Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Ober Scharrer Gruppe GmbH - Eyescan Groep
Ondertekeningsdatum:08-10-2019Publicatiedatum:01-11-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 15 augustus 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Ober Scharrer Gruppe GmbH (hierna: OSG)is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van oogzorg in Duitsland. Cidron Narew B.V. (hierna: Cidron Narew) is een (indirecte) dochteronderneming van OSG en opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie.

 

3. Lafeber Beheer B.V. en Research Point Holding B.V. zijn via hun gezamenlijke (indirecte) dochterondernemingen actief op het gebied van oogzorg in Utrecht, Emmen, Sittard-Geleen, Beverwijk, Amstelveen en Heerlen. Tot de groep behoren onder meer:

a. ZBC Eyescan B.V.
b. ZBC Oog B.V.
c. Retractie Chirurgisch Centrum B.V.
d. Eyescan Shared Services B.V.
e. Eyescan Participaties B.V. Eyescan Participaties B.V. houdt op haar beurt een meerderheidsaandeel in Ziekenhuis Amstelland Eyescan B.V. en Retina Operatie Centrum B.V. en alle aandelen in Eyescan Oogzorgkliniek Utrecht B.V.
Entiteiten a t/m e en hun dochterondernemingen worden hierna gezamenlijk aangeduid als: de Eyescan Groep.

 

4. Research Point Holding B.V. vormt daarnaast via Research Centrum Oogheelkunde B.V. (hierna: Research Centrum Oogheelkunde) met Rouwen Oogartsenpraktijk B.V. (hierna: Rouwen Oogartsenpraktijk) de Maatschap Punt-Rouwen. Maatschap-Punt Rouwen vormt op haar beurt tezamen met Stichting Visie Centrum voor Oogheelkundige Zorg (hierna: Stichting Visie) de Maatschap Oogcentrum Visie.

 

Het voornemen

 

5. Het voornemen betreft de volgende transacties:
- De overname van alle aandelen in ZBC Eyescan B.V., ZBC Oog B.V., Refractie Chirurgisch Centrum B.V., Eyescan Shared Services B.V. en Eyescan Participaties B.V. door Cidron Narew.
- De overname van de resterende aandelen in Ziekenhuis Amstelland Eyescan B.V. en Retina Operatie Centrum B.V. door Eyescan Participaties B.V.
- De overname van alle aandelen in Research Centrum Oogheelkunde en Rouwen Oogartsenpraktijk door Eyescan Oogzorgkliniek Utrecht B.V.
- De benoeming van Cidron Narew tot bestuurder van Stichting Visie.
Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende share purchase agreement van 10 augustus 2019.    

 

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

6. Betrokken organisaties zijn OSG, de Eyescan Groep, Research Centrum Oogheelkunde, Rouwen Oogartsenpraktijk en Stichting Visie.

 

7. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

8. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat OSG uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de Eyescan Groep, Research Centrum Oogheelkunde, Rouwen Oogartsenpraktijk en Stichting Visie.

 

 

Beoordeling

 

10. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

11. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

12. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

13. OSG behoort tot een concern dat ook zeggenschap heeft over andere zorgaanbieders in Nederland. Deze organisaties hebben echter op basis van de Wmcz en de WOR geen adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen concentratie. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van deze andere organisaties door de NZa niet beoordeeld.

 

14. Research Centrum Oogheelkunde, Rouwen Oogartsenpraktijk en Stichting Visie doen voor minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van deze organisaties door de NZa niet beoordeeld.

 

 

            Cliënten

 

15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat de Eyescan Groep weliswaar geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz heeft ingesteld, maar zij wel al haar cliënten over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

 

            Personeel

 

16. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat de Eyescan Groep geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
 

C. Cruciale zorg

 

17. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

 

18. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 8 oktober 2019

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

 

 

dr. M.J. Kaljouw
voorzitter raad van bestuur

 

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;-
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven