Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Minnesota B.V. – onderdeel van Vincere-GGZ B.V.
Ondertekeningsdatum:31-10-2019Publicatiedatum:15-01-2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Verzoek tot ontheffing van het concentratieverbod zonder voorafgaande goedkeuring

 

1. Op 31 oktober 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een verzoek ontvangen in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), tot het verlenen van ontheffing van het verbod om een concentratie tot stand te brengen. In dit verzoek is medegedeeld dat de Minnesota B.V., via haar dochteronderneming EnDan.nu B.V., voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over een onderdeel van Vincere-GGZ B.V. in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (Mw).

 

Partijen

 

2. Minnesota B.V. (hierna: Minnesota) biedt onder meer via haar dochteronderneming CrisisCare B.V. (handelend onder de naam: Trubendorffer) specialistische geestelijke gezondheidszorg aan in Amsterdam, Utrecht, Tilburg, Nijmegen, Den Haag en Den Bosch. EnDan.nu B.V. (hierna: EnDan.nu) is een 100% dochteronderneming van Minnesota en is een instelling voor medisch specialistische zorg. Voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Minnesota concern.

 

3. Vincere-GGZ B.V. (hierna: Vincere GGZ) is een geestelijke gezondheidszorginstelling die is gespecialiseerd in verslavingszorg en de daarbij voorkomende psychische en psychosociale problematieken en heeft vestigingen in Nederland, Portugal en Zuid-Afrika. Detox Margraten is een onderdeel van Vincere GGZ en biedt geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting aan in Margraten. Vincere GGZ verkeert in staat van faillissement.

 

Het voornemen

 

4. Het voornemen betreft de overname van bepaalde activa en het personeel van Detox Margraten door EnDan.nu. Het voornemen blijkt uit een bij de aanvraag overgelegde concept koopovereenkomst en bij de aanvraag overgelegde mailwisselingen over de overname van activa tussen de curator en het Minnesota concern.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5. Betrokken organisaties zijn EnDan.nu en Detox Margraten.

 

6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

 

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mw. De in randnummer 4 omschreven transactie betekent namelijk dat EnDan.nu uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Detox Margraten.

 

 

Beoordeling

 

9. Artikel 49d, eerste lid, Wmg geeft de NZa de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen op verzoek van degene die de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring heeft gedaan, ontheffing te verlenen van het in artikel 49a, eerste lid, Wmg gestelde verbod, indien de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden.

 

10. Hieronder zal achtereenvolgens worden beoordeeld of sprake is van een spoedeisend geval en of de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden.

 

A. Spoedeisendheid

 

11. Op 16 september 2019 is Vincere GGZ door de rechtbank failliet verklaard. Er is een opnamestop voor nieuwe cliënten bij Detox Margraten. De medewerkers van Detox Margraten behandelen nu alleen nog bestaande cliënten, maar de continuïteit van zorg kan op korte termijn niet meer worden gegarandeerd wegens het mogelijke vertrek van medewerkers.

 

12. Gezien het voorgaande acht de NZa het aannemelijk dat de continuïteit van de zorg van Detox Margraten gevaar loopt. Tevens acht de NZa het aannemelijk dat de zorgverlening aan patiënten kan worden gecontinueerd indien de voorgenomen concentratie op korte termijn plaatsvindt. De NZa concludeert dan ook dat er sprake is van een spoedeisend geval in de zin van artikel 49, eerste lid Wmg.

 

B. Redelijk vermoeden van goedkeuring

 

13. In het algemeen geeft de NZa haar goedkeuring voor een voorgenomen concentratie tussen partijen, mits voldaan wordt aan de volgende eisen:
- partijen hebben voldoende inzicht gegeven in de verwachte effecten van de beoogde concentratie;
- het oordeel en de aanbeveling van cliënten, personeel en andere betrokkenen zijn overtuigend en beargumenteerd                    meegewogen in de besluitvorming tot concentratie;
- de continuïteit van cruciale zorg komt door de voorgenomen concentratie niet in het geding.

 

14. Voor de verlening van een ontheffing in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg is het noodzakelijk dat de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring niet zal onthouden. De NZa acht dat ten aanzien van de onderhavige voorgenomen concentratie tussen partijen aannemelijk. Daartoe is het volgende redengevend:

 

De verwachte effecten van de beoogde concentratie

 

15. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie voor het zorgaanbod, de zorglocaties en eventuele risico’s die samenhangen met de concentratie. In het kader van de in randnummer 13 en 14 genoemde beoordelingsstandaard en gelet op artikel 49b lid 2 Wmg acht de NZa de overgelegde effectrapportage in beginsel toereikend.

 

Betrokkenheid belanghebbenden

 

16. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 

17. Detox Margraten doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Detox Margraten door de NZa niet beoordeeld.

 

18. De cliëntenraad en ondernemingsraad van het Minnesota concern zijn geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om op het voornemen te reageren. Beide medezeggenschapsorganen hebben geen bezwaar geuit met betrekking tot de voorgenomen concentratie.

 

Andere stakeholders

 

19. Naast het personeel en de cliënten hebben partijen aangegeven dat zij met andere betrokkenen, waaronder de verhuurder van het pand in Margraten, in contact zijn geweest over de voorgenomen concentratie.

 

Continuïteit cruciale zorg

 

20. Door partijen wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

 

Conclusie

 

21. Gelet op het bovenstaande concludeert de NZa dat er in de onderhavige zaak sprake is van een spoedeisend geval zoals bedoeld in artikel 49d, eerste lid, Wmg, waarbij zij het redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden. Het verzoek om ontheffing zal derhalve worden toegewezen.

 

 

 

Datum: 31 oktober 2019

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017 
              3502 GA  UTRECHT
             (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven