Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2020 - TB/REG-20643-01
Ondertekeningsdatum:25-11-2019Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-12-2020Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, tweede lid, onder c en 52 aanhef en onder e van de Wmg,

                                                                                                              

alsmede de beleidsregel:

  • Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2020, kenmerk BR/REG-20150;
     

en de nadere regel:

  • Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2020, kenmerk NR/REG-2028;

A. voor de gezamenlijke aanbieders van geneeskundige geestelijke gezondheidszorg:

voor het jaar 2020 een macro (omzet)grens, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg, vastgesteld.

De hoogte van deze macro (omzet)grens wordt vastgesteld op € 4.106,7 miljoen (prijsniveau 2020)1

B. voor elke afzonderlijke aanbieder van curatieve GGZ:

voor het jaar 2020 per zorgaanbieder een individuele omzetgrens, zijnde een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg vastgesteld.

De individuele omzetgrens per zorgaanbieder voor het jaar 2020 luidt als volgt:

situatie a.

Indien de Minister van VWS, uiterlijk op 1 juli 2022, aan de NZa zal meedelen dat géén sprake is van overschrijding van de (macro)omzetgrens, c.q. het landelijk MBI-omzetplafond, over het jaar 2020:

individuele omzetgrens (2020) = individuele omzet2 (2020)


situatie b.

Indien de Minister van VWS, uiterlijk op 1 juli 2022, aan de NZa zal meedelen dat sprake is van een overschrijding van de (macro)omzetgrens, c.q. het landelijk MBI-omzetplafond, over het jaar 2020:


ind. omzetgrens (2020) = ind. omzet (2020) * macro omzet (2020) -/- overschrijding (2020)
                                                                                       macro omzet (2020)


 

Nadat een mededeling van de Minister van VWS door de Nederlandse Zorgautoriteit is ontvangen dat sprake is van situatie b, stuurt de NZa iedere afzonderlijke zorgaanbieder van geneeskundige ggz een beschikking waarin de effecten van die mededeling voor die zorgaanbieder bekend worden gemaakt.

Bij situatie a stelt de NZa een gewijzigde bovengrens ambtshalve vast op het totaal van de gerealiseerde omzet via een collectieve beschikking.

Status oude beschikking

De beschikking individueel MBI-omzetplafond 2019, kenmerk: TB/REG-19639-01, blijft ook na 2019 van toepassing, indien en voor zover de minister van VWS toepassing van het macro beheersinstrument (MBI) over het jaar 2019 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2019, treedt dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2020.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes, gerekend vanaf de dag na die waarop dit besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:   
Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

​Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

M. Krijgsheld MSc

unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg

 

Naar boven