Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stichting Espria – TSN Woonzorg B.V. – TSN Verzorging & Verpleging B.V. – TSN Zorgcentrale B.V.
Ondertekeningsdatum:16-07-2019Publicatiedatum:21-08-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

1.concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 6 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Espria uitsluitende zeggenschap verkrijgt over TSN Woonzorg, TSN V&V en TSN Zorgcentrale.

 

 

Beoordeling

 

Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

2.Op 13 mei 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

 

3.Stichting Espria (hierna: Espria) is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van verpleging, verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg en verstandelijke gehandicaptenzorg in Noordoost, Midden- en Noordwest-Nederland.

 

4.TSN Woonzorg B.V. (hierna: TSN Woonzorg) is via haar dochterondernemingen TSN Mercator B.V., TSN Ebbingepoort B.V. en TSN Voor Anker B.V. actief op het gebied van wonen en zorg in Groningen en Hoogezand.

 

5.TSN Verzorging & Verpleging B.V. (hierna: TSN V&V) is actief op het gebied van verzorging en verpleging, waaronder specialistische verpleegkundige zorg, in de provincies Groningen, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Zuid-Holland en Drenthe.

 

6.TSN Zorgcentrale B.V. (hierna: TSN Zorgcentrale) is actief op het gebied van bereikbaarheidsdienst, personenalarmering en kraamzorgbemiddeling in heel Nederland.

 

Het voornemen

 

7. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in TSN Woonzorg, TSN V&V en TSN Zorgcentrale door Espria. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van […].

 

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 

8.Betrokken organisaties zijn Espria, TSN Woonzorg, TSN V&V en TSN Zorgcentrale.

 

9. Espria, TSN Woonzorg en TSN V&V kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 

10.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 

11.Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

 

A.Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 

12. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

 

13.Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

14.TSN Zorgcentrale is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van TSN Woonzorg door de NZa niet beoordeeld.

 

15.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door Espria, TSN Woonzorg en TSN V&V op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 

16.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door Espria, TSN Woonzorg en TSN V&V overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

 

C. Cruciale zorg

 

17.Espria, TSN Woonzorg en TSN V&V leveren zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

 

 

 

Besluit

 

18. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 16 juli 2019

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

dr. M.J. Kaljouw
voorzitter raad van bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven