Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking facultatieve prestatie eerstelijnsdiagnostiek Integrale diagnostiek van Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) - TB/REG-20653-01
Ondertekeningsdatum:13-03-2020Geldigheid:18-03-2020 t/m 31-12-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, 52 aanhef en onder e, 53 aanhef en onder b, van de Wmg en de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg d.d. 26 maart 2018, kenmerk 1289889-172830-PRZO, inzake invoering facultatieve prestatie met vrij tarief voor eerstelijnsdiagnostiek in de medisch specialistische zorg,

                                                                                                              

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG 20114a;

 

en de nadere regel:

Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2001a;

 

besloten:

dat rechtsgeldig;

 

door:

 1. instellingen1 die geneeskundige zorg leveren als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv), voor zover deze omvat:

  -    zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden;

  -    zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a Bzv;

  -    geriatrische revalidatie als bedoeld in artikel 2.5c Bzv;

  2.    instellingen die mondzorg leveren als bedoeld in artikel 2.7 Bzv, voor zover deze wordt geleverd door kaakchirurgen (tandheelkundige specialistische zorg);

  3.    solisten2;

 

aan:

 • alle ziektekostenverzekeraars en

 • alle (niet-)verzekerden3

rechtsgeldig de navolgende prestatie in rekening mag worden gebracht, mits voldaan is aan de hieronder genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

 

Za-code

Omschrijving

198501          

Facultatieve prestatie - integrale diagnostiek van obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) voor de eerste lijn.

 

Aanvulling op de omschrijving van de prestatie

De facultatieve prestatie met ZA-code 198501 bevat de volgende onderdelen:

 • Klinische gegevens aangeleverd door de huisarts;
 • Inventarisatie van klachten die gevolg kunnen zijn van OSAS en gedragingen die de slaap en/of OSAS beïnvloeden, beiden gerapporteerd door de patiënt;
 • Uitvoering van polygrafisch onderzoek;
 • (long-)specialistische beoordeling, diagnose en behandel- en verwijsadvies naar aanleiding van de klinische gegevens en resultaten van het onderzoek;
 • Digitale rapportage van diagnose en behandel- en verwijsadvies aan de huisarts;
 • Digitaal beschikbaar stellen van onderzoekdata en rapportage aan de specialist in geval van verwijzing.

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

Ten aanzien van het in deze beschikking gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

 1. De facultatieve prestatie met ZA-code 198501 mag niet in combinatie met de prestaties met ZA-code 039735, 039729 of 039734 gedeclareerd worden.
 2. De facultatieve prestatie met ZA-code 198501 mag slechts in rekening gebracht worden, indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen een ziektekostenverzekeraar en de betreffende zorgaanbieder ten grondslag ligt.

 

Inwerkingtreding
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

 

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

              t.a.v. unit Juridische Zaken

              Postbus 3017

              3502 GA  UTRECHT

              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.


Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

M. Commandeur MSc
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

 

Toelichting

Deze prestatiebeschrijvingbeschikking heeft een beperkte geldigheidsduur tot 1 januari 2021. Per 1 januari 2021 wordt de prestatie met bijbehorende registratie- en declaratiebepalingen onderdeel van het dbc-pakket 2021, met bijbehorende regelgeving.

 

Naar boven