Zorgverzekeraars bekijken op dit moment hoe zij hiermee omgaan.

Meer informatie

We sporen alle partijen in de zorg aan om de geboden ruimte in deze tijd van crisis optimaal te benutten. Wanneer het voor u onduidelijk is hoe u zorg op afstand in uw sector kunt registreren, neem dan contact met ons op of kijk hier voor meer informatie:

Zorg op afstand: wat is dat?

Een deel van de zorg kan op afstand plaatsvinden in plaats van in de behandelkamer, spreekkamer of op locatie van de zorginstelling. De patiënt, cliënt of burger kan met zijn zorgverlener (beeld)bellen, e-mailen, chatten, of het zorgcontact kan verlopen via een patiënten portaal.

Naar boven