Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart Toezicht zorgplicht en informatieverstrekking GLI - stand van zaken november 2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

 

Toezicht op informatie over GLI – stand van zaken

Informatie op de websites is voldoende, maar soms nog te moeilijk

Alle verzekeraars geven op hun website aan wat GLI inhoudt en voor wie deze zorg is bedoeld. Op één na leggen verzekeraars bovendien uit aan welke eisen de GLI-aanbieder moet voldoen, wil de zorg (gedeeltelijk) worden vergoed. Verzekeraars doen dit beter sinds onze vorige controle. Wel blijft de informatie gefragmenteerd. Voor een compleet beeld moeten verzekerden op verschillende plekken op de website zoeken. Dat is onnodig complex. Daarom verwachten wij van zorgverzekeraars dat zij de informatie helder vindbaar en eenvoudig presenteren en daarbij aansluiten bij de doelgroep. Dat zullen we opnieuw controleren in januari 2020.

Informatie over eigen risico is goed, over eigen bijdrage nog niet

De zorgverzekeraars geven bijna allemaal (1 uitzondering) inmiddels duidelijk aan dat er geen eigen risico geldt voor GLI. Dat er ook geen eigen bijdrage geldt voor GLI, wordt nog altijd door 5 van de 9 verzekeraars niet vermeld. We verwachten dat dit verbetert.

Hulp bij het vinden van een GLI aanbieder is voldoende

Wij concluderen dat zorgverzekeraars inmiddels op hun websites voldoende hulp bieden bij het vinden van een GLI aanbieder. Alle verzekeraars hebben GLI in een zorgzoeker verwerkt. Dit is verbeterd sinds onze vorige controle. Wel kunnen zorgverzekeraars nog van elkaars websites leren. Zo zien we dat sommige zorgverzekeraars een helder overzicht tonen van alle GLI-aanbieders in een straal van x kilometer rond de zoekplaats, terwijl anderen dit niet doen. Positief is dat sommige verzekeraars duidelijk aangeven dat verzekerden bij vragen of onduidelijkheden contact op kunnen nemen met de klantenservice voor het vinden van een zorgaanbieder van GLI in de buurt.

Extra voorwaarden voor vergoeding kunnen het aanbod beperken

Sommige zorgverzekeraars lijken extra voorwaarden voor de inhoud van de zorg te hanteren voor vergoeding van GLI. Bijvoorbeeld de voorwaarde van minimaal 80% 'face-to-face contacten' of groepsbijeenkomsten van maximaal 8 personen. Wij vinden extra voorwaarden die het aantal te vergoeden zorgaanbieders beperken, in dit beginstadium voorbarig.

Informatie over vergoeding langer dan 1 jaar

De meeste zorgverzekeraars (twee niet) geven inmiddels aan dat het gehele programma van GLI (2 jaar) in aanmerking komt voor vergoeding. Dit is niet altijd even expliciet, maar voldoende. Een vraag die bij verzekerden kan leven is hoe de vergoeding is geregeld als de huidige zorgaanbieder volgend jaar geen contract afsluit met de zorgverzekeraar. Wij concluderen dat er over dit punt niet wordt geinformeerd in de polisvoorwaarden, noch op de websites. Als verzekeraar ben je er niet met alleen melden: u mag (zolang er nog niet voldoende zorg is ingekocht) ook ongecontracteerde zorg afnemen tegen 100% van het max tarief. Daarbij horen ook (vooraf) de spelregels duidelijk te zijn die daarbij horen. Verzekerden moeten hierover goed geïnformeerd worden.

Meer actieve houding nodig van huisartsen en andere verwijzers

Ook huisartsen en verwijzers moeten hun patiënten beter informeren over dit nieuwe zorgaanbod. Illustratief is dat het voorkomt dat cliënten zelf de verwijzer op het idee brengen dat deze zorg sinds 2019 in het basispakket zit. We verwachten van huisartsen en andere verwijzers een meer actieve houding om GLI onder de aandacht te brengen.

