Onderwerp: Bezoek-historie

SKION 2019 - TB/REG-19684-01
Geldigheid:01-01-2019 t/m 31-12-2019Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer                                            Datum inwerkingtreding                          Datum verzending                             

420-1500-19-1                 1 januari 2019                        20 december 2018                                                                                                            

Datum vaststelling                            Geldig tot                                                Behandeld door                                

20 december 2018            1 januari 2020                      directie Regulering 

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),


en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50 eerste lid, onderdeel b en 52 aanhef en onder a, van de Wmg,

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

Stichting Kinderoncologie Nederland en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg,

aan:

- zorgverzekeraars, en

- (niet-)verzekerden1,

 

de volgende prestaties en bijbehorende tarieven in rekening mogen worden gebracht:

Code Prestatiebeschrijving Tarief Met ingang van 
191150 / B 601 Diagnostiek   € 1.030,16  01-01-2019
191151 / B 602    Uitgebreide ziektetypering € 3.090,49 01-01-2019
191152 / B 603 Controle beenmerg €    515,08   01-01-2019
191153 / B 604  Uirgebreide controle € 1.545,25 01-01-2019
191154 / B 605 MRD-PCR   € 2.787,99   01-01-2019
191155 / B 606 RQ-PCR € 3.081,63  01-01-2019

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2019.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking is de opvolger van de tariefbeschikking met nummer 420-1500-18-1.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:         Nederlandse Zorgautoriteit

                   t.a.v. unit Juridische Zaken

                   Postbus 3017

                   3502 GA  UTRECHT

                   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:             030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

M. Commandeur MSc
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

Naar boven