Onderwerp: Bezoek-historie

Circulaire vaststelling Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2020 - CI/19/17c

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

AAN:

  • RAV’S
  • AZN
  • Zorgverzekeraars
  • ZN

 

Geacht bestuur,

Op 29 oktober 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2020 (met kenmerk BR/REG-20149) en de Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen (met kenmerk NR/REG-2027) vastgesteld. Via deze brief informeer ik u over de wijzigingen in de regelgeving 2020 ten opzichte van 2019.

 

Wijzigingen beleidsregel

De wijzigingen voor het beleid 2020 ten opzichte van de Beleidsregel regionale ambulancevoorziening 2019 zijn als volgt:

1. Geactualiseerd referentiekader spreiding en beschikbaarheid 2019

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport zal binnenkort de Tweede Kamer informeren over de actualisatie van het referentiekader spreiding en beschikbaarheid (S&B). De NZa heeft het verzoek ontvangen om het referentiekader S&B te verwerken voor de budgetten 2020. De extra benodigde financiële ruimte stelt het ministerie beschikbaar binnen het ambulancekader. Het macro-effect van € 7,8 miljoen zal verdeeld worden over de verschillende regio’s als gevolg van capaciteitsuitbreiding berekend in het referentiekader S&B.

Als gevolg van het geactualiseerde referentiekader S&B is een nieuwe standplaatsen tabel opgenomen in de bijlage van de beleidsregel.

Elke regionale ambulancevoorziening (RAV) en representerende zorgverzekeraar wordt per brief geïnformeerd over de hoogte van de maximale S&B-vergoeding voor 2020.

2. Aanpassing budgetpost flexibilisering S&B (artikel 5.1.2)

De huidige formulering van de post flexibilisering S&B, artikel 5.1.2 van de beleidsregel, heeft betrekking op de rijdende dienst. De NZa heeft de omschrijving en toelichting verruimd. De budgetpost kan nu ook worden gebruikt voor de meldkamer. Partijen kunnen deze budgetpost gebruiken om in lokaal overleg in uitzonderlijke, incidentele gevallen aanvullende afspraken te maken over loonkostenvergoeding voor zowel de rijdende dienst als de meldkamer, indien de maximumvergoeding ontoereikend is.

3. Beheer meldkamer

Als gevolg van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (hierna: LMS) wordt het beheer van de samengevoegde meldkamers per 2020 bij de politie belegd. De beheerkosten bestaan uit kosten voor gezamenlijke ICT/IV, huisvesting, facilitaire voorzieningen en de personele kosten die met dit beheer samenhangen. Het Ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport heeft een budgetoverheveling van €15 miljoen afgesproken met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het aandeel van de beheerkosten van de RAV in de samengevoegde meldkamers dient zodoende niet meer via de beleidsregels van de NZa vergoed te worden. In de beleidsregel 2020 zijn daarom alle budgetposten voor beheerkosten geschrapt. Hiermee is circa 10 miljoen euro verdeeld over de RAV’s gemoeid.

4. Aanpassing omschrijving prestaties

Op verzoek van partijen hanteren we in de regelgeving 2020 de termen spoedeisende ambulancezorg in plaats van spoedvervoer en planbare ambulancezorg in plaats besteld vervoer. Dit betekent ook een aanpassing van de naamgeving van de prestaties. Prestatie I002 is gewijzigd naar planbare ambulancezorg en de prestatie I010 naar spoedeisende ambulancezorg. Prestatie I006 is gewijzigd van MICU vervoer naar MICU-vervoer.

5. Publicatie nacalculatieformulier

In overleg met partijen is de publicatie van het nacalculatieformulier verschoven naar februari.

6. Informatiekaart “de rekening van planbare ambulancezorg”

De NZa introduceert een informatiekaart “de rekening van planbare ambulancezorg”. Deze informatiekaart heeft als doel om de onduidelijkheid die de sector ervaart over de rekening van planbare ambulancezorg, weg te nemen.

 

Wijziging regeling

In de Regeling informatieverstrekking vaststelling budget regionale ambulancevoorzieningen zijn enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd.

 

Tot slot

De in deze circulaire genoemde regelgeving kunt u vinden op de website van de NZa (www.nza.nl). Op grond van de beleidsregel is ook tariefbeschikking regionale ambulancevoorziening 2020 (TB/REG-20635-01) vastgesteld. De regelgeving en tariefbeschikking gelden vanaf 1 januari 2020.

Wanneer u naar aanleiding van deze circulaire vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de NZa, telefonisch op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via 088-7708770 of per e-mail via info@nza.nl.

 

Met vriendelijke groet

Nederlandse Zorgautoriteit

 

dr. H. Lieverdink

unitmanager Beschikbaarheid en innovatie van zorg

Naar boven