Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking oefentherapie - TB/REG-21603-01
Status: Niet in werking getreden

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Prestatiebeschrijvingbeschikking oefentherapie TB/REG-21603-01

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid, onderdelen a en d jo. artikel 51 tot en met 53 van de Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie (BR/REG-21103),

 

en de Regeling:

Regeling paramedische zorg (NR/REG-1811a),

                                           

besloten:

dat rechtsgeldig,

 

door:

zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals oefentherapeuten die bieden en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wmg (factormaatschappijen)

 

waarbij deze prestatiebeschrijvingbeschikking niet van toepassing is op instellingen als bedoeld in artikel 1.2, aanhef en onder de nummers 2 en 3, 10 en 12 tot en met 24, van het Uitvoeringsbesluit WTZi en voor zover de prestaties niet als onderdeel van een diagnose behandelingscombinatie in rekening worden gebracht,

 

aan:

 • alle ziektekostenverzekeraars;

 • alle (niet-)verzekerden;1

 • zorgaanbieders,

 

in rekening mag worden gebracht:

de prestatiebeschrijvingen zoals omschreven in de bijgevoegde prestatielijst, mits voldaan is aan de bij de prestatie beschreven voorwaarden.

 

Intrekken oude beschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de Prestatiebeschrijvingbeschikking oefentherapie, met kenmerk TB/REG-20605-01, ingetrokken.

 

Toepasselijkheid voorafgaande beschikking

De Prestatiebeschrijvingbeschikking oefentherapie met kenmerk TB/REG-20605-01, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking gold.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021.

 

Gelet op artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatiebeschrijvingbeschikking oefentherapie.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

               t.a.v. unit Juridische Zaken

               Postbus 3017

               3502 GA  UTRECHT

               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

 

Prestatielijst voor oefentherapie - Bijlage bij beschikking TB/REG-21603-01

Ten aanzien van de onderstaande prestaties zijn de algemene en specifieke bepalingen bij de prestaties voor de desbetreffende zorgverleners van toepassing.

Prestatiebeschrijvingen

a. Screening

b. Intake en onderzoek na screening

c. Screening en intake en onderzoek

d. Intake en onderzoek na verwijzing

e. Eenmalig onderzoek

f. Individuele zitting reguliere oefentherapie

g. Individuele zitting kinderoefentherapie

h. Individuele zitting bekkenoefentherapie

i. Individuele zitting psychosomatische oefentherapie

j. Individuele zitting geriatrie oefentherapie

k. Lange zitting

l. Telefonische zitting

m. Groepszitting voor behandeling van twee personen

n. Groepszitting voor behandeling van drie personen

o. Groepszitting voor behandeling van vier personen

p. Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen

q. Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen

r. Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt

s. Toeslag voor behandeling aan huis

t. Toeslag voor behandeling in een instelling

u. Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek

v. Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport

w. Verslaglegging aan derden

x. Meekijkconsult

y. Onderlinge dienstverlening

fp. Facultatieve prestatie

Specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen

Ad a) Screening

De screening bij directe toegang is een kort contact tussen de zorgverlener en de patiënt die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat. Gedurende de screening inventariseert de zorgverlener de zorgvraag, bepaalt of er een indicatie is voor oefentherapie en verder onderzoek noodzakelijk is, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad b) Intake en onderzoek na screening

Tijdens de intake en onderzoek na screening voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een intake en oefentherapeutisch onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad c) Screening en intake en onderzoek

Tijdens de screening en intake en onderzoek voert de zorgverlener bij een patiënt met een nieuwe indicatie, die zonder verwijzing van een arts naar de zorgverlener gaat, een screening, intake en een oefentherapeutisch onderzoek uit op één dag en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt.

 

Ad d) Intake en onderzoek na verwijzing

Tijdens de intake en onderzoek na verwijzing voert de zorgverlener bij een nieuwe indicatie een intake en onderzoek uit en stelt een behandelplan op. De zorgverlener informeert/adviseert de patiënt. De patiënt is verwezen door een arts. Intake en onderzoek na verwijzing kan alleen in rekening worden gebracht indien voor dezelfde aandoening geen screening bij directe toegang heeft plaatsgevonden.

 

Ad e) Eenmalig onderzoek

Het eenmalig onderzoek heeft als doel om meer informatie te genereren ten behoeve van de diagnose en prognose met het oog op het (be)handelbeleid en de oefentherapeutische (on)mogelijkheden.

