Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel Prestatiebeschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2020 - BR/REG-20121
Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-12-2020Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Grondslag

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:       

 

integraal tarief:

Tarief waarin alle vergoedingen zijn opgenomen voor kosten die een zorgverlener in rekening mag brengen in verband met het leveren van een prestatie.

De NZa stelt het tarief in een tariefbeschikking vast op het bedrag zoals vermeld in artikel 7 (beleidsregelwaarde).

Het tarief dat de NZa vaststelt op basis van deze beleidsregel is een maximumtarief. Een maximumtarief is een tarief dat ten hoogste in rekening mag worden gebracht. Bij het maken van productieafspraken kunnen veldpartijen lagere tarieven afspreken.

 

instelling voor medisch specialistische zorg:

Instelling als bedoeld in artikel 1.2 aanhef en onder nummer 1 van het uitvoeringsbesluit WTZi.

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen voor de prestatie ‘verkeerde bed’. Deze beleidsregel bevat de beschrijving van de prestatie en het tarief die van toepassing zijn op cliënten met een Wlz-indicatie.

Artikel 3 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door instellingen voor medisch specialistische zorg die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling, als bedoeld in de Wlz en die zorg of een dienst leveren in combinatie met verblijf als omschreven bij of krachtens de Wlz.

Artikel 4 Prijspeil

Het bedrag bevat het definitieve percentage 2019 en het voorlopige voorschotpercentage 2020.

Artikel 5 Omschrijving van de prestatie

1. Verkeerde bed

Het noodgedwongen verblijf in een instelling voor medisch specialistische zorg na een opname in deze instelling, dat tot stand komt doordat er geen mogelijkheid is tot opname in een instelling die Wlz-zorg met verblijf biedt.

2. Nadere voorwaarden

Ten aanzien van het ‘verkeerde bed’ gelden de navolgende voorwaarden:

a. De vergoeding kan in rekening worden gebracht vanaf de dag dat de indicatie voor medisch specialistische zorg met verblijf in een instelling is beëindigd, het CIZ een Wlz-indicatie (als bedoeld in artikel 3.2.3. van de Wet langdurige zorg) heeft vastgesteld en de cliënt noodgedwongen in de instelling voor medisch specialistische zorg moet blijven. Het noodgedwongen verblijf ontstaat doordat de cliënt niet terecht kan in een geschikte Wlz-instelling.
 

b. De vergoeding voor het verkeerde bed is niet van toepassing op cliënten die voor de opname in de instelling voor medisch specialistische zorg, zorg met verblijf ontvingen op grond van de Wlz. Deze cliënten kunnen immers terugkeren naar hun Wlz-verblijfsaanbieder.


Er kan zich een situatie voordoen waarin een cliënt vanwege een nieuwe, zwaardere Wlz-herindicatie niet kan terugkeren naar zijn Wlz-verblijfsaanbieder, omdat die Wlz-aanbieder de desbetreffende zorg niet levert. Voor elke dag dat er – in het uiterste geval - nog geen plek bij een andere Wlz-instelling (dat wil zeggen: andere rechtspersoon) beschikbaar is en de cliënt noodgedwongen in de instelling voor medisch specialistische zorg moet blijven, mag een verkeerde beddag worden gedeclareerd.
 

c. De vergoeding kan wel in rekening worden gebracht wanneer een cliënt, die voor de opname een volledig pakket thuis (vpt) of het modulair pakket thuis (mpt) ontving, na beëindiging van de indicatie gedwongen in de instelling voor medisch specialistische zorg dient te blijven doordat het verlenen van zorg thuis niet meer als verantwoordelijk wordt gezien.
 

d. Het tarief is een integraal tarief.
 

e. De zorgaanbieders mogen het in deze beleidsregel genoemde tarief slechts in rekening brengen indien en voor zover zij over een toelating als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) beschikken.
 

f. De Tariefbeschikking verkeerde bed Wlz is niet van toepassing op zorgprestaties die in het kader van onderlinge dienstverlening door de ene zorgaanbieder aan de andere in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Verkeerde bed dagen

Een ‘verkeerde bed’ dag is een te registreren kalenderdag, welke minimaal één overnachting omvat. Deze prestatie start de dag na de beëindiging van de indicatie voor medisch specialistische zorg en loopt af op de dag dat de cliënt wordt opgenomen in een Wlz-instelling. Het dagdeel tussen de beëindiging van de indicatie voor medisch specialistische zorg en de start van het verkeerde bed wordt nog beschouwd als medisch specialistische zorg. 

Artikel 7 Maximumtarief

De NZa stelt het maximumtarief in een tariefbeschikking vast op € 322,85 per dag. Een maximumtarief is een bedrag als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg, dat ten hoogste als tarief voor een prestatie in rekening mag worden gebracht. Bij het maken van productieafspraken kunnen veldpartijen lagere tarieven afspreken.

Artikel 8 Declaratiecode

2017-12-13 13_26_10-BR-REG-18140a Prestatiebeschrijving en tarief Verkeerde bed Wlz.docx - Microsoft

Artikel 9 Vervallen oude beleidsregel

De Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2019, met kenmerk BR/REG-19119, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2019, is op laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Artikel 10 Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding, terugwerkende kracht en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2019, met kenmerk BR/REG-19119, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

 

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel prestatie­beschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2020.

Toelichting

Wijziging ten opzichte van Beleidsregel prestatiebeschrijving en tarief verkeerde bed Wlz 2019 (BR/REG-19119)

 

In het in artikel 7 genoemde maximumtarief is het definitieve percentage 2019 en het voorlopige voorschotpercentage 2020 opgenomen. Het maximum tarief is gebaseerd op de beleidsregelwaarde voor zzp vv-7 inclusief behandeling; dagbesteding; nic en nhc.

 

Artikel 5, tweede lid Nadere voorwaarden

De vergoeding voor het verkeerde bed is niet van toepassing op cliënten die voor de opname in de instelling voor medisch specialistische zorg, zorg met verblijf ontvingen op grond van de Wlz. Cliënten die al zorg met verblijf ontvingen, kunnen immers in principe terugkeren naar hun Wlz-verblijfsaanbieder.

 

Er kan zich echter een situatie voordoen waarin een cliënt tijdens de opname in een instelling voor medisch specialistische zorg een nieuwe, zwaardere Wlz-indicatie krijgt (herindicatie), waarmee hij niet kan terugkeren naar zijn Wlz-verblijfsaanbieder omdat deze Wlz-aanbieder de zorg behorend bij de nieuwe indicatie niet levert. Zorgkantoren moeten vanwege hun zorgplicht er alles aan doen om de cliënt geplaatst te krijgen bij een andere, geschikte Wlz-zorgaanbieder. In het uitzonderlijke geval dat nog geen geschikte plek beschikbaar is bij een andere Wlz-instelling, mag voor elke dag dat de cliënt noodgedwongen in de instelling voor medisch specialistische zorg moet blijven, een verkeerde bed-dag worden gedeclareerd.

Onder ‘andere Wlz-zorgaanbieder’ wordt verstaan een ‘Wlz-zorgaanbieder die niet tot dezelfde rechtspersoon behoort’. Als een andere locatie van dezelfde rechtspersoon de nodige zorg kan leveren, kan de cliënt wel terug naar zijn oorspronkelijke Wlz-verblijfsaanbieder en moet de oorspronkelijke Wlz-verblijfsaanbieder de zorg regelen.

Naar boven