Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Capital A Fund VIII Holding Coöperatief U.A. – Holding Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek B.V. – Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek B.V..pdf
Ondertekeningsdatum:25-06-2019Publicatiedatum:14-08-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

1. Op 3 juni 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

2. Capital A Fund VIII Holding Coöperatief U.A. (hierna: Capital A) is een participatiemaatschappij die zich richt op middelgrote ondernemingen gevestigd in Nederland en België. TopzorgGroep Holding B.V. (hierna: TopzorgGroep) is een voor de transactie opgerichte dochteronderneming van Capital A.

3. Holding Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek B.V. (hierna: Holding Van Loo & Veerhoek) is een persoonlijke holdingmaatschappij die alle aandelen in Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek B.V. houdt.

4. Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek B.V. (hierna: Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek) is actief op het gebied van fysiotherapie, revalidatiegeneeskunde, manuele therapie, eerste- en tweedelijns paramedisch zorg, nuldelijns lifestyle interventies en begeleiding van topsporters. Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek is actief in Goes, Kapelle, Kortgene, Kruiningen, Middelburg, Rilland, Vlissingen, Wemeldinge en Zierikzee.

Het voornemen

5. Het voornemen betreft de transactie waarbij Capital A door middel van TopzorgGroep 49% van de aandelen verwerft in Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek. Huidig aandeelhouder Holding Van Loo & Veerhoek behoudt via TopzorgGroep een aandeel van 51% in Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek. Als gevolg van deze aandelentransactie verwerven Capital A en Holding Van Loo & Veerhoek ieder een vetorecht met betrekking tot de strategische besluitvorming ten aanzien van Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek. Daarmee is sprake van gezamenlijke zeggenschap. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 27 mei 2019 en een bij de aanvraag overgelegde conceptaandeelhoudersovereenkomst van mei 2019.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

6. Betrokken organisaties zijn Capital A, Holding Van Loo & Veerhoek en Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek.

7. Betrokken organisaties kwalificeren (indirect) als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

8. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, tweede lid, Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Capital A en Holding Van Loo & Veerhoek gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek.

Beoordeling

10. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

11. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

B. Betrokkenheid belanghebbenden

12. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

13. Holding Van Loo & Veerhoek is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Holding Van Loo & Veerhoek door de NZa niet beoordeeld.

14. Capital A is een investeringsmaatschappij die ook een zorgaanbieder in haar portfolio heeft. De cliënten en personeel van deze zorgaanbieder hebben op basis van respectievelijk de Wmcz en WOR geen adviesrecht ten aanzien van de voorgenomen concentratie. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van deze zorgaanbieder door de NZa niet beoordeeld.

15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten en andere betrokkenen door Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

16. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten en andere betrokkenen door Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

17. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat Fysiotherapie Van Loo & Veerhoek geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

C. Cruciale zorg

18. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

Besluit

19. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 25 juni 2019

 

Nederlandse Zorgautoriteit,
mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving


Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:   
Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017 
3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- eenn omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven