Onderwerp: Bezoek-historie

Tariefbeschikking bekostigingsexperiment aanvullende beroepen gespecialiseerde ggz en fz (TB/REG - 19680 - 01)
Geldigheid:01-12-2019 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35 en 50, eerste lid, 52 en 53, van de Wmg en artikel 58 Wmg,

 

op basis van de beleidsregel:

Bekostigingsexperiment aanvullende beroepen gespecialiseerde ggz en fz, kenmerk BR/REG-20151;

 

en de regeling:

Bekostigingsexperiment aanvullende beroepen gespecialiseerde ggz en fz, kenmerk NR/REG-2029;

 

besloten:

dat rechtsgeldig

 

door:

zorgaanbieders die gespecialiseerde ggz en/of forenische zorg als bedoeld in artikel 1 van de Beleidsregel Bekostigingsexperiment aanvullende beroepen gespecialiseerde ggz en fz leveren

 

aan:

ziektekostenverzekeraars met wie een rechtsgeldige overeenkomst is afgesloten of aan een verzekerde die een daartoe strekkende verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten bij de voornoemde zorgverzekeraar met welke de zorgaanbieder een rechtsgeldige overeenkomst heeft afgesloten12

 

in rekening mogen worden gebracht:

maximaal de bedragen (in euro’s) behorend bij de prestaties zoals opgenomen in de tariefbeschikking gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (TB/REG-19627-02 of opvolgers) of tariefbeschikking forensische zorg (TB/REG-19629-02 of opvolgers) met inachtneming van de hierna genoemde voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

 

Aanvullende voorwaarden, voorschriften en beperkingen

voor dbc’s

 

De prestaties en bijbehorende tarieven als omschreven in de beschikking gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (TB/REG-19627-02 of opvolgers) worden in rekening gebracht met inachtneming van de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de regeling, vermeld in de aanhef van deze beschikking en de Regelingen gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (NR/REG-1927 of opvolgers) met uitzondering van artikel 5.1.4.1 van deze regeling.

 

Voor dbbc’s

 

De prestaties en bijbehorende tarieven als omschreven in de beschikking forensische zorg (TB/REG-19629-02 of opvolgers) worden in rekening gebracht met inachtneming van de voorschriften en beperkingen die zijn opgenomen in de regeling, vermeld in de aanhef van deze beschikking en de Regelingen Dbbc's, zzp's en extramurale parameters forensische zorg (NR/REG-1930 of opvolgers) met uitzondering van artikel 3.1.4.2 van deze regeling.

 

Aanvullend voor dit experiment gelden voor zowel dbc’s als dbbc’s de volgende voorwaarden, voorschriften en beperkingen

 

  • Er is een experimentovereenkomst;
  • De zorgaanbieder en zorgverzekeraar die een experimentovereenkomst zijn aangegaan hebben dit gemeld bij de NZa door een e-mail te sturen aan info@nza.nl o.v.v. ‘deelname experiment aanvullende beroepen gespecialiseerde ggz en fz’;
  • Na bevestiging door de NZa van de melding, stuurt de zorgaanbieder een kopie van de experimenteerovereenkomst;
  • In de experimentovereenkomst is opgenomen hoe dubbele bekostiging als gevolg van dit experiment wordt voorkomen. Zorgverzekeraar en zorgaanbieder hebben een adequate afslag afgesproken op de max-tarieven van de bijbehorende dbc of dbbc om dubbele bekostiging te voorkomen;
  • De regiebehandelaar (g-ggz) of hoofdbehandelaar (fz) is ook de verantwoordelijk regiebehandelaar of hoofdbehandelaar bij het experiment;
  • Personen aan wie zorg wordt verleend, komen door het experiment niet in een nadeliger positie te verkeren, dan wanneer het experiment niet zou plaatsvinden.

Inwerkingtreding

Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 december 2019 en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

 

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 november 2019, treedt de tariefbeschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 december 2019.

Bezwaarclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:   

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

 

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

M. Krijgsheld MSc

unitmanager Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg

Naar boven