Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart Toelichting beleid en regels forensische zorg 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De beleidsregels voor de geestelijke gezondheidszorg in 2020 zijn gepubliceerd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld voor de fz.

In deze informatiekaart gaan wij alleen in op de regelgeving voor de fz. De regelgeving voor de ggz is 1 augustus 2019 gepubliceerd.

Tariefherijking (fz)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld voor de forensische zorg. Die komen volgend jaar iets lager uit dan in 2019. Wij baseren ons op een groot opgezet kostenonderzoek. Hier is sinds het voorjaar van 2018 samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en ForZo/JJi aan gewerkt.

Voor de forensische zorg hebben wij gegevens uitgevraagd bij alle aanbieders die forensische zorg leveren, op basis van deze gegevens hebben Sira Consulting en Capgemini Invent kostprijzen berekend. Daarmee hebben we een volledig beeld van de kosten die zorgaanbieders in ggz maken voor de zorg aan hun patiënten. In een expertgroep met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en ForZo/JJi is de methodiek om te komen tot tarieven vastgesteld, nog voordat de resultaten van het kostprijsonderzoek bekend waren. 

De tarieven zijn gebaseerd op de forensische zorg die in 2017 geleverd is. De tarieven in de forensische zorg dalen gemiddeld voor verblijf met 2,1%. Voor behandeling zien we een daling van 5,5%, met uitzondering van verslavingszorg (hoofdgroep ‘aan een middel gebonden’) waar de tarieven gemiddeld dalen met 22,6%. Dit is in lijn met het onderscheid dat wordt gemaakt in de zorginkoop, omdat in de zorginkoop voor verslavingszorg een hogere afslag wordt gehanteerd van 25%. 

Eerstelijnsdiagnostiek (fz)

Per 2020 vereenvoudigen wij de facturatie van eerstelijnsdiagnostiek. De totale kosten van eerstelijnsdiagnostiek bedragen gemiddeld 0,3% van de ambulante omzet van ggz-aanbieders. Ter verlaging van administratieve lasten zijn deze kosten per 2020 versleuteld in de kostprijzen van behandelaren in de ggz, dit op basis van het nieuwe kostprijsonderzoek. De eerstelijnsdiagnostiek ozp’s komen daarmee voor de ggz en fz per 2020 te vervallen.

In 2020 is het niet meer mogelijk om ozp’s voor eerstelijnsdiagnostiek te declareren. Ozp’s die in 2020 uitgevoerd worden in het kader van een in 2019 geopende dbbc worden niet via de dbbc-tarieven 2019 vergoed. Om deze ontbrekende inkomsten te compenseren hebben wij besloten een éénmalige opslag over de tarieven 2020 op te slaan. Dit betekent dat in de tarieven 2020 voor de fz 0,026 procent opslag is verwerkt.

Aansluiting fz bij andere sectoren

In de forensische zorg mag een zorgaanbieder zorg declareren als een patiënt tijdelijk in een ziekenhuis wordt opgenomen. Dat was gebonden aan een maximum van zeven dagen. Dat maximum geldt niet in de gespecialiseerde ggz en de langdurige zorg. In lijn daarmee komt dit maximum nu ook te vervallen in de forensische zorg. Daarnaast is het in de forensische zorg vanaf 2020 mogelijk om max-maxtarieven af te spreken. Daarmee kan de inkoper bij aanbieders zorg inkopen tot 10% boven de NZa-tarieven, om bijvoorbeeld kwaliteit te belonen. We hebben met deze twee aanpassingen de regels in de forensische zorg gelijk getrokken met de andere sectoren. 

Dbbc-beroepentabel (fz)

Ggz-differentiatie

Op verzoek van partijen heffen wij per 2020 het onderscheid naar Psychomotorisch therapeuten en Maatschappelijk Werkenden met/zonder ggz-differentiatie in de dbc-beroepentabel op. De geregistreerde tijd van beide beroepen telt voortaan altijd mee in de productafleiding. Hiermee dringt de NZa normonduidelijkheid (met bijbehorende administratieve lasten) terug.

Physician assistant en hbo-psycholoog

Per 2020 zijn de Physician assistant en de hbo-psycholoog opgenomen als niet-afleidend beroep in de beroepentabel. Hiermee maakt de NZa het mogelijk om de inzet van beide beroepen binnen de ggz-behandeling op uniforme manier inzichtelijk te maken.

Aanpassingen wijzigingsformulier

In 2020 en 2021 blijven de huidige dbc-systematiek, de zzp-systematiek en de prestaties in de fz in stand. Het onderhoud hieraan beperken we tot een minimum, zo spraken partijen af in het Advies zorgprestatiemodel ggz en fz. Zo kunnen aanbieders en verzekeraars hun aandacht en inspanningen maximaal richten op de implementatie van de nieuwe bekostiging.

Ter ondersteuning hiervan zijn aanpassingen doorgevoerd in het formulier waarmee belanghebbenden een wijziging in de (bestaande) systematiek kunnen aanvragen. Zo worden alleen nog verzoeken in behandeling genomen waarvan de visie van zowel aanbieders(koepel) als verzekeraars(koepel) is bijgevoegd. De termijn voor het indienen van wijzigingen in het systeem per 2021 loopt tot en met 30 september 2019.

E-learningmodules fz

De NZa stelt e-learningmodules beschikbaar voor de fz. Hiermee kunt u uw (nieuwe) medewerkers scholen in de (algemene) werking van de bekostigingssystematiek. U vindt deze e-learningmodules hier.

Naar boven