Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart Hoofdlijnen dbc-pakket 2021 RZ21a

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

In deze informatiekaart geven wij u een overzicht van de wijzigingen in het dbc-pakket op hoofdlijnen. De wijzigingen komen voort uit wijzigingsverzoeken die zorgaanbieders, zorgverzekeraars en hun branchepartijen bij ons hebben ingediend. De informatiekaart biedt slechts een overzicht en is daarmee niet uitputtend. Het dbc-pakket RZ21a bevat nog meer wijzigingen. Meer informatie over de hoofdlijnen dbc-pakket 2021 leest u in het document Hoofdlijnen dbc-pakket 2021.

Het pakket wordt in april 2020 vastgesteld en is dan pas definitief. 

Aanpassingen stamceltransplantatiezorg

We voeren voor stamceltransplantatiezorg per 2021 een aantal aanpassingen in de regels door. Zo verminderen we onder andere de parallelle registratie. Hiermee sluiten de prestaties beter aan op de geleverde zorg en verminderen de administratieve lasten. We brengen meer onderscheid aan in de dbc-zorgproducten voor volwassen en kinderen. Reden hiervoor is dat de zorg aan kinderen vaak langer en complexer van aard is. Ook komt er een oplossing voor het verschil in het gebruik van navelstrengbloed bij kinderen en volwassenen. 

Consultcodes voor poort-specialisten

Beroepsbeoefenaren met een poortfunctie krijgen in de regels per 2021 meer ruimte om de consultcodes 190065 en 190022 te registreren. Het gaat om zorgactiviteit Herhaalconsult door (medisch) vertegenwoordiger van een patiënt voor wie persoonlijke aanwezigheid een te grote verstoring van dagelijks functioneren en welzijn betekent (190065) en zorgactiviteit Analyse behandeladvies en/of behandeling elders opgesteld en/of uitgevoerd, in het kader van een second opinion (190022). In de aanvullende registratievoorwaarde voegen we toe dat zij deze zorg ook mogen leveren. Het is aan instellingen zelf om de kwaliteit van zorg te waarborgen en te bepalen wie deze zorg wel of niet mag uitvoeren (binnen de kaders van de geldende regelgeving).

Afschaffen zorgvraag Urologie

De verplichte zorgvraag bij Urologie komt te vervallen. De zorgvraag speelt geen rol in de afleiding of elders en zorgt nu voor onnodige administratieve lasten.

Verduidelijking wijziging MammaPrint (in RZ20b)

Het Zorginstituut Nederland (ZINL) vraagt ons in deze informatiekaart aandacht te besteden aan de gewijzigde aanspraak bij de Mamma Print. In de RZ20b (wijzigingsverzoek 202739) heeft de NZa de duiding van het ZINL overgenomen. Deze duiding kent echter een nuance; ZINL: “Vanwege de grote spreiding (betrouwbaarheidsintervallen) van de studieresultaten is er grote onzekerheid wat betreft de overlevingsdata. Door deze onzekerheid doet ZINL geen uitspraak over toepassing van de MammaPrint in de praktijk.  Op basis van de huidige gegevens kan het klinische nut van de MammaPrint niet worden vastgesteld. Hiermee voldoet de MammaPrint niet aan de stand van de wetenschap en praktijk en kan de MammaPrint niet ten laste worden gebracht van het basispakket. 

Wij passen de tekst bij het wijzigingsverzoek in de RZ21a op basis van deze nuancering aan. 

Tarieven

De tarieven voor 2021 worden geïndexeerd. Voor enkele zorgproductgroepen geldt hiervoor een uitzondering en herijken we de tarieven op basis van de kostprijzen uit 2018. Het gaat om de volgende zorgproductgroepen:

  • geriatrische revalidatiezorg (zpg 998418)
  • kindergeneeskunde en neonatologie (meerdere zorgproductgroepen)
  • stamceltransplantatie (zpg 979003)
  • kaakchirurgie 

Naast deze zorgproductgroepen gaan we ook de vergoeding gederfd rendement eigen vermogen (VGREV, een toeslag die in alle tarieven is verwerkt) herijken. Deze toeslag is in 2017 ingevoerd en in de jaren daarna niet herijkt.

Op de planning

Daarnaast zijn de volgende wijzigingsverzoeken ook onderdeel van het dbc-pakket 2021:

  • Nierteams aan huis: Het verzoek ligt er om de ‘nierteams aan huis’ per 2021 te bekostigen binnen de reguliere medisch-specialistische zorg. Hiervoor geldt nu een subsidieregeling. Ook wordt, op verzoek van VWS, een deel van orgaanontvanger-gerelateerde kosten (typering en perfusie) per 2021 opgenomen in de dbc-systematiek. De vergoeding hiervoor verloopt nu nog via de Nederlandse Transplantatiestichting.
  • Totale parenterale voeding (TPV): Het Zorginstituut Nederland heeft in 2018 bepaald dat totale parenterale voeding in de thuissituatie geneeskundige zorg is en daarmee bekostigd moet worden binnen de medisch-specialistische zorg. 

Belangrijke data

  • Conceptrelease productstructuur  - 19 december 2019
  • Vaststelling dbc-pakket 2021 - april 2020
  • Publicatie definitief pakket - april 2020
Naar boven