Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking facultatieve prestatie fysiotherapie TB/REG-19660-02
Geldigheid:01-12-2019 t/m 30-06-2020Versie:vergelijk Vergelijk met Prestatiebeschrijvingbeschikking facultatieve prestatie fysiotherapie TB/REG-20662-01, versie: 1: 01-07-2020 t/m 31-12-2020  X

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Prestatiebeschrijvingbeschikking facultatieve prestatie fysiotherapie TB/REG-19660-02

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

en meer in het bijzonder:

en meer in het bijzonder:
artikel 35, artikel 50, eerste lid, lid 1 onderdelen a en d jo. artikel 51 tot en met 53 Wmg, van de Wmg,

alsmede de beleidsregel:

alsmede de beleidsregel:
Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie,

en de regeling:
Regeling paramedische zorg,

Regeling paramedische zorg,

besloten:

besloten:
dat rechtsgeldig,

door:

door:
zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel onder c, onder sub 2°, van de Wmg (factormaatschappijen),

waarbij deze prestatiebeschrijvingbeschikking niet van toepassing is op instellingen als bedoeld in artikel 1.2, aanhef en onder de nummers 2 en 3, 10 en 12 tot en met 24 van het Uitvoeringsbesluit WTZi en voor zover de prestaties niet als onderdeel van een
diagnose behandelingscombinatie in rekening worden gebracht,

aan:

 • alle ziektekostenverzekeraars en

  alle ziektekostenverzekeraars en
 • alle (niet-)verzekerden1,

  alle (niet-)verzekerden1

in rekening mogen worden gebracht:

in rekening mogen worden gebracht:
de prestatiebeschrijvingen zoals omschreven in de bijlagebijgevoegde prestatielijst, mits voldaan is aan de bij de prestatiebeschrijvingenprestatie beschreven voorwaarden.

Voor alle facultatieve prestaties geldt dat zij enkel gedeclareerd kunnen worden wanneer hier een schriftelijke overeenkomst tussen een ziektekostenverzekeraar en de betreffende zorgaanbieder aan ten grondslag ligt.

Intrekken oude prestatiebeschrijvingbeschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de Prestatiebeschrijvingbeschikking facultatieve prestatie fysiotherapie, met kenmerk TB/REG-19660-02, ingetrokken.

Toepasselijkheid voorafgaande prestatiebeschrijvingbeschikking

De Prestatiebeschrijvingbeschikking Intrekken oude prestatiebeschrijvingbeschikking
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt prestatiebeschrijvingbeschikking facultatieve prestatie fysiotherapie, met kenmerk TB/REG-19660-0201, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beschikking goldingetrokken.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 juli 2020.

Inwerkingtreding
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 december 2019. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2020november 2019, treedt de beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 juli 2020december 2019.

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatiebeschrijvingbeschikking facultatieve prestatie fysiotherapie.

Bezwaar

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw
bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres: Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoekAdres: Nederlandse Zorgautoriteit
van de envelop vermeldtt.a.v. unit Juridische Zaken
u: Bezwaarschrift)Postbus 3017
3502 GA UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax: 030 – 296 82 96

Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam

  naam en adres van de indiener;

  en adres van de indiener;
 • de

  de dagtekening;

  dagtekening;
 • een

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
 • de

  de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

  gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,
De Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage bij PrestatiebeschrijvingbeschikkingLijst met facultatieve prestatie fysiotherapieprestaties

TB/REG-20662-01

Lijst met prestatiebeschrijvingen facultatieve prestaties

Fp1. Fp1. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Menisectomie type 1 Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Menisectomie type 1

Fp2. Fp2. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Menisectomie type 2 Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Menisectomie type 2

Fp3. Fp3. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Menisectomie type 3 Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Menisectomie type 3

Fp4. Fp4. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Voorste Kruisband reconstructie (VKB) Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Voorste Kruisband reconstructie (VKB).

Fp5. Fp5. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Totale Knieprothese (TKP) Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Totale Knieprothese (TKP).

Fp6. Fp6. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Totale Heupprothese (THP) Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Totale Heupprothese (THP).

Fp7. Fp7. Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Decompressie Schouder Fysiotherapeutisch traject aansluitend op operatieve ingreep Decompressie Schouder.

Fp8. Fp8.Kinderfysiotherapeutisch ketenzorgtraject vroeg-interventie Prematuren: het ToP-programma (Transmurale Ontwikkelingsondersteuning Prematuur geboren kinderen en hun ouders) Kinderfysiotherapeutisch ketenzorgtraject vroeg-interventie Prematuren: het ToP-
programma (Transmurale Ontwikkelingsondersteuning Prematuur geboren
kinderen en hun ouders). Registratie bij en certificering door het expertisecentrum
onwikkelingsondersteuning prematuren-nl (EOP-nl) is vereist.

Registratie bij en certificering door het expertisecentrum onwikkelingsondersteuning prematuren-nl (EOP-nl) is vereist.

Fp9. Fp9. Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van aspecifieke (lage) rugklachten, zorgprofiel 1 (normaal verloop van het herstel) Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van aspecifieke (lage) rugklachten,
zorgprofiel 1 (normaal verloop van het herstel).

Fp10. Fp10. Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van aspecifieke (lage) rugklachten, zorgprofiel 2 (afwijkend verloop van het herstel, zonder dominante aanwezigheid van psychosociale herstel belemmerende factoren)Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van aspecifieke (lage) rugklachten,
zorgprofiel 2 (afwijkend verloop van het herstel, zonder dominante aanwezigheid
van psychosociale herstel belemmerende factoren).

Fp11. Fp11. Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van aspecifieke (lage) rugklachten, zorgprofiel 3 (afwijkend verloop van het herstel, met dominante aanwezigheid van psychosociale herstel belemmerende factoren) Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van aspecifieke (lage) rugklachten,
zorgprofiel 3 (afwijkend verloop van het herstel, met dominante aanwezigheid van
psychosociale herstel belemmerende factoren).

Fp12. Transmurale fysiotherapeutisch zorgtraject in de eerste lijn volgend op een trauma

Fp12. Transmurale fysiotherapeutisch zorgtraject in de eerste lijn volgend op een
trauma.
De prestatie behelst een transmurale zorginterventie gericht op fysiek
functieherstel voor (poly)traumapatiënten met een fractuur of weke delen letsel, in
aansluiting op de ziekenhuisopname. De prestatie bestaat uit fysiotherapeutische
diagnostiek en eerstelijnscasemanagement vanuit het ziekenhuis,
fysiotherapeutische behandeling in de eerste lijn en transmurale communicatie
tussen de eerste lijn en de fysiotherapeut in het ziekenhuis. Van deze prestatie kan
geen gebruik worden gemaakt indien de behandeling in aansluiting op de
ziekenhuisopname bestaat uit klinisch revalideren in een revalidatiecentrum of
verpleeghuis. Ook kan van deze prestatie geen gebruik worden gemaakt indien het
fysiotherapeutisch traject onderdeel uitmaakt van de medisch-specialistische
behandeling.

Fp13. Fysiotherapeutische intake en onderzoek volgens de Coach2Move benadering

De fysiotherapeutische Coach2Move interventie richt zich op de verbetering van de mobiliteit en lichamelijke activiteit voor kwetsbare thuiswonende ouderen van 70 jaar en ouder. Ouderen die een progressieve aandoening hebben, in de palliatieve fase verkeren, op korte termijn aangemeld worden voor opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum of niet instaat zijn om te lopen, komen niet in aanmerking voor deze interventie.

Fp13. Fysiotherapeutische intake en onderzoek volgens de Coach2Move benadering.
De fysiotherapeutische Coach2Move interventie richt zich op de verbetering van de
mobiliteit en lichamelijke activiteit voor kwetsbare thuiswonende ouderen van 70
jaar en ouder. Ouderen die een progressieve aandoening hebben, in de palliatieve
fase verkeren, op korte termijn aangemeld worden voor opname in een
verpleeghuis of revalidatiecentrum of niet instaat zijn om te lopen, komen niet in
aanmerking voor deze interventie.
De prestatie bestaat uit een (verlengde) intake met verslaglegging en indien nodig
consultatie met een collega of de verwijzer alsmede een afsluitend consult met de
eindrapportage. De patiënten worden op basis van de fysiotherapeutische
interventie in een drietal behandelprofielen ingedeeld. Uit het behandelprofiel blijkt
het aantal benodigde zittingen. De fysiotherapeutische interventie vindt plaats via
de Coach2Move benadering en wordt uitgevoerd door een fysiotherapeut geriatrie.
De behandeling, die te declareren is via de zittingen, maakt geen onderdeel uit van
de facultatieve prestatie.

Fp14. Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van knie- en/of heupartrose

De prestatie is een zorgtraject dat zich richt op de verbetering van de mobiliteit en lichamelijke activiteit voor patiënten met knie- en/of heupartrose. Ouderen die een progressieve aandoening hebben, in de palliatieve fase verkeren, op korte termijn aangemeld worden voor opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum of niet in staat zijn om te lopen, komen niet in aanmerking voor deze interventie.

Fp14. Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van knie- en/of heupartrose.
De prestatie is een zorgtraject dat zich richt op de verbetering van de mobiliteit en
lichamelijke activiteit voor patiënten met knie- en/of heupartrose. Ouderen die een
progressieve aandoening hebben, in de palliatieve fase verkeren, op korte termijn
aangemeld worden voor opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum of niet
in staat zijn om te lopen, komen niet in aanmerking voor deze interventie.
De prestatie bestaat uit fysiotherapeutische diagnostiek, fysiotherapeutische
behandeling in de eerste lijn en transmurale communicatie tussen de eerste lijn en
de fysiotherapeut in het ziekenhuis. De patiënten worden op basis van de
fysiotherapeutische diagnostiek in een behandelprofiel ingedeeld. Uit het
behandelprofiel blijkt onder meer het aantal benodigde zittingen fysiotherapie. De
fysiotherapeutischfysiotherapeutische behandeling bestaat uit een combinatie van de volgende
componenten (afhankelijk van het behandelprofiel): voorlichting, advies, oefen- en
beweeg instructiebeweeginstructie en/of begeleiding bij oefenen en lichamelijke activiteit. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van e-health.

Fp15. Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van aspecifieke nekpijn

Fp15. Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van aspecifieke nekpijn
De fysiotherapeutische interventie is een gestructureerd en in tijd afgebakend zorgtraject
voor patiënten met aspecifieke nekpijn, gericht op (volledig) functioneel herstel. Jeugdige
patiënten met een leeftijd onder de 18 jaar bij intake alsmede patiënten met verdenking op
ernstig onderliggende pathologie en/of specifieke vormen van nekpijn zoals radiculopathie
komen niet in aanmerking voor deze interventie. De patiënten worden op basis van
zorgzwaarte in een behandelprofiel ingedeeld. Uit het behandelprofiel blijkt de duur van de
interventie en het aantal benodigde zittingen fysiotherapie. Het fysiotherapeutisch zorgtraject
ten behoeve van aspecifieke nekpijn bestaat uit de volgende componenten: classificatie in
zorgzwaarte, paramedische diagnostiek, stratificatie naar dominante behandelstrategie,
paramedische behandelingen (zitting manuele therapie en fysiotherapie) in de eerste lijn en
waar mogelijk begeleiding op afstand door de inzet van e-health.

Voor al deze facultatieve prestaties geldt dat zij enkel gedeclareerd kunnen worden
wanneer hier een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten
grondslag ligt.

Fp16. Fysiotherapeutisch traject ten behoeve van aspecifieke schouderpijnAanvraagprocedure Facultatieve Prestatie

De fysiotherapeutische interventie isNZa kan een gestructureerd en in tijd afgebakend zorgtrajectprestatiebeschrijving vaststellen voor patiënten met aspecifieke schouderpijn, gericht op (volledig) functioneel herstel. Jeugdige patiënten met een leeftijd onder de 18 jaar bij intake alsmede patiënten met verdenking op ernstig onderliggende pathologie en/of specifieke vormen van schouderpijn zoals fractuur komen niet in aanmerking voor deze interventie. De patiënten worden op basis van zorgzwaarte in een behandelprofiel ingedeeld. Uit het behandelprofiel blijkt de duur van de interventie en het aantal benodigde zittingen fysiotherapie. Het fysiotherapeutisch zorgtraject ten behoeve die afwijkt van aspecifieke schouderpijn bestaat uitde prestatiebeschrijvingen vermeld in de volgende componenten: classificatie in zorgzwaarteprestatiebeschrijvingbeschikking voor fysiotherapie, paramedische diagnostiek, stratificatie naar dominante behandelstrategie, paramedische behandelingen (zittingen manuele therapieindien ten minste één zorgaanbieder en fysiotherapie) in deten minste één
eerste lijn en waar mogelijk begeleiding op afstand door de inzet van e-healthziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken. Andere verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

1. De aanvraag dient:

 • schriftelijk te worden ingediend;
 • door zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar gezamenlijk en;
 • te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen.

Voor al deze facultatieve prestaties geldt dat zij enkel gedeclareerd kunnen worden wanneer hier een schriftelijke overeenkomst met een ziektekostenverzekeraar aan ten grondslag ligt.2. De aanvraag dient het volgende te bevatten:

 • een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving;
 • een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer
  van de beleidsregel “Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie” valt.

De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen:

 • Voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2.
 • Valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van de beleidsregel
  ‘Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie’.

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de NZa binnen 4 weken na ontvangst van de
schriftelijke aanvraag een besluit nemen.

Aanvraagprocedure facultatieve prestatie

De NZa kan een prestatiebeschrijving vaststellen voor fysiotherapie die afwijkt van de prestatiebeschrijvingen vermeld in de Prestatiebeschrijvingbeschikking voor fysiotherapie, indien ten minste één zorgaanbieder en ten minste één ziektekostenverzekeraar gezamenlijk daarom verzoeken. Andere verzoeken dan gezamenlijke worden zonder inhoudelijke beoordeling afgewezen.

1. De aanvraag dient:

 • schriftelijk te worden ingediend;

 • door zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar gezamenlijk; en

 • te zijn voorzien van een handtekening van deelnemende partijen.

2. De aanvraag dient het volgende te bevatten:

 • een voorstel voor een concrete en duidelijke prestatiebeschrijving;

 • een toelichting waarom de voorgestelde prestatiebeschrijving binnen de werkingssfeer van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie valt.

De NZa beoordeelt de aanvraag op de volgende onderdelen:

 • Voldoet de aanvraag aan de gestelde voorwaarden onder 1 en 2;

 • Valt de voorgestelde prestatiebeschrijving(en) onder de reikwijdte van de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie.

Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde voorwaarden zal de NZa de beoordeling ervan aanhouden totdat de benodigde gegevens zijn ontvangen. Bij een complete aanvraag voor een nieuwe prestatie zal de NZa binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke aanvraag een besluit nemen.