Onderwerp: Bezoek-historie

Beschikking individueel MBI-omzetplafond geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020 - TB/REG-20624-01
Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-12-2023Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Beschikking individueel MBI-omzetplafond geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020 - TB/REG-20624-01

Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020

 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

de artikelen 35, 50, tweede lid, aanhef en onder c, 52 aanhef en onder e, van de Wmg,

 

alsmede haar beleidsregel:

Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020, met kenmerk BR/REG-20136,

 

de regeling:

Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020, met kenmerk NR/REG-2016,

 

en:

de brief van de Minister voor Medische Zorg en Sport aan de NZa inzake macrokader sectoren curatieve zorg, d.d. 14 november 2019, kenmerk 1611707-198639-CZ,

 

voor elk(e) afzonderlijk(e) zorgaanbieder van:

  • geriatrische revalidatiezorg,
  • eerstelijnsverblijf,
  • geneeksundige zorg voor specifieke patiëntgroepen,

 

ambtshalve besloten:

  • voor het kalenderjaar 2020 per instelling een bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, aanhef en onder c, van de Wmg, vast te stellen voor de door die instelling gerealiseerde individuele omzet1, indien:

(a) de minister aan de NZa meedeelt dat er geen sprake is van overschrijding van het landelijk MBI-omzetplafond over het jaar t (2020). In dat geval geldt:

individuele bovengrens (2020) = individuele omzet (2020)

 

(b) de minister aan de NZa meedeelt dat er wel sprake is van een overschrijding2 van het landelijk MBI-omzetplafond over het jaar t (2020). In dat geval geldt:

individuele bovengrens (2020) =

 

                                                 landelijke omzet (2020) -/- overschrijding (2020)

individuele omzet (2020) *  ___________________________________________   

                                                                    landelijke omzet (2020)

 

Status oude beschikking

De Beschikking individueel MBI-omzetplafond grz en elv 2019, kenmerk: TB/REG-19609-01, blijft ook na 2019 van toepassing, indien en voor zover de minister van VWS toepassing van het macrobeheersinstrument (MBI) over het jaar 2019 noodzakelijk acht en de NZa daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Gelet op artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg zal van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2019, treedt deze beschikking in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2020.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:

Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. unit Juridische Zaken

Postbus 3017

3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.


Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit                     

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven