Onderwerp: Bezoek-historie

SKION 2020 - TB/REG-20646-01
Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-12-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer                                            Datum inwerkingtreding                          Datum verzending                   

420-1500-20-1                                   1 januari 2020                                            19 december 2019                 

 

Datum vaststelling                            Geldig tot                                                Behandeld door                               

19 december 2019                              1 januari 2021                                          directie Regulering                  

 

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50 eerste lid, onderdeel b en 52 aanhef en onder a, van de Wmg,

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

Stichting Kinderoncologie Nederland en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg,

aan:

- zorgverzekeraars, en

- (niet-)verzekerden1

 

de volgende prestaties en bijbehorende tarieven in rekening mogen worden gebracht:

 

Code Prestatiebeschrijving Tarief Met ingang van 
191150 / B 601 Diagnostiek   €    929,44 01-01-2020
191151 / B 602    Uitgebreide ziektetypering € 2.788,33 01-01-2020
191152 / B 603 Controle beenmerg €    464,72 01-01-2020
191153 / B 604  Uirgebreide controle € 1.394,17  01-01-2020
191154 / B 605 MRD-PCR   € 2.815,87 01-01-2020
191155 / B 606 RQ-PCR € 3.112,45  01-01-2020

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2020.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking vervangt de tariefbeschikking met nummer TB/REG-19684-01. Met de afgifte van deze tariefbeschikking wordt de geldigheidsduur van de geldende tariefbeschikking beperkt tot de ingangsdatum van deze tariefbeschikking.

Toelichting

Ten aanzien van de inwerkingtreding bepaling geldt aanvullend het volgende. In beginsel betreft de geldigheidsduur van deze beschikking het volledige jaar 2020. Echter, met het oog op het lopende traject aangaande de integratie van SKION in het Prinses Máxima Centrum, kan het zijn dat deze beschikking eerder dan 31 december 2020 eindigt. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen in het traject en besluiten die worden genomen. De betrokken partijen bij dit traject zijn dit met elkaar overeengekomen.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:         Nederlandse Zorgautoriteit

                   t.a.v. unit Juridische Zaken

                   Postbus 3017

                   3502 GA  UTRECHT

                   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:             030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.
     

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

M. Commandeur MSc
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

Naar boven