Een eenmalig onderzoek kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke vraag van de verwijzer voor een onderzoek;

 • er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage van de zorgverlener aan de verwijzer.

Het eenmalig onderzoek kan niet worden opgevolgd door een zitting voor dezelfde aandoening. Als de verwijzer na de schriftelijke rapportage verwijst voor behandeling oefentherapie, dan zal gestart moeten worden met intake en onderzoek na verwijzing, alvorens een zitting voor dezelfde aandoening plaats kan vinden.

 

Ad f) Individuele zitting reguliere oefentherapie

De individuele zitting reguliere oefentherapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere aandoeningen begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad g) Individuele zitting kinderoefentherapie

De individuele zitting kinderoefentherapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere aandoeningen begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad h) Individuele zitting bekkenoefentherapie

De individuele zitting bekkenoefentherapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere aandoeningen begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad i) Individuele zitting psychosomatische oefentherapie

De individuele zitting psychosomatische oefentherapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere aandoeningen begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad j) Individuele zitting geriatrie oefentherapie

De individuele zitting geriatrie oefentherapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere aandoeningen begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.

 

Ad k) Lange zitting

De lange zitting is bedoeld voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen. De aandoening(en) en de situatie van de patiënt zorgen ervoor dat het niet mogelijk is om de behandeling in een individuele zitting uit te voeren. Het gaat om de volgende specifieke aandoeningen:

 • meervoudig gehandicapten (lichamelijk en geestelijk);

 • cerebro vasculair accident (hemiplegie/diplegie en tetraplegie, eerste jaar aansluitend aan het accident);

 • dwarslaesie;

 • centrale ruggenmergaandoeningen (bijvoorbeeld MS, ALS, poliomyelitis);

 • spierdystrofie (vanaf 18 jaar);

 • spina bifida (vanaf 18 jaar);

 • cystische fibrose;

 • ziekte van Parkinson vanaf vijf jaar na diagnosestelling.

 

Ad l) Telefonische zitting

De telefonische zitting is een telefonisch contact tussen de zorgverlener en de patiënt. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook één-op-één behandelingen plaatsvinden;

 • de telefonische zitting dient ter vervanging van een individuele zitting;

 • de telefonische zitting vindt plaats tijdens een behandelepisode, in overleg met de patiënt en op een speciaal daarvoor tussen de zorgverlener en patiënt afgesproken tijdstip.

 

Ad m, n, o, p) Groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen

De groepszitting voor behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen betreft een prestatie per patiënt. Groepsbehandeling heeft in dit individuele geval meerwaarde, aangezien de patiënt in kwestie zo langduriger per behandeling kan worden belast en begeleid en/ of door het lotgenotencontact. Er is sprake van een groepsbehandeling indien meerdere personen tegelijkertijd starten met de zitting bij één behandelaar.

De complexiteit van de zorgvraag en de benodigde individuele aandacht bepalen de grootte van de groep. Deze prestatie kan enkel in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de nadere indicatiestelling "groepsbehandeling" geschiedt door de zorgverlener in overleg met de patiënt en/of verwijzer;

 • er is minimaal een intake en onderzoek vooraf gegaan aan de groepszitting;

 • de behandelruimte(n) en de gebruikte materialen dienen geschikt te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep;

 • de groep bestaat uit patiënten met een zo groot mogelijke homogeniteit in relatie tot de zorgzwaarte en indien mogelijk tot de medische diagnose.

 

Ad q) Groepszitting voor behandeling van meer dan 10 personen

De groepszitting voor behandeling van meer dan 10 personen betreft een prestatie per patiënt. Bij de groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen gaat het om begeleiding en activering. De rol van de zorgverlener is coachend en de deelnemer is meer op zichzelf aangewezen dan in de groepszitting van twee tot en met tien personen. De behandelruimte(n) en de gebruikte materialen dienen geschikt te zijn voor de te geven behandeling van de doelgroep. Er is sprake van een groepsbehandeling indien meerdere personen tegelijkertijd starten met de zitting bij één behandelaar.

 

Ad r) Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt

Indien het voor de behandeling kinderoefentherapie noodzakelijk is, kan de zorgverlener, in overleg met de ouders/verzorgers, hen ondersteunen bij de verzorging van het kind. Daartoe wordt informatie overgedragen en/of instructie gegeven gericht op het optimaliseren van de gezondheidstoestand en eventueel de behandeling.

