Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2017 - TB/REG-19662-01
Geldigheid:01-01-2020 t/m Status: Geldig vandaag

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, zevende lid, en 50, tweede lid, onder c, van de Wmg,

                                                                                                              

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg, met kenmerk BR/REG-17123;

 

en de nadere regel:

Regeling Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg, met kenmerk NR/REG-1715;

 

ambtshalve besloten:

de individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2017 vast te stellen op de gerealiseerde omzet van de zorgaanbieder1.  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft namelijk aan de NZa laten weten dat de macro-omzetgrens 2017, het landelijk macrobeheersinstrument (mbi)-omzetplafond, niet is overschreden2.
Dit betekent dat er over 2017 geen mbi-betalingsverplichting wordt opgelegd aan de zorgaanbieders die prestaties zintuiglijk gehandicaptenzorg in rekening hebben gebracht.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de beschikking wordt geplaatst. Deze beschikking heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 

 

Intrekken oude beschikkingen

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking worden de Beschikking landelijk MBI omzetplafond 2016 Zintuiglijk gehandicaptenzorg, met kenmerk TB/CU-2071-01, Beschikking individueel MBI omzetplafond 2016 Zintuiglijk gehandicaptenzorg, met kenmerk TB/CU-2070-01, Beschikking landelijk MBI omzetplafond 2017 Zintuiglijk gehandicaptenzorg, met kenmerk TB/REG-17633-01 en de Beschikking individueel MBI omzetplafond 2017 Zintuiglijk gehandicaptenzorg, met kenmerk TB/REG-17634-01, ingetrokken.

 

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u:  
  Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Zorgautoriteit                     

 

 

 

 

 

mr. drs. M. van Eckeveld

unitmanager Langdurige zorg

 

 

 

 

Naar boven