Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratie Fresh Tandartsen Holding B.V. – Maatschap Centrum voor Tandheelkunde Gorinchem - Maatschap Centrum voor Tandprothetiek
Ondertekeningsdatum:11-10-2019Publicatiedatum:06-12-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 24 april 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Hokato Holding B.V. (hierna: Hokato) is via haar dochterondernemingen Fresh Tandartsen Holding B.V. (hierna: Fresh) en Fluent Tandtechniek B.V. (hierna: Fluent) actief op het gebied van mondzorg in Harlingen, Hilvarenbeek, Den Helder, Drachten, Rijswijk, Haarlem-Heemstede, Noordwijk, Sassenheim, Egmond aan den Hoef, Rotterdam en Utrecht.

 

3. Maatschap Centrum voor Tandheelkunde Gorinchem (hierna: CvTG) is actief op het gebied van mondzorg in Gorinchem.

 

4. Maatschap Centrum voor Tandprothetiek Gorinchem (hierna: CvT) exploiteert een tandtechnisch laboratorium in Gorinchem dat ondersteunde diensten biedt aan CvTG.

 

5. R.J.A. van Denderen B.V., A.J.C.N. Gresnigt B.V., P.J. Mattern B.V. en Tandartspraktijk A. van Woerdem (hierna deHoldings) participeren elk voor 25% in CvTG en Cvt.

 

Het voornemen

 

6. Het voornemen betreft de overname van 80,04% van de aandelen in de Holdings door Fresh. Vervolgens vindt er een herstructurering plaats waarbij:
- de Holdings fuseren in een nieuw op te richten Fusie B.V. waar Fresh 80,04% van de aandelen in zal houden;
- Fusie B.V. splitst waarbij de mondzorgactiviteiten over zullen worden overgedragen aan de nieuw op te richten Centrum voor Tandheelkunde B.V. enerzijds en de tandtechnische activiteiten zullen worden overgedragen aan Centrum voor Tandprothetiek B.V. anderzijds;
- Fresh haar aandelen in Centrum voor Tandprothetiek B.V. verkoopt aan Fluent.
- Twee minderheidsaandeelhouders ieder 10% van de aandelen in Centrum voor Tandprothetiek B.V. en Centrum voor Tandprothetiek B.V. over zullen nemen van Fresh en Fluent. Hierdoor zal bij Fresh en Fluent 60,04% van de aandelen in deze BVs resteren.

Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 15 april 2019 en een participatie- en aandeelhoudersovereenkomst van 23 april 2019.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

7. Betrokken organisaties zijn Fresh en de Holdings.

 

8. Fresh en de Holdings kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

9. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

10.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Fresh uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de Holdings.

 

 

Beoordeling

 

11.Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

12.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

13.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

 

14.De Holdings doen door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van CvTG door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten
 

15.Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, achtste lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van mondzorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

 

16.Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor, onder andere, aanbieders van mondzorg te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van Fresh door de NZa niet beoordeeld.

 

 Personeel

 

17.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Fresh geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
 

C. Cruciale zorg

 

18.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

19.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 11 oktober 2019

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven