Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking facultatieve prestatie eerstelijnsdiagnostiek pre-analyse activiteiten en service - TB/REG-19683-01
Ondertekeningsdatum:03-12-2019Geldigheid:19-12-2019 t/m 31-12-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, 52 aanhef en onder e, 53 aanhef en onder b, van de Wmg en de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg d.d. 26 maart 2018, kenmerk 1289889-172830-PRZO, inzake invoering facultatieve prestatie met vrij tarief voor eerstelijnsdiagnostiek in de medisch specialistische zorg,

                                                                                                              

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg, kenmerk BR/REG-19122a, en haar opvolger met kenmerk BR/REG 20114a;

 

en de nadere regel:

Regeling medisch-specialistische zorg, kenmerk NR/REG-1907a, en haar opvolger met kenmerk NR/REG-2001a;

 

besloten:

dat rechtsgeldig;

 

door:

 1. instellingen1 die geneeskundige zorg leveren als bedoeld in artikel 2.4, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering (Bzv), voor zover deze omvat:

  -    zorg zoals medisch-specialisten die plegen te bieden;

  -    zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a Bzv;

  -    geriatrische revalidatie als bedoeld in artikel 2.5c Bzv;

  2.    instellingen die mondzorg leveren als bedoeld in artikel 2.7 Bzv, voor zover deze wordt geleverd door kaakchirurgen (tandheelkundige specialistische zorg);

  3.    solisten2;

 

aan:

 • alle ziektekostenverzekeraars en

 • alle (niet-)verzekerden3

rechtsgeldig de navolgende prestatie in rekening mag worden gebracht, mits voldaan is aan de hieronder genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

 

Za-code

Omschrijving

198500          

Facultatieve prestatie - pre-analyse activiteiten en service ten behoeve van klinisch chemische en/of medisch microbiologische laboratoriumonderzoeken voor diagnosestelling, preventie of monitoring.

 

Aanvulling op de omschrijving van de prestatie

 • De prestatie omvat behalve het innemen of afnemen van patiëntmateriaal, alsmede (klaar maken voor) verzending en advisering van patiënt en registratie van gegevens ook alle andere activiteiten die voor de daadwerkelijke analyse op het laboratorium gebeuren of nodig zijn voor een juiste diagnosestelling ten behoeve van de gezondheid van een patiënt.

 • Het afnemen van lichaamsmateriaal zal in bepaalde gevallen buiten de verantwoordelijkheid van het ontvangende laboratorium geschieden. Volgens ISO 15189 is de versturende zorgaanbieder (laboratorium, zelfstandig behandelcentrum, ziekenhuis, etc.) verantwoordelijk voor het zeker stellen van de analyseresultaten van het laboratorium waaraan de analyses zijn uitbesteed (het ontvangende laboratorium). Het ontvangende laboratorium verschaft procedures en/of voorlichting over de correcte wijze van monsterafname, verwerking, opslag en verzendcondities van het totale analysepakket dat in eigen beheer wordt uitgevoerd. Deze procedures worden vastgesteld onder eindverantwoordelijkheid van een laboratoriumspecialist klinische chemie.

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen
Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

 • De facultatieve prestatie met ZA-code 198500 mag niet in combinatie met de prestaties met ZA-code 079990 of 079991 gedeclareerd worden.

 • De facultatieve prestatie met ZA-code 198500 mag slechts in rekening gebracht worden, indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen een ziektekostenverzekeraar en de betreffende zorgaanbieder ten grondslag ligt.

 

Inwerkingtreding
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2019, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2020.

 

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

              t.a.v. unit Juridische Zaken

              Postbus 3017

              3502 GA  UTRECHT

              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:       030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.


Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

M. Commandeur MSc
unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

 

Toelichting

Deze prestatiebeschrijvingbeschikking heeft een beperkte geldigheidsduur tot 1 januari 2021. Per 1 januari 2021 wordt de prestatie met bijbehorende registratie- en declaratiebepalingen onderdeel van het dbc-pakket 2021, met bijbehorende regelgeving.

 

Naar boven