Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Academisch Medisch Centrum – Stichting VUmc – Stichting Centrum Oosterwal – Stichting Huid Medisch Centrum – Afdeling dermatologie van het Slotervaartziekenhuis B.V.
Ondertekeningsdatum:16-07-2019Publicatiedatum:21-08-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

1. Op 3 april 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

2. Academisch Medisch Centrum (hierna: AMC) is een academisch opleidingsziekenhuis en levert medisch-specialistische zorg in Amsterdam.

3. Stichting VUmc (hierna: VUmc) is een academisch opleidingsziekenhuis en levert medisch-specialistische zorg in Amsterdam.

4. Stichting Centrum Oosterwal (hierna: CO) is actief op het gebied van dermatologische, flebologische en cosmetische zorg in Alkmaar, Heemstede en Heerhugowaard.

5. Stichting Huid Medisch Centrum (hierna: HMC) is actief op het gebied van poliklinische dermatologie in Amsterdam Zuidoost. HMC heeft middels een uitbestedingsovereenkomst de zorg uitbesteedt aan Huid Medisch Centrum Verzekerde Zorg B.V. HMC is een samenwerkingsverband tussen AMC, VUmc en CO en deze partijen hebben dan ook gezamenlijke zeggenschap over HMC.

6. Afdeling dermatologie van het Slotervaartziekenhuis B.V. (hierna: afdeling dermatologie Slotervaartziekenhuis) was actief op het gebied van dermatologische zorg vanuit Slotervaartziekenhuis B.V. (hierna: Slotervaartziekenhuis) in Amsterdam.

Het voornemen

7. Het voornemen betreft de overname van personeel en patiënten van de afdeling dermatologie Slotervaartziekenhuis door HMC. Het voornemen blijkt uit overgelegde correspondentie van 6 december 2018 en 28 januari 2019 tussen zorgverzekeraars, waaronder Zilveren Kruis, en HMC. Uit de overgelegde e-mails volgt dat er overeenstemming is bereikt over de overname van de patiënten en overheveling van bijhorend zorgbudget.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

8. Betrokken organisaties zijn HMC en een onderdeel van Slotervaartziekenhuis.

9. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

10. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

11. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven, onder punt 7 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat de in HMC verenigde partijen zeggenschap verkrijgen over een onderdeel van Slotervaartziekenhuis.

Beoordeling

12. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

13. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

B. Betrokkenheid belanghebbenden

14. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

15. Afdeling dermatologie Slotervaartziekenhuis doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van afdeling dermatologie Slotervaartziekenhuis door de NZa niet beoordeeld.

16. HMC doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg. CO, VUmc en AMC doen door meer dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg. Gezien het feit dat de zorg vanuit het Slotervaartziekenhuis in HMC zal worden geplaatst acht de NZa het redelijk om in deze aanvraag de betrokkenheid van stakeholders op het niveau van HMC te beoordelen.[2]

17. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door HMC op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

18. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door HMC overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

C. Cruciale zorg

19. AMC en VUmc leveren acute verloskunde, ambulancezorg, crisis-GGZ en spoedeisende hulp. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

Besluit

20. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 16 juli 2019

 

Nederlandse Zorgautoriteit,
dr. M.J. Kaljouw
voorzitter Raad van Bestuur
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:   
Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017|
3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96


Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

[2] Toelichting op het aanvraagformulier voorgenomen concentratie in de zin van artikel 49a, tweede lid, Wmg, p. 29, beschikbaar op: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3377_22/1/.

Naar boven