Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Curaeos Holding B.V. – de onderneming van Tandheelkundig Centrum Kwadrant
Ondertekeningsdatum:26-06-2019Publicatiedatum:05-07-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 3 juni 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. Curaeos Holding B.V. (hierna: Curaeos) is (onder meer) via haar indirecte dochteronderneming Klaassen Mondzorg Zierikzee B.V. (hierna: MZ Zierikzee) actief op het gebied van mondzorg in heel Nederland (voornoemde partijen hierna gezamenlijk: het Curaeos concern).

 3. Tandartsprakijk de Smedt (hierna: TAP de Smedt) is actief op het gebied van mondzorg in Zierikzee.

 4. Tandartspraktijk de Booij (hierna: TAP de Booij) is actief op het gebied van mondzorg in Zierikzee.

 5. G.W.G. den Broeder tandartspraktijk v.o.f. (hierna: TAP den Broeder) is actief op het gebied van mondzorg in Zierikzee.

 6. Maatschap F. van der Vliet en F.A. Zeelenberg (hierna: Maatschap Vliet en Zeelenberg).

 7. TAP de Smedt, TAP de Booij, TAP den Broeder en Maatschap Vliet en Zeelenberg zijn in hetzelfde pand gevestigd en zijn ten behoeve van de exploitatie daarvan tevens een maatschap aangegaan (hierna: Maatschap Kwadrant). De ondernemingen beschreven in randnummer 3-7 worden hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Tandheelkundig Centrum Kwadrant’.

  Het voornemen

 8. Het voornemen betreft de overname van de activa en passiva van Tandheelkundig Centrum Kwadrant door MZ Zierikzee. Het voornemen is vastgesteld in een viertal (individuele) koopovereenkomsten van 27 mei 2019 en een koopovereenkomst ten aanzien van Maatschap Kwadrant van 27 mei 2019.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 9. Betrokken organisaties zijn MZ Zierikzee en de onderneming van Tandheelkundig Centrum Kwadrant.

 10. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 11. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 12. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 8 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat MZ Zierikzee uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van Tandheelkundig Centrum Kwadrant.

  Beoordeling

 13. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

  A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 14. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

  B. Betrokkenheid belanghebbenden

 15. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 16. Tandheelkundig Centrum Kwadrant doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Tandheelkundig Centrum Kwadrant door de NZa niet beoordeeld.

  Cliënten

 17. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, achtste lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van mondzorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

 18. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor, onder andere, aanbieders van mondzorg te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van het Curaeos concern door de NZa niet beoordeeld.

  Personeel

 19. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het Curaeos concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

  C. Cruciale zorg

 20. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Besluit

 21. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 26 juni 2019

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven