Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart toelichting regelgeving ggz en fz 2020
Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-12-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De beleidsregels voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg in 2020 zijn gepubliceerd. Hieronder geven wij belangrijkste wijzigingen weer.

Wilt u een overzicht van alle geldende documentatie? Kijk dan onder 'Uitgaande relaties'.

1 Tariefherijking (g-ggz, gb-ggz en fz)

De NZa heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld. Die zijn in 2020 over het algemeen iets lager dan in 2019. De tarieven zijn gebaseerd op een groot kostenonderzoek van zorg. Hieraan is sinds het voorjaar van 2018 samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en ForZo/JJi gewerkt. In totaal hebben 788 aanbieders hun gegevens aangeleverd. Op basis hiervan hebben Sira Consulting en Capgemini Invent kostprijzen berekend, nadat een expertgroep met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en ForZo/JJi de methodiek om te komen tot tarieven vaststelde.

In de gespecialiseerde ggz dalen de maximumtarieven voor behandeling gemiddeld 0,7 procent. De tarieven voor verblijf zijn 3,4 procent lager. In de generalistische basis-ggz gaan de tarieven met 1 procent omlaag. De tarieven in de forensische zorg dalen gemiddeld voor verblijf met 2,1% en voor behandeling met 5,5%. Uitzondering is verslavingszorg (hoofdgroep Aan een middel gebonden), waar de tarieven gemiddeld dalen met 22,6%. Dit is in lijn met de zorginkoop voor verslavingszorg, waarin een afslag wordt gehanteerd van 25%.

2 Acute psychiatrische hulpverlening (g-ggz)

De belangrijkste inhoudelijke wijziging is de bekostiging van de acute psychiatrische hulpverlening volgens de generieke module Acute Psychiatrie. Het gaat om de volgende wijzigingen:

De triage, beoordeling en beschikbaarheid van ambulante crisisbehandeling en beschikbaarheid van bedden en opname tot maximaal 3 dagen wordt per 2020 in representatie ingekocht. Dit betekent dat per regio een representerende zorgverzekeraar en één aanbieder van crisiszorg onderhandelen en budgetafspraken maken. Deze afspraken staan in het regioplan.

Door de invoering van de budgetsystematiek volgens de generieke module is er een 'crisis-dbc binnen budget' en 'crisis-dbc buiten budget'.

De crisis-dbc binnen budget heeft een vast tarief en kan alleen worden gedeclareerd door of namens de gebudgetteerde zorgaanbieder op grond van een individuele tariefbeschikking. Voor de crisis-dbc's binnen budget is er één zorgtype, 303 'Acute psychiatrische hulpverlening binnen budget'.

Een crisis-dbc buiten budget heeft een maximumtarief en is bedoeld voor acute psychiatrische hulpverlening waarvoor geen budget is vastgesteld. Bij een crisis-dbc buiten budget moet 1 van de volgende 3 zorgtypes worden geregistreerd:

 • zorgtype 304 'acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – vervolg binnen budget';

 • zorgtype 305 'acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – zorgaanbieder geen onderdeel regioplan'. Deze dbc mag maar 1 kalenderdag open staan. Dit geeft de aanbieder de tijd de patiënt zorg te bieden en te zorgen voor overdracht aan een zorgaanbieder die onderdeel is van het regioplan;

 • zorgtype 306 'acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – geen regioplan'

De budgetsystematiek is uitgewerkt in de Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening en de Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening. De regels voor de crisis-dbc buiten budget staan in de Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Lees ook deze informatiekaart.

2.1 Budgetformulier

Uiterlijk 1 december 2019 konden de gebudgetteerde zorgaanbieder en de representerende zorgverzekeraar dit formulier digitaal en ondertekend indienen.

3 Eerstelijnsdiagnostiek (g-ggz, gb-ggz en fz)

Per 2020 vereenvoudigen wij de facturatie van eerstelijnsdiagnostiek. De kosten van eerstelijnsdiagnostiek bedragen gemiddeld 0,3% van de ambulante omzet van ggz-aanbieders. Ter verlaging van administratieve lasten zijn deze kosten per 2020 versleuteld in de kostprijzen van behandelaren in de ggz. De eerstelijnsdiagnostiek ozp's zijn daarmee voor de ggz per 2020 vervallen.

Ozp's die in 2020 uitgevoerd worden binnen een in 2019 geopende dbc worden niet via de dbc-tarieven 2019 vergoed. Daarom is er een éénmalige opslag over de tarieven voor 2020 van 0,049 procent (gb-ggz en g-ggz) en 0.026 procent (fz).

4 Verplichte ggz (g-ggz)

Op 1 januari 2020 vervangt de Wet verplichte ggz (Wvggz) de Wet Bopz. De wet regelt het geven van verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis. Mogelijk neemt de omvang van het voortraject onder de Wvggz toe. Denk aan extra werkzaamheden bij het voorbereiden van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging en het opstellen van een plan van aanpak. Voor cliënten die uiteindelijk (na aanvraag van de zorgmachtiging) niet in behandeling komen, zijn de huidige diagnostiek-dbc's waarschijnlijk niet altijd toereikend. Daarom hebben wij de diagnostiek-dbc's met twee prestaties uitgebreid. Het tarief voor deze overige deelprestatie voorbereiding zorgmachtiging is gebaseerd op het verschil tussen de gemiddelde inzet van behandelaren binnen diagnostiek-dbc's en de normatieve inzet van een psychiater op basis van de Wet verplichte ggz.

5 Registratie zorgtype zorgmachtiging en crisismaatregel i.v.m. risicoverevening (g-ggz)

Onderzoek van VWS naar de rol van Bopz-maatregelen in de risicoverevening toonde een dalende lijn in de registratie van de zorgtypen 'rechterlijke machtiging' en 'inbewaringstelling'. Het registeren van het juiste zorgtype door zorgaanbieders is verplicht. Inzicht in één van de duurste groepen patiënten kan de zorgaanbieders en –verzekeraars namelijk helpen bij de zorginkoop en -verkoop. In verband met mogelijke wijzigingen in het zorggebruik door invoering van de Wvggz (zie hierboven) roepen wij zorgaanbieders op om deze zorgtypes zorgvuldig te registreren.

6 Db(b)c-beroepentabel (g-ggz en gb-ggz)

6.1 Ggz-differentiatie

Op verzoek van partijen heffen wij per 2020 het onderscheid naar ggz-differentiatie bij psychomotorisch therapeuten en maatschappelijk werkenden in de dbc-beroepentabel op. De tijd van deze beroepen telt voortaan altijd mee in de productafleiding. Hiermee dringt de NZa normonduidelijkheid (met bijbehorende administratieve lasten) terug.

6.2 Physician assistant en hbo-psycholoog

Per 2020 zijn de physician assistant en de hbo-psycholoog opgenomen als niet-afleidend beroep in de beroepentabel. Hiermee maakt de NZa het mogelijk om de inzet van beide beroepen binnen de behandeling op uniforme manier inzichtelijk te maken.

7 Verblijf met rechtvaardigingsgrond bij vervolg-dbc's (g-ggz)

Zorginstituut Nederland concludeert in haar duiding Medisch noodzakelijk verblijf dat het in uitzonderlijke situaties gerechtvaardigd is om verblijf voor een redelijke termijn voort te zetten terwijl dit eigenlijk niet meer medisch noodzakelijk is voor de geneeskundige ggz. De hiervoor in 2018 ingevoerde prestatie Verblijf met rechtvaardigingsgrond (vmr) mocht tot en met 2019 alleen samen met behandeling gedeclareerd worden. Bij vervolg-dbc's mag men per 2020 de deelprestatie vmr ook declareren als behandeling ontbreekt.

8 Overige

8.1 Dagbesteding en geneeskundige begeleiding (g-ggz)

Per 2019 heeft de NZa de omschrijving van twee activiteiten aangepast:

 • Ondersteunend begeleidingscontact is veranderd in ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting

 • Activerend begeleidingscontact is veranderd in geneeskundig begeleidingscontact

Daarbij lieten wij weten dat registratie van dagbesteding bij ambulante zorg mogelijk blijft zolang sprake is van geneeskundige zorg. Hiervoor is tenminste opname in het behandelplan vereist. De bekostiging van dagbesteding en begeleiding is hierbij niet gewijzigd.

Deze manier van registreren blijft toegestaan zolang de dbc-systematiek van kracht is.

8.2 Aanpassingen wijzigingsformulier

In 2020 en 2021 blijven de huidige db(b)c-systematiek, de zzp-systematiek en de prestaties in stand. Het onderhoud hieraan beperken we tot een minimum, zo spraken partijen af in het Advies zorgprestatiemodel ggz en fz. Zo kunnen aanbieders en verzekeraars hun aandacht en inspanningen maximaal richten op de implementatie van de nieuwe bekostiging. Ter ondersteuning hiervan zijn aanpassingen doorgevoerd in het formulier waarmee belanghebbenden een wijziging in de bestaande systematiek kunnen aanvragen.

8.3 Aansluiting fz bij andere sectoren

Een zorgaanbieder mag zorg declareren als een patiënt tijdelijk in een ziekenhuis wordt opgenomen. Dat was in de forensische zorg gebonden aan een maximum van 7 dagen. Dit maximum is per 2020 vervallen. Daarnaast is het in de forensische zorg vanaf 2020 mogelijk om max-maxtarieven af te spreken. Daarmee kan de inkoper bij aanbieders zorg inkopen tot 10% boven de NZa-tarieven, bijvoorbeeld om kwaliteit te belonen. We hebben met deze twee aanpassingen de regels in de forensische zorg gelijk getrokken met de ggz en langdurige zorg.

8.4 E-learningmodules

De NZa stelt e-learningmodules beschikbaar voor de ggz en fz. Hiermee kunt u uw (nieuwe) medewerkers scholen in de (algemene) werking van de bekostigingssystematiek. U vindt de e-learningmodules hier.

9 Overzicht nu geldende documenten

Hieronder ziet u een overzicht van nu geldende documenten. Kijk hier voor links naar deze documenten.

9.1 Gespecialiseerde ggz

 • Beleidsregel prestaties en tarieven gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg - BR/REG-20141a

 • Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg - NR/REG-2021b

 • Tariefbeschikking gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg TB/REG-20629-02

 • Dbc-pakket RG20a en RG20b (ICT-leveranciers moeten b over a heen implementeren)

9.2 Acute ggz

 • Beleidsregel acute psychiatrische hulpverlening - BR/REG-20147a

 • Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening NR/REG-2025a

 • Informatiekaart acute psychiatrische hulpverlening

9.3 Forensische zorg

 • Beleidsregel prestaties en tarieven forensische zorg BR-REG-20142

 • Regeling dbbc's, zzp's en extramurale parameters forensische zorg - NR/REG-2022a

 • Tariefbeschikking Forensische Zorg TB/REG-20630-02

 • Dbbc-pakket RF20a + RF20b (ICT-leveranciers moeten b over a heen implementeren)

9.4 Generalistische basis-ggz

 • Beleidsregel generalistische basis-ggz BR/REG-20143

 • Regeling generalistische basis-ggz - NR/REG-2023

 • Tariefbeschikking generalistische basis-ggz TB/REG-20631-02

 • Codelijsten basis-ggz 2020

Naar boven