Onderwerp: Bezoek-historie

WB/REG-2020-01 Wijzigingsbesluit houdende wijziging van de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2001a
Ondertekeningsdatum:14-01-2020Publicatiedatum:01-02-2020Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-12-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Wijzigingsbesluit (WB/REG-2020-01) houdende wijziging van de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2001a

 

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op:

 

-      de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

-      de Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-20114a;

 

Besluit:

Artikel I

 

Artikel 19 van de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2001a, wordt gewijzigd als volgt:

A.

In lid 1 wordt onderdeel b hernoemd tot onderdeel c.

B.

In lid 1 wordt na onderdeel a een nieuw onderdeel b ingevoegd, luidend:

b.       Medicinale oncologische behandelingen binnen initiële (ZT11) subtrajecten

Wanneer binnen een initieel (ZT11) subtraject wordt besloten tot een medicinale oncologische behandeling, dan wordt het subtraject afgesloten één dag voor de datum van de toediening per infuus of injectie en/of de begeleiding bij orale oncologische medicatie. Aansluitend wordt een nieuw subtraject geopend en gaan de regels voor medicinale oncologische behandelingen binnen vervolg (ZT21) subtrajecten gelden.

Artikel II

Artikel 24 van de Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-2001a, wordt gewijzigd als volgt:

A.

In lid 5 (Belconsult ter vervanging van een herhaal-polikliniekbezoek (190162)) wordt vóór de eerste volzin (“Een consult … belverbinding.”) de letter a, gevolgd door een punt, geplaatst.

B.

Na de laatste volzin van lid 5 (“Van het consult … de patiënt.”) wordt - op een nieuwe regel - een tekstpassage toegevoegd, luidend:

b.       Wanneer een patiënt voor cardiologie voor dezelfde zorgvraag in de voorgaande 360 dagen al onder behandeling is geweest, dan kan een belconsult een regulier polikliniek bezoek vervangen. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face polikliniekbezoek. Van dit consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

C.

In lid 6 (Schriftelijke consultatie ter vervanging van een herhaalpolikliniekbezoek (190163)) wordt vóór de eerste volzin (“Een consultatie … consulteert (bijvoorbeeld e-mail of chat).”) de letter a, gevolgd door een punt, geplaatst.

D.

Na de laatste volzin van lid 6 (“Van de consultatie … de patiënt.”) wordt - op een nieuwe regel - een tekstpassage toegevoegd, luidend:

b.       Wanneer een patiënt voor cardiologie voor dezelfde zorgvraag in de voorgaande 360 dagen al onder behandeling is geweest, dan kan een schriftelijk consult een regulier polikliniek bezoek vervangen. Dit consult dient ter vervanging van een regulier face-to-face polikliniekbezoek en dient om die reden zowel zorginhoudelijk als qua tijdsduur te voldoen aan de voorwaarden die ook gelden voor het reguliere face-to-face polikliniekbezoek. Van dit consult vindt inhoudelijke verslaglegging plaats in het medisch dossier van de patiënt.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Met inachtneming van artikel 20, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wmg, zal dit besluit in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

dr. M.J. Kaljouw
voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven