Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Livingbridge EP L.L.P. – Hokato Holding B.V.
Ondertekeningsdatum:30-08-2019Publicatiedatum:09-10-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 2 augustus 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (hierna: Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Livingbridge EP L.L.P. (hierna: Livingbridge) is een participatiemaatschappij die voornamelijk is gericht op ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten. Topco 5678 Ltd. (hierna: Topco 5678) is een onderdeel van Livingbridge en is statutair gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Topco 5678 is opgericht ten behoeve van de voorgenomen concentratie.

 

3. Hokato Holding B.V. (hierna: Hokato Holding) is via haar dochteronderneming Fresh Tandartsen Holding B.V. actief op het gebied van mondzorg in Harlingen, Hilvarenbeek, Den Helder, Drachten, Rijswijk, Haarlem-Heemstede, Noordwijk, Sassenheim, Egmond aan den Hoef, Rotterdam en Utrecht (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Fresh Tandartsen concern). De aandelen in Hokato Holding worden momenteel gehouden door K.A.C. Beheer B.V. en Andante Holding B.V.

 

Het voornemen

 

4. Het voornemen betreft de verkrijging van (indirecte) zeggenschap in Hokato Holding door Topco 5678. Hiertoe verkrijgt Topco 5678 indirect, via een aantal tussenholdings, 43,5% van de aandelen in Hokato Holding. De overige aandelen zullen, ook via deze tussenholdings, indirect worden gehouden door de huidige aandeelhouders. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van aandelen van 26 juli 2019 en een bij de aanvraag overgelegde conceptaandeelhoudersovereenkomst.

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5. Betrokken organisaties zijn Livingbridge en Hokato Holding. Daar de huidige aandeelhouders van Hokato Holding geen andere economische activiteiten verrichten dan binnen het Fresh Tandartsen concern, worden zij niet beschouwd als betrokken organisatie in de zin van de Mededingingswet.[1]

 

6. Hokato Holding kwalificeert (indirect) als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Livingbridge zeggenschap verkrijgt in Hokato Holding.

 

 

Beoordeling

 

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[2]
 

12. Livingbridge is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Livingbridge door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten

 

13. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, achtste lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van mondzorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

 

14. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor, onder andere, aanbieders van mondzorg te laten geld. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van het Fresh Tandartsen concern door de NZa niet beoordeeld.

 

Personeel

 

15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het Fresh Tandartsen concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

 

C. Cruciale zorg

 

16. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

 

Besluit

 

17. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 30 augustus 2019

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
             
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
-  naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;-
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen

[1] Zaak COMP/M.6411, Advent/Maxam, randnummer 6.

[2] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven