Onderwerp: Bezoek-historie

SKION 2018 - TB/REG-18689-01
Geldigheid:01-01-2018 t/m 31-12-2018Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer                                                       Datum inwerkingtreding                                   Datum verzending                             

420-1500-18-1                        1 januari 2018                              29  november 2017                

Datum vaststelling                                      Geldig tot                                                           Behandeld door                                

28 november 2017                   1 januari 2019                             directie Regulering                  

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50 eerste lid, onderdeel b en 52 aanhef en onder a, van de Wmg,

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

Stichting Kinderoncologie Nederland en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg,

aan:

- zorgverzekeraars, en

- (niet-)verzekerden1,

 

de volgende prestaties en bijbehorende tarieven in rekening mogen worden gebracht:

Code Prestatiebeschrijving Tarief Met ingang van 
191150 / B 601 Diagnostiek   € 1.046,79  01-01-2018
191151 / B 602    Uitgebreide ziektetypering € 3.140,38 01-01-2018
191152 / B 603 Controle beenmerg €    523,40 01-01-2018
191153 / B 604  Uirgebreide controle € 1.570,19  01-01-2018
191154 / B 605 MRD-PCR   € 2.760,39 01-01-2018
191155 / B 606  RQ-PCR € 3.051,12  01-01-2018

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2018.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking vervangt de tariefbeschikking met nummer 420-1500-17-1. Met de afgifte van deze tariefbeschikking wordt de geldigheidsduur van de geldende tariefbeschikking beperkt tot de ingangsdatum van deze tariefbeschikking.
 

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:         Nederlandse Zorgautoriteit

                   t.a.v. unit Juridische Zaken

                   Postbus 3017

                   3502 GA  UTRECHT

                   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:             030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.
 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

M. Commandeur MSc
waarnemend unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

Naar boven