 

Ad s) Toeslag voor behandeling aan huis

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt, kan een toeslag voor behandeling aan huis in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten, indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt bij de patiënt thuis, niet zijnde een tot de WTZi toegelaten instelling plaats;

 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag aan huis te behandelen en er ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden.

 

Ad t) Toeslag voor behandeling in een instelling

In het geval de zorgverlener de patiënt in een tot de WTZi toegelaten instelling behandelt, kan een toeslag voor behandeling in een instelling in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten, indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt in een tot de WTZi toegelaten instelling plaats;

 • de toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag in een instelling te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;

 • deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht wanneer er daadwerkelijk reistijd en reiskosten gemaakt worden voor behandeling van de patiënt.

 

Ad u) Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek

In het geval de zorgverlener eenmalig de patiënt op de werkplek behandelt, kan eenmalig een toeslag voor behandeling op de werkplek in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de behandeling vindt op de werkplek plaats;

 • de toeslag kan per patiënt per behandeltraject slechts eenmaal in rekening worden gebracht.

 

Ad v) Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport

Het eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport is een eenmalig samengestelde uitgebreide rapportage door de zorgverlener aan de verwijzer die een uitwerking bevat van de door de zorgverlener uitgevoerde testen en onderzoeken met de hieraan gekoppelde conclusies en aanbevelingen. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht, indien wordt voldaan aan alle onderstaande voorwaarden:

 • het kind is geïndiceerd voor kinderoefentherapie;

 • er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke vraag van de verwijzer voor een eenmalig rapport.

 

Ad w) Verslaglegging aan derden

Bij verslaglegging aan derden is sprake van een schriftelijke informatieverstrekking indien op verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, een rapport wordt verstrekt. Het tarief, op offerte basis, voor verslaglegging (inclusief eventuele kosten van aanvullend onderzoek) aan derden, niet zijnde de verwijzer, kan in rekening worden gebracht aan derden, niet zijnde de zorgverzekeraar.

 

Ad x) Meekijkconsult

Met de prestatie meekijkconsult wordt de zorgverlener werkzaam in de eerste lijn de mogelijkheid geboden om tijdens een behandeltraject de expertise van een andere zorgverlener in te roepen. Dit kan zowel een medisch specialist zijn als een andere zorgverlener in het zorgveld (bijvoorbeeld in de eerste lijn). De zorgverlener in de eerste lijn die expertise inroept, blijft tijdens het meekijkconsult de hoofdbehandelaar.

Het doel van de prestatie meekijkconsult is zorg op de juiste plek te bevorderen. Zorg in de tweede lijn kan hiermee bijvoorbeeld worden voorkomen.

Er geldt een contractvereiste voor het in rekening brengen van onderhavige prestatie. In het contract dat wordt afgesloten tussen de zorgverzekeraar van de patiënt en de zorgverlener in de eerste lijn kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de scope, voorwaarden en hoogte van de vergoeding van de prestatie.

De zorgverlener in de eerste lijn kan de prestatie meekijkconsult declareren bij de zorgverzekeraar van de patiënt. De andere zorgverlener die is ingeroepen in verband met zijn/haar expertise, kan deze inzet declareren bij de zorgverlener in de eerste lijn door middel van de prestatie onderlinge dienstverlening.

 

Ad y) Onderlinge dienstverlening

Onderlinge dienstverlening betreft de levering van een (deel)prestatie of van een geheel van prestaties op het gebied van oefentherapie door een ‘andere zorgverlener’ in opdracht van een ‘zorgverlener’. De andere zorgverlener wordt in dit kader ook wel aangeduid als de ‘uitvoerende zorgverlener’. De zorgverlener wordt in dit kader ook wel aangeduid als de ‘opdrachtgevende zorgverlener’.

 

Ad fp) Facultatieve prestatie

De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor de onder de reikwijdte van de beleidsregel prestatiebeschrijving voor oefentherapie vallende zorg die afwijkt van de hiervoor vermelde prestatiebeschrijvingen, indien tenminste één zorgverlener en tenminste één ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken. Andere verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

De door de NZa vastgestelde prestatie kan in rekening worden gebracht door een zorgverlener indien hier een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt.

 

Aanvraagprocedure

1. De aanvraag dient:

 • schriftelijk te worden ingediend;

 • door zorgverlener en ziektekostenverzekeraar gezamenlijk; en

 • te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen.

2. De aanvraag dient het volgende te bevatten:

 • Een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving.

 • Een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie valt.

 

De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen:

 • Voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2.

 • Valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie.

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de NZa binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag een besluit nemen.

Algemene bepalingen

1. De patiënt moet vooraf geïnformeerd zijn over het doel, de kosten en de inhoud van elke prestatie alsmede over het feit dat er, gezien onderstaande uitzonderingen, meerdere prestaties op één dag gedeclareerd kunnen worden.

 

2. Patiëntgerichte werkzaamheden, zoals verslaglegging, communicatie en correspondentie, zowel mono- als multidisciplinair, maken onderdeel uit van de zitting/behandeling. Indirecte tijd kan derhalve niet in rekening worden gebracht bij de patiënt en/of bij de verzekeraar.

 

3. Elk behandeltraject start met de prestatie:

 • Screening (prestatie a), gevolgd door Intake en onderzoek na screening (prestatie b); of
 • Screening en intake en onderzoek (prestatie c); of
 • Intake en onderzoek na verwijzing (prestatie d).

 

4. Per dag kan per patiënt één prestatie in rekening gebracht worden. Hierop gelden de onderstaande uitzonderingen:

a.   De volgende prestaties of een combinatie van deze prestaties kunnen wel meerdere keren per dag in rekening gebracht worden indien er een medische noodzaak bestaat voor meerdere prestaties op één dag, gesteld door een arts:

 • Individuele zitting reguliere oefentherapie (prestatie f);
 • Individuele zitting kinderoefentherapie (prestatie g);
 • Individuele zitting bekkenoefentherapie (prestatie h);
 • Individuele zitting psychosomatische oefentherapie (prestatie i);
 • Individuele zitting geriatrie oefentherapie (prestatie j);
 • Lange zitting (prestatie k);
 • Telefonische zitting (prestatie l);
 • Groepszitting voor behandeling van twee personen (prestatie m);
 • Groepszitting voor behandeling van drie personen (prestatie n);
 • Groepszitting voor behandeling van vier personen (prestatie o);
 • Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (prestatie p);
 • Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen (prestatie q);

b.  Wanneer een patiënt één of meerdere zorgvragen heeft, waaruit verschillende behandeltrajecten met een bij het behandeltraject behorend behandelplan voortvloeien;

c.  De prestatie ‘instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt’ (prestatie r) kan in combinatie met andere prestaties worden gedeclareerd;

d.   De prestaties:

 • Intake en onderzoek na screening (prestatie b);
 • Screening en intake en onderzoek (prestatie c); en
 • Intake en onderzoek na verwijzing (prestatie d),

kunnen op dezelfde dag met de navolgende prestaties worden gedeclareerd:

 • Individuele zitting reguliere oefentherapie (prestatie f);
 • Individuele zitting kinderoefentherapie (prestatie g);
 • Individuele zitting bekkenoefentherapie (prestatie h);
 • Individuele zitting psychosomatische oefentherapie (prestatie i);
 • Individuele zitting geriatrie oefentherapie (prestatie j);
 • Lange zitting (prestatie k);

e.  De prestaties:

 • Toeslag voor behandeling aan huis (prestatie s);
 • Toeslag voor behandeling in een instelling (prestatie t);
 • Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (prestatie u),  

 kunnen alleen in combinatie met één van de volgende prestaties in rekening worden gebracht:

 • Screening (prestatie a);
 • Intake en onderzoek na screening (prestatie b);
 • Screening en intake en onderzoek (prestatie c);
 • Intake en onderzoek na verwijzing (prestatie d);
 • Eenmalig onderzoek (prestatie e);
 • Individuele zitting reguliere oefentherapie (prestatie f);
 • Individuele zitting kinderoefentherapie (prestatie g);
 • Individuele zitting bekkenoefentherapie (prestatie h);
 • Individuele zitting psychosomatische oefentherapie (prestatie i);
 • Individuele zitting geriatrie oefentherapie (prestatie j);
 • Lange zitting (prestatie k);
 • Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (prestatie r);

f.   Indien de zorgverlener en zorgverzekeraar het wenselijk achten dat de prestatie ‘Facultatieve prestatie’ (prestatie fp) gezamenlijk met andere prestaties in rekening kan worden gebracht, dienen zij dit in een overeenkomst vast te leggen.

Naar boven