Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit houdende intrekking van Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Besluit houdende intrekking van Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz IB/REG-2019-08

Artikel 1. Doel van dit besluit

Dit besluit beoogt de in artikel 2 genoemde regeling in te trekken.

Artikel 2. Intrekken regelingen

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit besluit wordt de Regeling registratie en aanlevering gegevens pilot ggz en fz met kenmerk NR/REG-1738 ingetrokken. De regeling blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die regeling en die betrekking hebben op de periode waarvoor die regeling gold.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 januari 2020. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant op grond van artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg.

Nederlandse Zorgautoriteit

dr. M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

 

 

Toelichting

Algemeen

De in dit besluit genoemde regeling is buiten gebruik geraakt en dient daarom te worden ingetrokken. De genoemde regeling heeft geen opvolger.

Naar boven