Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart facultatieve prestatie medisch-specialistische zorg

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Inleiding

De NZa wil graag uw mening horen over het invoeren van een zogenoemde facultatieve prestatie in de medisch-specialistische zorg. Het doel hiervan is om per 2021 meer ruimte te bieden aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Met behulp van deze facultatieve prestatie kunnen zij samen afspraken maken over maatwerk, innovatie en flexibiliteit.

Wij vinden dat de patiënt en de waarde die de zorg voor hem heeft, centraal moet staan. Ook in de bekostiging van de zorg. Daarmee sluiten we aan op de beweging 'juiste zorg op de juiste plek'. Eerder gaven we in een brief aan het ministerie van VWS al aan dat hiervoor meer actie nodig is. Ook ontvangen we signalen uit de praktijk dat de huidige regels soms (proces-) innovaties belemmeren of vertragen. We nemen daarom ook zelf maatregelen.

Een van onze maatregelen zou kunnen zijn het toevoegen van een facultatieve prestatie in de medisch-specialistische zorg. Hiermee kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen een nieuwe dbc aanvragen, die wij snel en marginaal toetsen. Zo ontstaat er ruimte voor samenwerking en maatwerk in de regio. We benadrukken dat het gaat om een aanvullende mogelijkheid voor lokaal maatwerk naast de reguliere bekostiging. Ziekenhuis en artsen, en verzekeraars mogen er gebruik van maken, maar hoeven dat zeker niet. Ook andere sectoren als de huisartsenzorg, wijkverpleging en fysiotherapie kennen inmiddels deze vrijheid om op individueel niveau een maatwerkprestatie aan te vragen bij de NZa. Met dit voorstel wordt de ziekenhuiszorgsector gelijkgetrokken met deze zorgsectoren.

Mocht u na het lezen van deze informatiekaart nog vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar bcreutzburg@nza.nl.

Geef uw mening over de facultatieve prestatie

Wij roepen in het bijzonder individuele partijen op (denk aan zorginkopers, patiëntenorganisaties, zorgverleners en ziekenhuizen) om te reageren op dit voorstel. U kunt online reageren, in de periode van 10 februari tot en met 2 maart 2020.

> Direct naar de vragenlijst

Na deze consultatie zullen wij het ministerie van VWS adviseren over het invoeren van de facultatieve prestatie voor de medisch-specialistische zorg.

Algemene kenmerken facultatieve prestatie

De facultatieve prestatie bestaat al in een aantal andere zorgsectoren. De algemene kenmerken van deze prestatie die een aanvulling vormt op de reguliere bekostiging zijn:

 • Hoge snelheid waarmee partijen kunnen starten

 • Vrij tarief

 • Overeenstemming verzekeraar en zorgverlener is nodig (contractvereiste)

 • Opschalen kan snel gaan

 • Geen eindtermijn

 • Eenvoudige beoordelingscriteria

 • Procesinnovaties snel te implementeren

 • Partijen mogen er gebruik van maken; maar hoeven dat niet.

Sectoren met (vergelijkbare) prestaties

In de volgende zorgsectoren is al veel vrijheid voor maatwerkafspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder:

 • Huisartsenzorg (prestatie overige zorgvernieuwing in S3)

 • Paramedische sectoren (facultatieve prestatie)

 • Farmaceutische zorg (facultatieve prestatie)

 • Eerstelijnsdiagnostiek (facultatieve prestatie)

 • Wijkverpleging (prestatie beloning op maat en experiment bekostiging verpleging en verzorging)

 • GGZ (facultatieve prestatie is in ontwikkeling en sector is positief)

Praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeeld 1: Zorg voorkomen

De juiste zorg op de juiste plek beoogt (duurdere) zorg te voorkomen, zorg te verplaatsen (dichterbij bij mensen thuis) en zorg te vervangen (door andere zorg zoals e-health). Een van de ideeën is bijvoorbeeld om te vermijden dat er 2 artsen worden ingezet bij consulten long en allergie. Longartsen en allergologen zouden in de praktijk aparte dbc's openen voor dezelfde zorgvraag. Door een nieuwe chronische zorgpoli te openen voor deze patiënten, is deze werkwijze niet meer nodig. De zorgverzekeraar verwacht dat een facultatieve prestatie helpt om hier lokaal voortvarend mee aan de slag te gaan.

Praktijkvoorbeeld 2: Zorg verplaatsen

Monitoren op afstand heeft veel voordelen voor de patiënt. De patiënt hoeft niet onnodig naar het ziekenhuis te komen (omdat dit laatste in de praktijk financieel aantrekkelijker kan zijn voor het ziekenhuis). Het uitwerken van een volledig nieuwe landelijke dbc voor monitoren vraagt veel tijd en afstemming voordat deze wordt meegenomen in een landelijke dbc-release. Het monitoren van patiënten kan bij veel verschillende aandoeningen worden ingezet met daardoor helaas ook veel kostenvariatie. Met een facultatieve prestatie kunnen 1 zorgverzekeraar en 1 ziekenhuis lokaal het monitoren van patiënten op afstand snel mogelijk maken.

Voordelen en nadelen

Voordelen van een facultatieve prestatie in de msz

Wij zien de volgende voordelen van een facultatieve prestatie in de msz ten opzichte van de huidige situatie:

 • Meer ruimte voor maatwerk, innovatie en flexibiliteit.

 • Doorlooptijd van 1,5 jaar in dbc-release verkort naar +/- 4 weken.

 • Signalen uit de praktijk dat dbc-systematiek knelt kunnen op individueel en lokaal niveau worden opgelost. De facultatieve prestatie maakt daarnaast de productstructuur flexibeler.

 • Geen uitgebreide en tijdrovende afstemming.

 • Geen probleem met ongecontracteerde zorg, omdat hier altijd een afspraak onder ligt tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

 • Extra mogelijkheid om waardegedreven zorg te bereiken naast de contractafspraken die gebaseerd zijn op bestaande dbc's.

Nadelen van een facultatieve prestatie in de msz

Wij zien de volgende nadelen ten opzichte van de huidige situatie:

 • De vergelijkbaarheid van aanbieders op grond van dbc-systematiek kan afnemen.

 • Het systeem van risicoverevening is een aandachtspunt in de uitwerking.

 • Er is geen automatische evaluatie van de toegevoegde waarde ten opzichte van bestaande prestaties.

Verschillen tussen facultatieve prestatie en beleidsregel innovatie

Facultatieve prestatie:

 • Bedoeld om partijen direct meer vrijheid te geven om bestaande zorg anders te declareren.

 • Geen beperking vooraf op kleinschaligheid.

 • Het is een reguliere prestatie zonder einddatum. Geen onduidelijkheid over status.

 • Geen administratieverplichtingen opgelegd vanuit de NZa.

 • Marginale toets van NZa bij beoordelen van aanvraag.

 • Doorlooptijd aanvraag +/- 4 weken.

 • Opschalen kan snel gaan.

Beleidsregel innovatie:

 • Bedoeld om te experimenteren. Er is sprake van tijdelijke vrijheid om af te wijken van de huidige dbc-systematiek.

 • Omvang van experiment: kleinschalig.

 • Er is geen zekerheid of het experiment gaat leiden tot structurele bekostiging via een reguliere prestatie.

 • Er is minder zekerheid over de continuïteit. Dit komt door een verplicht beslismoment na 3 jaar over het opnemen van de prestatie in de dbc-systematiek.

 • Verplichte tussentijdse en eindevaluatie van het experiment.

 • Een aanvraagprocedure met inhoudelijke eisen.

 • De doorlooptijd voor de aanvraag is maximaal 8 weken.

 • Partijen noemen dit zelf een tijdrovende procedure.

Naar boven