Toezicht op zorgplicht GLI - stand van zaken

Aantal zorgaanbieders GLI neemt langzaam toe

In september 2019 zijn er 455 aanbieders van gecombineerde leefstijlinterventie. Het aanbod stijgt licht, maar we zien nog steeds regio's waar geen of weinig aanbod is.

bron: Vektis, sept. 2019

Zorgverzekeraars spannen zich in om aan hun zorgplicht voor de GLI te voldoen

Het aantal aanbieders met een contract voor GLI neemt toe. Ook houden de zorgverzekeraars het hele jaar de mogelijkheid open voor het afsluiten van een contract. We zien dat sommige zorgverzekeraars uitsluitend zorggroepen contracteren. Wij vinden het belangrijk dat die zorggroep dan op haar beurt zorgt voor voldoende actieve zorgverleners.

Eén aanbieder van GLI per gemeente beschouwen wij als een minimum: mensen die aangewezen zijn op een GLI moeten een gezond beweeggedrag gaan realiseren in hun eigen woon-/leefomgeving, bijvoorbeeld in de natuur, bij sportverenigingen of bij een beweegaanbod in het sociale domein. Het is dan ook van belang dat de GLI aansluit bij de mogelijkheden die er lokaal zijn en die het sociale domein biedt. We roepen zorgverzekeraars dan ook op om dit in hun contracteerbeleid na te streven.

Aantal contracten per zorgverzekeraar verschilt sterk

Het aantal in 2019 gecontracteerde GLI-aanbieders per zorgverzekeraar verschilt sterk, van 26 aanbieders (zorggroepen) tot 152 (zorggroepen en zelfstandige zorgverleners). Veel externe factoren maken dat het geen simpele taak is om een landelijk dekkend netwerk van GLI-aanbieders te contracteren. Zo is er nog niet overal aanbod beschikbaar. Dat neemt niet weg dat wij van zorgverzekeraars verwachten dat zij zich – binnen hun mogelijkheden – maximaal inspannen om van GLI een succes te maken voor hun verzekerden in alle delen van het land.

Er zijn realistische en acceptabele (financiële) voorwaarden nodig voor zorgaanbieders om te starten met gecombineerde leefstijlinterventie.

Tarieven komen in onderhandeling tussen partijen tot stand. De mogelijkheid voor een opslag in het tarief (het zogenoemde max-max-tarief) wordt nog niet benut om ruimte te bieden aan zorgaanbieders in de opstartfase. Evenmin wordt het aanbod van zelfstandige zorgverleners voldoende benut, daar waar de gecontracteerde zorggroepen nog geen landelijke dekking bieden.

Tijdelijk volgbeleid zal inkoop versoepelen in 2020 en 2021

Inmiddels is er voor 2020 en 2021 een tijdelijk volgbeleid van zorgverzekeraars voor het contracteren van GLI voor zorggroepen. Daarbij wordt het contract met de preferente zorgverzekeraar als de zorggroepen dat willen, overgenomen door alle andere zorgverzekeraars. Dit volgbeleid wordt over het algemeen positief ontvangen door zorggroepen. Voor individuele aanbieders geldt het volgbeleid niet.

100% vergoeden van aanbieders zonder contract is geen structurele oplossing

Als er in de buurt van de verzekerde nog geen contract is met een aanbieder van gecombineerde leefstijlinterventie, vergoeden sommige zorgverzekeraars 100% van de kosten als zij naar een aanbieder zonder contract gaan. Dit is een tijdelijke oplossing, maar geen structurele. De zorgverzekeraar zal zich moeten blijven inspannen voor een goed dekkend netwerk van aanbieders met een contract. Bij vier zorgverzekeraars geldt er overigens een lagere vergoeding als verzekerden naar een zorgaanbieder zonder contract gaan.

Vervolg

Wij hebben van alle negen onderzochte verzekeraars een gezamenlijke reactie gekregen op de genoemde verbeterpunten. Daarnaast vragen we hen individueel om ons in januari 2020 een plan te sturen hoe zij tot voldoende dekking van het aanbod aan GLI komen. Ook beoordelen wij in januari 2020 hun websites opnieuw. Wij willen dan dat alle verzekeraars ervoor hebben gezorgd dat verzekerden die iets willen weten over GLI, de benodigde informatie goed kunnen vinden op de website. Dit vraagt om gemakkelijk te vinden informatie die volledig is en begrijpelijk voor de doelgroep.

Wij blijven met de werkgroep GLI van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) met vertegenwoordigers van alle zorgverzekeraars in gesprek met het doel dat zorgverzekeraars voldoende voortgang boeken om te voldoen aan de informatieplicht en de zorgplicht.

Wil je meer informatie over GLI?

Naar boven