Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking Abortusklinieken 2020 - TB/REG-20634-01
Ondertekeningsdatum:11-11-2019Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-12-2020Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, eerste lid, onderdelen c en d, 52 aanhef en onder e, 53 aanhef en onder b, van de Wmg,

                                                                                                              

alsmede de beleidsregel:

‘Abortusklinieken’, kenmerk BR/CU-2149;

 

en:

  • de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 december 2015, kenmerk MC-U-876908-144681, op grond van artikel 7 van de Wmg, inzake wijziging van de tariefsoort abortushulpverlening aan niet Wlz-verzekerden;
  • de Subsidieregeling abortusklinieken1;

 

besloten:

dat rechtsgeldig;

 

door:

abortusklinieken als bedoeld in artikel 1 van de Wet afbreking zwangerschap, die in het bezit zijn van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet afbreking zwangerschap;

 

aan:

niet Wlz-verzekerden

 

rechtsgeldig de volgende prestaties met bijbehorende NZa-codes en tarieven in rekening mogen worden gebracht:

 

NZa code

Prestatiebeschrijving

Tarief in euro’s

J

105

Consult waarna de zwangerschapsafbreking is gestaakt

 € 107,31

J

100

Eerste trimesterbehandeling

 € 481,02

J

101

Eerste trimesterbehandeling met diepe sedatie of algehele anesthesie

 € 610,21

J

106

Eerste trimesterbehandeling met prostaglandine

 € 550,93

J

107

Eerste trimesterbehandeling met zowel diepe sedatie of algehele anesthesie, als prostaglandine

 € 680,12

J

102

Tweede trimesterbehandeling

 € 729,02

J

103

Tweede trimesterbehandeling met diepe sedatie of algehele anesthesie

 € 858,21

J

 

104

 

Tweede trimesterbehandeling met prostaglandine

 € 798,94

J

119

Tweede trimesterbehandeling met zowel diepe sedatie of algehele anesthesie, als prostaglandine

 € 928,13

J

120

Plaatsen langdurige anticonceptie aansluitend op een zwangerschapsafbreking

€ 64,66 

 

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

 

Ten aanzien van het hierboven gestelde gelden de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen:

 

  • De tarieven die op grond van deze beschikking in rekening worden gebracht, zijn maximumtarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg.
  • De prestatie J105, met bijbehorend tarief, wordt niet in rekening gebracht in combinatie met een of meer van de prestaties vallend onder de codes J100 t/m J104, J106, J107, J119 en J120. In de tarieven behorend bij de codes J100 t/m J104, J106, J107, J119 en J120 zijn de kosten met betrekking tot een eventueel consult en/of eventuele controle reeds inbegrepen.
  • De prestatie J120, met bijbehorend tarief, wordt enkel in rekening gebracht, indien het plaatsen van de langdurende anticonceptie aansluitend plaatsvindt op een zwangerschapsafbreking genoemd onder een van de codes J100 t/m J104, J106, J107 of J119. Het tarief behorend bij de prestatie J120 wordt slechts éénmaal per zwangerschapsafbreking in rekening gebracht.
  • De prestatie J120, met bijbehorend tarief, is van toepassing onder het voorbehoud dat de bij deze prestatie behorende behandeling in de hierboven genoemde Subsidieregeling abortusklinieken is opgenomen en deze regeling uiterlijk op 1 januari 2020 in werking is getreden. Indien de gewijzigde Subsidieregeling abortusklinieken later dan 1 januari 2020 in werking treedt, wordt de in deze beschikking opgenomen prestatie J120, met bijbehorend tarief, niet eerder in rekening gebracht dan de feitelijke datum van inwerkingtreding van de gewijzigde subsidieregeling.

 

 

Inwerkingtreding

 

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

 

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2019, treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin die mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

 

 

Bezwaar

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:  Nederlandse Zorgautoriteit

            t.a.v. unit Juridische Zaken

            Postbus 3017

            3502 GA UTRECHT

            (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u:     Bezwaarschrift)

Fax:     030 – 296 82 96

 

Het bezwaar moet volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste

de volgende gegevens bevatten:

  • naam en adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

 

M. Commandeur MSc

unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg

 

 

 

Toelichting

Op grond van de Subsidieregeling abortusklinieken, onderdeel van de kaderwet VWS-subsidies, kunnen abortusklinieken (op aanvraag) een subsidie van het ministerie van VWS ontvangen. Deze subsidie mag uitsluitend worden aangewend voor de levering van de in de subsidieregeling nader omschreven zorg aan Wlz-verzekerden. Omdat abortusklinieken deze zorg in de praktijk ook leveren aan niet Wlz-verzekerden, hebben deze klinieken een geldige juridische titel nodig om buiten de subsidieregeling om genoemde zorg in rekening te brengen. De voorliggende prestatie- en tariefbeschikking, in combinatie met de beleidsregel ‘Abortusklinieken’ (BR/CU-2149), voorziet hierin.

 

De minister van Medische Zorg is voornemens de Subsidieregeling abortusklinieken per 1 januari 2020 te wijzigingen. Om het aantal herhaalde zwangerschapsafbrekingen terug te dringen, is besloten dat het plaatsen van langdurige anticonceptie, direct na een zwangerschapsafbreking in een abortuskliniek, in aanmerking komt voor subsidie op grond van deze subsidieregeling. Omdat de behandelingen die in de subsidieregeling staan opgenomen één op één zijn overgenomen in de Prestatie- en tariefbeschikking abortusklinieken voor niet-Wlz-verzekerden, moet ook deze prestatie- en tariefbeschikking overeenkomstig de wijziging van de VWS-subsidieregeling worden aangepast. Hiertoe is aan de voorliggende prestatie- en tariefbeschikking een nieuwe prestatie toegevoegd. Deze nieuwe prestatie luidt: “Plaatsen langdurige anticonceptie aansluitend op een zwangerschapsafbreking“ (code: J120). Het tarief dat wordt gehanteerd voor de plaatsing van langdurige anticonceptie wordt gelijkgesteld aan de hoogte van het maximumtarief voor deze prestatie zoals vastgelegd in de Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg (TB/REG-20622-01). Dit ligt in lijn met de voorgenomen wijziging van de minister. Prestatie J120, met bijbehorend tarief, mag niet eerder in rekening worden gebracht dan de datum waarop de gewijzigde Subsidieregeling abortusklinieken in werking is getreden. Het streven van de minister is erop gericht om deze regeling op 1 januari 2020 in werking te laten treden. Of deze datum wordt gehaald, is op het moment van publicatie van de onderhavige beschikking nog niet met 100% zekerheid bekend. Mocht de datum van inwerkingtreding van de subsidieregeling later liggen dan 1 januari 2020, dan mag prestatie J120, met bijbehorend tarief, dus niet eerder in rekening worden gebracht dan de feitelijke datum van inwerkingtreding van de gewijzigde ministeriële subsidieregeling.

 

 

Naar boven