Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart acute psychiatrische hulpverlening
Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-12-2021Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

In deze informatiekaart geven wij op hoofdlijnen weer hoe u als zorgaanbieder acute psychiatrische hulpverlening – ook wel acute ggz genoemd – kunt registreren.

Wat is acute psychiatrische hulpverlening?

Bij acute psychiatrische hulpverlening is direct ingrijpen nodig om gevaar voor de persoon of de omgeving voor te zijn of om ernstige overlast te voorkomen of te stoppen. De zorg moet plaatsvinden volgens de Generieke Module acute psychiatrische hulpverlening. Dit is de door zorgaanbieders afgesproken zorgstandaard voor mensen die in een psychische crisis terechtkomen.

Nieuwe bekostiging

Vanaf 2020 is de bekostiging van acute psychiatrische hulpverlening anders geregeld. Deze nieuwe bekostiging biedt een beter passende vergoeding voor de 24/7 beschikbaarheid van acute psychiatrische hulpverlening in bijvoorbeeld dunbevolkte gebieden.

28 Regio's

Nederland is verdeeld in 28 regio's. In elke regio leggen zorgaanbieders (bijvoorbeeld ggz-aanbieders, verslavingszorg, PAAZ, PUK, etc.) afspraken vast in een regioplan voor acute psychiatrische hulpverlening. Elke regio heeft één zorgaanbieder die budgethouder is voor de acute psychiatrische hulpverlening in de eerste drie kalenderdagen. Deze zorgaanbieder maakt budgetafspraken met de representerende zorgverzekeraar(s). ). De afspraken komen terecht in het regioplan.

N.B. Neem voor meer informatie over de regioindeling en regioplannen contact op met de Nederlandse ggz of ZN.

Crisis-dbc's binnen en buiten regioplan

De budgethouder maakt met de representerende zorgverzekeraar(s) budgetafspraken voor de triage, beoordeling, crisisbehandeling en eventuele opname tijdens de eerste drie kalenderdagen. Van de NZa krijgt de budgethouder een individuele tariefbeschikking met het recht om specifieke prestaties te declareren: de crisis-dbc's binnen budget. Zo nodig krijgt de budgethouder uit het budget ook extra vergoeding voor de beschikbaarheid.

Ook de andere zorgaanbieders in het regioplan kunnen namens de budgethouder crisis-dbc's binnen budget declareren, maar alleen als ze daarover afspraken hebben gemaakt met de budgethouder. De tariefbeschikking van de budgethouder is dus een voorwaarde voor het kunnen declareren van crisis-dbc's binnen budget. Is er in uw regio geen regioplan of individuele tariefbeschikking, of bent u als zorgaanbieder geen onderdeel van de vastgelegde afspraken in het regioplan, dan kunt u dus geen crisis-dbc's binnen budget openen. U opent dan voor de patiënt in crisis meteen een crisis-dbc buiten budget.

Zorgtypen

Er zijn per 2020 vier nieuwe zorgtypen voor crisis. Deze vervangen de bestaande zorgtypes voor crisis met of zonder opname:

Wel (onderdeel) regioplan:

- 303 Acute psychiatrische hulpverlening binnen budget

- 304 Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget vervolg binnen budget

Geen (onderdeel) regioplan:

- 305 Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – zorgaanbieder geen onderdeel regioplan

- 306 Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – geen regioplan.

Looptijden

Een crisis-dbc binnen budget (zorgtype 303) heeft een looptijd van maximaal drie kalenderdagen. De maximale looptijd voor een crisis-dbc buiten budget met zorgtype 304 is 25 dagen, met zorgtype 305 één dag en met zorgtype 306 28 dagen.

Crisis-dbc binnen regioplan openen

Als een patiënt nieuw is voor crisiszorg, opent u een crisis-dbc binnen budget (zorgtype 303). U opent pas een nieuwe crisis-dbc buiten budget (zorgtype 304) als de crisistermijn binnen budget voorbij is, maar de crisis nog niet voorbij is.

Als de crisis na de looptijd van de crisis-dbc buiten budget nog steeds niet voorbij is, mag u een nieuwe crisis-dbc buiten budget (zorgtype 304) openen.

Crisis-dbc buiten regioplan openen

Is er in uw regio geen regioplan of individuele tariefbeschikking, of bent u als zorgaanbieder geen onderdeel van de vastgelegde afspraken in het regioplan, dan opent u een nieuwe crisis-dbc buiten budget met zorgtype 305 of 306.

