Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratie Nederlands Farmaceutisch Apothekersfonds B.V. – Sprint Holding B.V.
Ondertekeningsdatum:09-09-2019Publicatiedatum:09-10-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1, Op 9 augustus 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

2. Nederlands Farmaceutisch Apothekersfonds B.V. (hierna: NFA) verleent diensten die gericht zijn op het verbinden van kopers en verkopers binnen de farmaciemarkt en is actief in heel Nederland.

 

3. Sprint Holding B.V. (hierna: Sprint Holding) is via haar dochterondernemingen Apotheek Allart B.V., Apotheek De Herenhof B.V., Apotheek De Hoge Zijde B.V., Apotheek Polikliniek Alphen B.V., Apotheek Ridderveld B.V., Apotheek Ter Aar 1 B.V., De Vijver Apotheek B.V. en Sprint Intern Beheer B.V. actief op het gebied van farmaceutische zorg in Alphen aan den Rijn, Ter Aar en Nieuwkoop.

 

 

Het voornemen

 

4. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Sprint Holding door NFA. NFA zal vervolgens de aandelen overdragen aan Holding Apotheken Rijn en Gouwe B.V. (hierna: Holding Apotheken Rijn en Gouwe) waarvan de aandelen worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Holding Apotheken Rijn en Gouwe (hierna: STAK) De STAK zal certificaten uitgeven. De NFA wordt bestuurder van Sprint Holding, Holding Apotheken Rijn en Gouwe en de STAK. NFA zal hierdoor beslissende invloed uit kunnen oefenen op het strategisch, commerciëel beleid van Sprint Holding. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende term sheet van 5 juni 2019, een akte van oprichting van 26 augustus 2019, administratievoorwaarden van 26 augustus 2019 en een bij de aanvraag overgelegde conceptcertificiaathoudersovereenkomst.

 

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

5. Betrokken organisaties zijn NFA en Sprint Holding.

 

6. Sprint Holding kwalificeert als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat NFA uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Sprint Holding.

 

 

Beoordeling

 

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

12. NFA is is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van NFA door de NZa niet beoordeeld.

 

Cliënten
 

13. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, elfde lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van farmaceutische zorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

 

14. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor, onder andere, aanbieders van farmaceutische zorg te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van Sprint Holding door de NZa niet beoordeeld.

 

Personeel

 

15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Sprint Holding geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
 

C. Cruciale zorg

 

16. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

 

 

Besluit

 

17. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 9 september 2019

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
              t.a.v. unit Juridische Zaken
              Postbus 3017
              3502 GA  UTRECHT
              (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: 
              Bezwaarschrift)
Fax:       
030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven