Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stichting Maasstad Ziekenhuis – Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis – Spijkenisse Medisch Centrum B.V.
Ondertekeningsdatum:27-09-2019Publicatiedatum:23-10-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 7 augustus 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

2. Stichting Maasstad Ziekenhuis (hierna: Maasstad Ziekenhuis) is een topklinisch opleidingsziekenhuis en is actief in de regio Zuid‑Holland.

3. Stichting Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (hierna: Het Van Weel-Bethesda) is een regionaal algemeen ziekenhuis en is actief in de regio’s Goeree-Overflakkee, Westelijk Voorne-Putten en Schouwen-Duiveland.

4. Spijkenisse Medisch Centrum B.V. (hierna: Spijkenisse Medisch Centrum) is een algemeen ziekenhuis en is actief in de regio’s Voorne-Putten, Rozenburg en Rotterdam-Hoogvliet en Pernis.

Het voornemen

5. Het voornemen betreft de verkrijging van gezamenlijke zeggenschap door Maasstad Ziekenhuis en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis over Spijkenisse Medisch Centrum. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptstatutenwijziging van 20 november 2018.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

6. Betrokken organisaties zijn Maasstad Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum.

7. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

8. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, tweede lid, Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Maasstad Ziekenhuis en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Spijkenisse Medisch Centrum.

Beoordeling

10. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

11. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

B. Betrokkenheid belanghebbenden

12. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door Maasstad Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

14. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door Maasstad Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

C. Cruciale zorg

15. Maasstad Ziekenhuis en Het Van Weel-Bethesda leveren acute verloskunde. Alle betrokken organisaties leveren spoedeisende hulp. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

 

Besluit

16. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 27 september 2019

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
               t.a.v. unit Juridische Zaken
               Postbus 3017
               3502 GA  UTRECHT
               (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven