Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Huisartsenzorg Drenthe B.V. - Stichting Centrale Huisartsendienst Drenthe
Ondertekeningsdatum:26-11-2019Publicatiedatum:06-12-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 22 juli 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Huisartsenzorg Drenthe B.V. (hierna: HZD)  is actief op het gebied van dienstverlening aan huisartsen in de provincie Drenthe. Deze dienstverlening bestaat uit het faciliteren van ketenzorg en de ondersteuning van huisartsenpraktijken op het gebied van zorgverlening, praktijkvoering en netwerkvorming. Ook is HZD aangemerkt als regio-organisatie voor het verbeteren van de organisatie en infrastructuur van de eerstelijns (huisartsen)zorg in DrentheHuisartsenzorg Drenthe B.V.

 

3. Stichting Centrale Huisartsendienst Drenthe (hierna: CHD) is actief op het gebied van huisartsenzorg in de provincie Drenthe. CHD verzorgt de spoedeisende huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) voor patiënten van de bij CHD aangesloten huisartsen.

 

Het voornemen

 

4. Het voornemen betreft de overname van CHD door HZD. Hiertoe krijgt HZD op grond van de statuten onder meer het recht om het bestuur van CHD te benoemen, te schorsen en te onslaan. HZD zal worden aangesteld als statutair bestuurder van CHD. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende intentieovereenkomst van 17 juni 2019, een conceptakte van statutenwijziging van HZD van 6 november 2019, een door partijen ondertekend integratiebesluit van 7 november 2019, een conceptakte van statutenwijziging van CHD van 11 november 2019 en een conceptintegratieovereenkomst van 22 november 2019.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5. Betrokken organisaties zijn HZD en CHD.

 

6. CHD kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat HZD uitsluitende zeggenschap verkrijgt over CHD.

 

Beoordeling

 

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12. HZD is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van HZD door de NZa niet beoordeeld.


Cliënten

 

13. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, vijfde lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van huisartsenzorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

 

14. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor, onder andere, aanbieders van huisartsenzorg te laten geld. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van CHD door de NZa niet beoordeeld.

 

Personeel en andere betrokkenen

 

15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat personeel en andere betrokkenen door CHD op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

16. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van personeel en andere betrokkenen door CHD overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.
 

C. Cruciale zorg

 

17. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

18. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 26 november 2019

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven