Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit ASR Deelnemingen N.V. – ArGon Groep B.V.
Ondertekeningsdatum:08-08-2019Publicatiedatum:23-08-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 16 juli 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (hierna: Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

2. ASR Deelnemingen N.V. is via haar (indirecte) dochteronderneming Supergarant Zorg B.V. (hierna: Supergarant) actief op het gebied van ziekteverzuim en re-integratie voor aangesloten brancheorganisaties en haar leden binnen heel Nederland.

3. ArGon Groep B.V. (hierna: ArGon) is actief op het gebied van professioneel preventie- en verzuimbeleid voor kleine, middelgrote en grote organisaties in voornamelijk de sectoren zorg, retail, onderwijs, overheidsinstellingen en industrie binnen heel Nederland.

Het voornemen

4. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in ArGon door Supergarant. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekend signing protocol van 15 juli 2019, een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van aandelen van augustus 2019 en een conceptleveringsakte.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

5. Betrokken organisaties zijn Supergarant en ArGon.
 

6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.
 

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.
 

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven, onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Supergarant uitsluitende zeggenschap verkrijgt over ArGon.


Beoordeling

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.


A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

10. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.


B. Betrokkenheid belanghebbenden
 

11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

Cliënten
 

12. SuperGarant en ArGon zijn overeenkomstig de Wmcz niet gehouden een cliëntenraad in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van SuperGarant en ArGon door de NZa niet beoordeeld

Personeel
 

13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat SuperGarant en ArGon geen ondernemingsraad in de zin van de WOR hebben ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie hebben geïnformeerd en de mogelijkheid hebben gegeven hierop te reageren.
 

C. Cruciale zorg

14. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

Besluit


15.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 8 augustus 2019

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. drs. A.J.M.H. Mateijsen
plv. directeur Toezicht en Handhaving
unitmanager Toezicht Zorgaanbieders
directie Toezicht en Handhaving

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten
-  naam en adres van de indiener;
-  de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
-  de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven