Onderwerp: Bezoek-historie

Besluit Concentratiebesluit Mondzorg Holding Nederland Groep B.V. – Mondzorg Holding Nederland B.V. – Dentaal Totaal B.V. – Prothesepraktijk Delfzijl B.V. (333294)

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie
 

 1. Op 29 mei 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. 5CS Partners Management B.V. (hierna: 5CS) is een private equity onderneming. Mondzorg Holding Nederland Groep B.V. (hierna: MHNG) is een dochteronderneming van 5CS en is een voor deze transactie opgerichte holdingmaatschappij.

 3. Mondzorg Holding Nederland B.V (hierna: Mondzorg Holding) is via haar dochterondernemingen actief op het gebied van mondzorg in Farmsum, Scheemda, Stadskanaal, Hoogezand, Appingedam, Dokkum en Roden.

 4. Dentaal Totaal B.V. (hierna: Dentaal Totaal) is een tandtechnisch laboratorium en is gevestigd in Hoogezand.

 5. Prothesepraktijk Delfzijl B.V. (hierna: Prothesepraktijk Delfzijl) exploiteert vier tandprothesepraktijken in Delfzijl, Hoogezand, Winschoten en Leeuwarden.

  Het voornemen

 6. Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in Mondzorg Holding, Dentaal Totaal en Prothesepraktijk Delfzijl door MHNG. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van 28 mei 2019 en een bij de aanvraag overgelegde conceptaandeelhoudersovereenkomst van 28 mei 2019

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 7. Betrokken organisaties zijn 5CS, Mondzorg Holding, Dentaal Totaal en Prothesepraktijk Delfzijl.

 8. Mondzorg Holding en Prothesepraktijk Delfzijl kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 9. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 10. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 6 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat 5CS uitsluitende zeggenschap verkrijgt over Mondzorg Holding, Dentaal Totaal en Prothesepraktijk Delfzijl.

  Beoordeling

 11. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

  Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 12. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

  Betrokkenheid belanghebbenden

 13. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 14. 5CS en Dentaal Totaal zijn geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van 5CS en Dentaal Totaal door de NZa niet beoordeeld

 15. Prothesepraktijk Delfzijl doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Prothesepraktijk Delfzijl door de NZa niet beoordeeld.

 16. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door Mondzorg Holding op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 17. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door Mondzorg Holding overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

  Cruciale zorg

 18. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Besluit

 19. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

Datum: 21 juni 2019

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven