Onderwerp: Bezoek-historie

Informatiekaart Toelichting beleid en regels geestelijke gezondheidszorg 2020

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De beleidsregels voor de geestelijke gezondheidszorg in 2020 zijn gepubliceerd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld voor de ggz. Vanaf 2020 treedt, onder voorwaarde, de budgetbekostiging voor acute psychiatrische hulpverlening in werking. Hierdoor is de beschikbaarheid van deze voorzieningen in landelijke gebieden nog beter geborgd. Ook worden de kosten van eerstelijnsdiagnostiek voortaan als onderdeel van de ggz-behandeling vergoed. Hierdoor hoeft de declarerende zorgaanbieder deze niet meer apart in rekening te brengen bij de zorgverzekeraar. Vanaf 2020 zijn er twee extra diagnostiek-dbc's om – waar nodig- meer ruimte te geven aan uitvoering van de Wet verplichte ggz.

In deze informatiekaart gaan wij alleen in op de regelgeving voor de ggz. De regelgeving voor de forensische zorg wordt binnen enkele weken na die voor de ggz gepubliceerd.

1 Tariefherijking (g-ggz en gb-ggz)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld voor de ggz. Die komen volgend jaar iets lager uit dan in 2019. Wij baseren ons op een groot opgezet kostenonderzoek. Hier is sinds het voorjaar van 2018 samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan gewerkt.

In totaal hebben 788 aanbieders hun gegevens aangeleverd, op basis waarvan Sira Consulting en Capgemini Invent kostprijzen hebben berekend. Daarmee hebben we een volledig beeld van de kosten die zorgaanbieders in ggz maken voor de zorg aan hun patiënten. In een expertgroep met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars is de methodiek om te komen tot tarieven vastgesteld, nog voordat de resultaten van het kostprijsonderzoek bekend waren.

De tarieven zijn gebaseerd op de ggz-zorg die in 2017 geleverd is. In de gespecialiseerde ggz dalen de maximumtarieven voor de behandeling gemiddeld 0,7 procent. De tarieven voor verblijf worden 3,4 procent lager. In de generalistische basis-ggz gaan ze met 1 procent omlaag.

Acute psychiatrische hulpverlening (g-ggz)

De belangrijkste inhoudelijke wijziging in de regelgeving van de NZa zijn de regels voor de acute ggz. De regels voor de acute ggz gaan echter pas in als de brancheorganisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars de generieke module indienen bij Zorginstituut Nederland die de module dan kan inschrijven.

De NZa heeft in maart 2018 een advies uitgebracht over een toekomstbestendige en passende bekostiging van de acute psychiatrische hulpverlening conform de generieke module Acute Psychiatrie. Op basis van een aanwijzing van VWS (kenmerk 1309558-174219-CZ) vinden op basis van dit advies de volgende wijzigingen plaats:

De triage, beoordeling en beschikbaarheid van ambulante (outreachende) crisisbehandeling en beschikbaarheid van bedden en opname tot maximaal 3 dagen wordt per 2020 in representatie ingekocht. Dit betekent dat per regio een representerende zorgverzekeraar en één aanbieder van crisiszorg onderhandelen en budgetafspraken maken. Hierop is de budgetsystematiek van toepassing.

Door de invoering van de budgetsystematiek voor de acute psychiatrische hulpverlening conform de generieke module, is er een 'crisis-dbc binnen budget' en 'crisis-dbc buiten budget' ingevoerd.

De crisis-dbc binnen budget heeft een vast tarief en kan enkel worden gedeclareerd door of namens de gebudgetteerde zorgaanbieder op grond van een individuele tariefbeschikking. Voor de crisis-dbc's binnen budget is er één zorgtype, 303 'Acute psychiatrische hulpverlening binnen budget'.

Een crisis-dbc buiten budget heeft een maximumtarief en mag in het geval van acute psychiatrische hulpverlening waarvoor geen budget is vastgesteld, worden gedeclareerd. Bij een crisis-dbc's buiten budget moet 1 van de volgende 3 zorgtypes worden geregistreerd:

  • zorgtype 304 'acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – vervolg binnen budget';

  • zorgtype 305 'acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – zorgaanbieder geen onderdeel regioplan' met de bepaling dat deze slechts 1 kalenderdag open mag staan. Dit geeft de aanbieder de tijd de patiënt zorg te bieden en te zorgen voor overdracht aan een zorgaanbieder die onderdeel is van het regioplan;

  • zorgtype 306 'acute psychiatrische hulpverlening buiten budget – geen regioplan'

De budgetsystematiek is uitgewerkt in de Beleidsregel budgetbekostiging acute psychiatrische hulpverlening met kenmerk BR/REG-20147 en de Regeling informatieverstrekking vaststelling budget en bepalingen acute psychiatrische hulpverlening met kenmerk NR/REG-2025. De regels voor de 'crisis-dbc buiten budget' staan in de Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg met kenmerk NR/REG-2021.

De budgetsystematiek gaat alleen in als aan de voorwaarde is voldaan dat de generieke module acute psychiatrie is ingeschreven in het kwaliteitsregister van het Zorginstituut.

Nadere toelichting

De NZa licht de wijzigingen in de bekostiging van de acute ggz verder toe in een afzonderlijk informatieproduct. Dit is uiterlijk in september te vinden op de website van de NZa.

Budgetformulier

Vanaf 1 augustus aanstaande is het formulier voor de voorcalculatie budget acute psychiatrische hulpverlening 2020 beschikbaar. Voor 1 december 2019 kunnen de gebudgetteerde zorgaanbieder en de representerende zorgverzekeraar dit formulier digitaal en ondertekend indienen. Alle beoogde gebudgetteerde zorgaanbieders kunnen zich aanmelden om toegang te krijgen tot het digitale portaal. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@nza.nl, onder vermelding van: aanvraag budget acute ggz.

Eerstelijnsdiagnostiek (g-ggz en gb-ggz)

Per 2020 vereenvoudigen wij de facturatie van eerstelijnsdiagnostiek. De totale kosten van eerstelijnsdiagnostiek bedragen gemiddeld 0,3% van de ambulante omzet van ggz-aanbieders. Ter verlaging van administratieve lasten zijn deze kosten per 2020 versleuteld in de kostprijzen van behandelaren in de ggz (op basis van het nieuwe kostprijsonderzoek). De eerstelijnsdiagnostiek ozp's komen daarmee voor de ggz per 2020 te vervallen.

In 2020 is het niet meer mogelijk om ozp's voor eerstelijnsdiagnostiek te declareren. Ozp's die in 2020 uitgevoerd worden in het kader van een in 2019 geopende dbc worden niet via de dbc-tarieven 2019 vergoed. Om deze ontbrekende inkomsten te compenseren hebben wij besloten een éénmalige opslag over de tarieven 2020 op te slaan. Dit betekent dat in de tarieven 2020 voor de gb-ggz en g-ggz 0,049 procent opslag is verwerkt.

Verplichte ggz (g-ggz)

Op 1 januari 2020 vervangt de Wet verplichte ggz (Wvggz) de huidige Wet BOPZ. Deze wet regelt het verlenen van verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis. Mogelijk neemt de omvang van het voortraject onder de Wvggz toe. Denk hierbij aan extra werkzaamheden in het kader van het voorbereiden van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging en het opstellen van een plan van aanpak. Voor cliënten die uiteindelijk (na aanvraag van de zorgmachtiging) niet in behandeling komen, zijn de huidige diagnostiek-dbc's naar verwachting dan soms niet toereikend. Daarom breiden wij de diagnostiek-dbc's met twee prestaties uit.

 

Registratie zorgtype zorgmachtiging en crisismaatregel i.v.m. risicoverevening (g-ggz)

In een onderzoek dat VWS eerder liet uitvoeren naar de rol van Bopz-maatregelen in de risicoverevening blijkt dat een dalende lijn is te zien in de registratie van de zorgtypen 'rechterlijke machtiging' en 'inbewaringstelling'. Het registeren van het juiste zorgtype door zorgaanbieders is verplicht en dient een financieel belang. Inzicht in één van de duurste groepen patiënten kan de zorgaanbieders en –verzekeraars helpen bij de zorginkoop en –verkoop. In verband met mogelijke wijzigingen in het zorggebruik door invoering van de Wvggz (zie hierboven), roepen wij zorgaanbieders op om de zorgtypes zorgvuldig te registreren.

Db(b)c-beroepentabel (g-ggz en gb-ggz)

Ggz-differentiatie

Op verzoek van partijen heffen wij per 2020 het onderscheid naar Psychomotorisch therapeuten en Maatschappelijk Werkenden met/zonder ggz-differentiatie in de dbc-beroepentabel op. De geregistreerde tijd van beide beroepen telt voortaan altijd mee in de productafleiding. Hiermee dringt de NZa normonduidelijkheid (met bijbehorende administratieve lasten) terug.

Physician assistant en hbo-psycholoog

Per 2020 zijn de Physician assistant en de hbo-psycholoog opgenomen als niet-afleidend beroep in de beroepentabel. Hiermee maakt de NZa het mogelijk om de inzet van beide beroepen binnen de ggz-behandeling op uniforme manier inzichtelijk te maken.

Verblijf met rechtvaardigingsgrond bij vervolg-dbc's (g-ggz)

Op 6 maart 2017 heeft het Zorginstituut Nederland de duiding Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige ggz gepubliceerd. Zorginstituut Nederland concludeert hierin dat het in uitzonderlijke situaties gerechtvaardigd is om verblijf voor een redelijke termijn voort te zetten terwijl dit eigenlijk niet meer 'medisch noodzakelijk' is voor de geneeskundige ggz. De hiervoor in 2018 op verzoek van partijen ingevoerde prestatie 'Verblijf met rechtvaardigingsgrond (vmr)' mag in de huidige regeling gespecialiseerde ggz alleen in combinatie met behandeling gedeclareerd worden. Bij vervolg-dbc's wordt het per 2020 mogelijk om de deelprestatie VMR te declareren, ook als behandeling ontbreekt.

Overige

Dagbesteding en geneeskundige begeleiding (g-ggz)

Per 2019 heeft de NZa de omschrijving van twee activiteiten aangepast:

  • Ondersteunend begeleidingscontact is veranderd in ondersteunend begeleidingscontact tijdens verblijf met overnachting

  • Activerend begeleidingscontact is veranderd in geneeskundig begeleidingscontact

 

Daarbij lieten wij weten dat registratie van dagbesteding bij ambulante zorg mogelijk blijft zolang sprake is van geneeskundige zorg. Hiervoor is tenminste opname in het behandelplan vereist. De bekostiging van dagbesteding en begeleiding is hierbij niet gewijzigd.

Deze manier van registreren blijft toegestaan zolang de dbc-systematiek van kracht is.

Aanpassingen wijzigingsformulier

In 2020 en 2021 blijven de huidige dbc-systematiek, de zzp-systematiek en de prestaties

in de g-ggz en gb-ggz in stand. Het onderhoud hieraan beperken we tot een minimum, zo spraken partijen af in het Advies zorgprestatiemodel ggz en fz. Zo kunnen aanbieders en verzekeraars hun aandacht en inspanningen maximaal richten op de implementatie van de nieuwe bekostiging.

Ter ondersteuning hiervan zijn aanpassingen doorgevoerd in het formulier waarmee belanghebbenden een wijziging in de (bestaande) systematiek kunnen aanvragen. Zo worden alleen nog verzoeken in behandeling genomen waarvan de visie van zowel aanbieders(koepel) als verzekeraars(koepel) is bijgevoegd. De termijn voor het indienen van wijzigingen in het systeem per 2021 loopt tot en met 30 september 2019.

E-learningmodules ggz

De NZa stelt e-learningmodules beschikbaar voor de ggz. Hiermee kunt u uw (nieuwe) medewerkers scholen in de (algemene) werking van de bekostigingssystematiek. U vindt deze e-learningmodules hier.

Naar boven