Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stichting Archipel – Archipel Thuis B.V.
Ondertekeningsdatum:01-08-2019Publicatiedatum:14-08-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1. Op 25 april 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

2.Stichting Archipel is actief op het gebied van zorg, welzijn en wonen in Best, Eindhoven, Nuenen, Son & Breugel en Veldhoven. Haar dienstverlening richt zich op personen die ten gevolge van een cognitieve of lichamelijke beperking niet meer zelfstandig kunnen wonen. Stichting Archipel houdt momenteel 51% van de aandelen in Archipel Thuis B.V. De overige 49% van de aandelen wordt gehouden door Assist Zorg B.V. Stichting Archipel en Assist Zorg B.V. oefenen gezamenlijk de zeggenschap over Archipel Thuis B.V. uit.
 

3. Archipel Thuis B.V. (hierna: Archipel Thuis) is actief op het gebied van thuiszorg in Best, Eindhoven, Nuenen, Son & Breugel, Veldhoven, Oerle, Waalre, Aalst en Geldrop.

Het voornemen

4. Het voornemen betreft de overname van de resterende 49% van de aandelen in Archipel Thuis door Stichting Archipel. Het voornemen is vastgelegd in een ondertekende vaststellingsovereenkomst van april 2019 en een conceptleveringsakte.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

5. Betrokken organisaties zijn Stichting Archipel en Archipel Thuis.

6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Stichting Archipel uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Archipel Thuis.

Beoordeling

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

10.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

B. Betrokkenheid belanghebbenden

11. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]12.

12. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door partijen op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

13. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door partijen overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

Cruciale zorg

14. Betrokken organisaties leveren zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

Besluit

15. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 1 augustus 2019

 

Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit,
mw. drs. A.J.M.H. Mateijsen
plv. directeur Toezicht en Handhaving
unitmanager Toezicht Zorgaanbieders
directie Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een fax sturen,
Fax:   030 – 296 82 96.

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
-naam en adres van de indiener;
-de dagtekening
-een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
-de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven