Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire - Publicatie Ambulancezorg nacalculatieformulier 2019 - CI/20/1c

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aan de besturen van de Regionale Ambulancevoorzieningen en de representerende zorgverzekeraars

Behandeld door: directie Regulering

Telefoonnummer: 088 - 770 87 70

E-mailadres: info@nza.nl

Kenmerk: CI/20/1c

Onderwerp: Publicatie Nacalculatieformulier 2019

Datum: 11 februari 2020

 

 

Geacht bestuur,

Met deze brief informeren wij u over het ambulancezorg nacalculatieformulier 2019.

Het ambulancezorg nacalculatieformulier 2019 staat online. U vindt het formulier in het NZa-aanvragenportaal. Het accountantsprotocol opbrengsten regionale ambulancevoorzieningen 2019 vindt u op ons documentenplatform. De uiterste datum voor indiening van het formulier is 30 juni 2020.

Invullen nacalculatieformulier
U logt in op ons portaal en daarna opent u het nacalculatieformulier 2019. Het formulier bestaat uit vijf tabbladen:

  1. Rijdende dienst;
  2. Meldkamer;
  3. Opbrengsten en vragen;
  4. Definitieve verrekening opbrengstverschil (nieuw, alleen zichtbaar voor RAV’s);
  5. Overzicht aanvraag.

Voor de wagenpark- en productievergoeding kunt u gebruik maken van de definitieve brandstofprijs 2019. Deze bedraagt 0,2387 euro per liter. Op de derde pagina van het formulier vult u de werkelijke opbrengsten 2019 in. De opbrengsten bestaan uitsluitend uit de declaraties van zorgprestaties (zie onderstaande tabel) die ter dekking van het budget dienen[1].

Prestatiecode

Omschrijving

Verrichting-

Code

I

001

Kilometer

196001

I

002

Besteld vervoer (B-rit)

196002

I

003

Stand-by (per uur)

196003

I

005

Grensoverschrijdende spoedinzet van ambulances (bandbreedte tarief)

196005

I

006

MICU vervoer

196006

I

010

Spoedvervoer (A1- / A2-rit)

196010

 


[1] Prestaties I20 en I21 dienen niet opgegeven te worden in de opbrengsten.

De volgende posten mag u niet opnemen als opbrengsten 2019:

  • Opbrengsten van voorgaande jaren;
  • Opbrengstverrekeningen van voorgaande jaren;
  • Voorlopige maandelijkse verrekenbedragen 2019.

Het vierde tabblad is nieuw en alleen zichtbaar voor RAV’s. De gegevens op dit tabblad gebruikt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de definitieve opbrengstverrekening 2019. De RAV vult de werkelijke opbrengsten (gedeclareerde tarieven) 2019 per uzovi in. Het formulier berekent daarna het (markt)aandeel van de opbrengst per uzovi.

Als u het formulier heeft ingevuld en gecontroleerd kiest u onderaan pagina vijf voor ‘Voltooien’. Vervolgens voegt u de jaarrekening en de controleverklaring toe. De door u opgevoerde opbrengsten dienen door de accountant te worden gewaarmerkt. U kunt de opgevoerde opbrengsten downloaden en na waarmerken door de accountant als bijlage toevoegen aan het formulier. Om het formulier te ondertekenen download u het ondertekeningdocument  en voegt u de getekende versie als bijlage toe. Na ondertekening door u en de representerende zorgverzekeraar kunt u het formulier indienen bij de NZa.

Indienen vóór 1 juli 2020
U dient het ondertekende nacalculatieformulier 2019 met de bijbehorende stukken uiterlijk 30 juni 2020 bij ons in. Aanvragen of aanpassingen op ingediende aanvragen die wij na deze datum ontvangen handelen wij af volgens artikel 4.2.5 van de Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2019. Aan de uitkomsten van eventuele berekeningen in het formulier kunt u geen rechten ontlenen. Alleen de formele besluiten van de NZa, over budgetvaststelling en –aanpassing, zijn rechtsgeldig.

Eenzijdige verzoeken
Als u en de representerende zorgverzekeraar niet tot overeenstemming komen kunt u beide een eenzijdig verzoek indienen. De afhandeling van eenzijdige verzoeken verloopt volgens de eerdergenoemde beleidsregel.

Vragen
De gebruikershandleiding van het aanvragenportaal vindt u op ons documentenplatform. Voor vragen naar aanleiding deze circulaire of het formulier kunt u contact opnemen met ons Informatie en Contactcentrum. Het Informatie en Contactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer (088) - 770 87 70. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@nza.nl. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn vragen wij u in het onderwerp van de e-mail uw NZa-nummer te vermelden.

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

dr. H. Lieverdink
unitmanager Beschikbaarheid en Innovatie van Zorg

Naar boven