Tijd en activiteiten registreren

Diagnose en tijd

U hoeft voor een crisis-dbc geen diagnose te registreren. Wel kunt u een werkdiagnose kiezen. Voor directe tijd van de regiebehandelaar gelden onderstaande bepalingen:

 

Zonder verblijf

Met verblijf

Crisis dbc binnen budget (ZT 303)

Geen directe tijd regiebehandelaar

Wel directe tijd regiebehandelaar

Crisis dbc buiten budget (ZT 304)

Geen directe tijd regiebehandelaar

2020 (NR/REG-2021B): Wel directe tijd regiebehandelaar

 

 

Vanaf 2021 (NR/REG 2113 en 2113a): Geen directe tijd regiebehandelaar als er in de voorgaande crisis dbc binnen budget (ZT 303) wel directe tijd is geregistreerd.

Crisis dbc buiten budget (ZT 305)

Geen directe tijd regiebehandelaar

X

Crisis dbc buiten budget (ZT 306)

Geen directe tijd regiebehandelaar

Wel directe tijd regiebehandelaar

Crisisactiviteiten tijdens de crisiszorg

Als uw beroep op de openingsdatum van de dbc in de beroepentabel staat, mag u op de crisis-dbc crisisactiviteiten registreren. U registreert patiëntgebonden crisiscontacten op basis van tijdschrijven.

Bij crisiszorg moet er altijd behandelcontact zijn. In bijgaande tabel staat wat u mag registreren op een crisis-dbc. Andere activiteiten mag u niet registreren. De tot en met 2019 bestaande beschikbaarheidscomponent is per 2020 vervallen.

303 Acute psychiatrische hulpverlening binnen budget

 • Crisiscontact binnen kantooruren

 • Crisiscontact buiten kantooruren

 • Psychiatrisch onderzoek crisisinterventie

 • Farmacotherapie crisisinterventie

 • Steunend en structurerend crisiscontact

 • Zorgcoördinatie

 • No-show

 • Interne patiëntbespreking (MDO)

 • Extern overleg met derden

 • Verslaglegging algemeen

 • Activiteiten i.v.m. juridische procedures

 • Regelen tolken

Verblijf crisis binnen budget D t/m H

304, 305, 306 Acute psychiatrische hulpverlening buiten budget

 • Crisiscontact binnen kantooruren

 • Crisiscontact buiten kantooruren

 • Psychiatrisch onderzoek crisisinterventie

 • Farmacotherapie crisisinterventie

 • Steunend en structurerend crisiscontact

 • Zorgcoördinatie

 • No-show

 • Interne patiëntbespreking (MDO)

 • Extern overleg met derden

 • Verslaglegging algemeen

 • Activiteiten i.v.m. juridische procedures

 • Regelen tolken

Alle deelprestaties verblijf (alleen 304 en 306, 305 geen deelprestaties verblijf)

Parallelliteit

Een crisis-dbc kan parallel lopen met een reguliere dbc. U registreert dan de zorg op de dbc waarop deze zorg betrekking heeft. U mag op dezelfde dag op beide dbc's registreren als dit voor de continuïteit van de zorg nodig is. Zie ook de figuur:

Bij de zorgaanbieder mag voor één patiënt maar één crisis-dbc open staan. Voor deze patiënt mag dus ook niet tegelijk een crisis-dbc binnen budget en een crisis-dbc buiten budget open staan.

Sluiten van een crisis-dbc

Zodra de patiënt uit zorg gaat of overgaat naar reguliere zorg, sluit u de crisis-dbc af met afsluitreden 5: Afsluiting na alleen pre-intake/intake/diagnostiek/crisisopvang. Is na de crisis een vervolgbehandeling gewenst in de gespecialiseerde ggz, dan kunt u hiervoor een reguliere initiële dbc openen of de behandeling registreren op een al lopende dbc.

Crisis-dbc (her)openen

Als een patiënt terug in crisis raakt binnen de maximale looptijd van een eerdere crisis-dbc, dan kunt u deze voorgaande crisis-dbc heropenen of een nieuwe crisis-dbc openen. Zie ook bijgaand schema. We adviseren om hierover afspraken te maken met de (representerende) zorgverzekeraar. De NZa heeft hierover zelf geen regelgeving vastgesteld.

Declareren

De budgethouder of een zorgaanbieder namens de budgethouder kan een crisis-dbc binnen budget declareren bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Deze dbc's hebben een vast tarief volgens de individuele tariefbeschikking.

Voor de dbc's buiten budget geldt hetzelfde als voor 'normale' dbc's: zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken hierover samen afspraken. De NZa heeft hiervoor maximumtarieven vastgesteld.

Meer weten?

Lees meer over het registreren en declareren van crisis-dbc's binnen budget in de Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening (NR/REG-2107a) en de Beleidsregel acute psychiatrische hulpverlening (BR/REG-21123a).

Lees meer over het registreren en declareren van crisis-dbc's buiten budget in de Regeling gespecialiseerde ggz (NR/REG-2113a)

Naar boven