Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit KSYOS Holding (NL) B.V. - E-Zorg B.V. – Stichting Telemonitoring
Ondertekeningsdatum:29-05-2019Publicatiedatum:26-06-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

1.Op 15 april 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

 

Partijen

2. KSYOS Holding (NL) B.V. (hierna: KSYOS) is via haar dochteronderneming KSYOS Expertise Centrum (EC®) B.V. (hierna: KSYOS Expertise Centrum) actief op het gebied van tweedelijnszorg, waaronder hartritmediagnostiek, in heel Nederland (hierna gezamenlijk: het KSYOS concern).

3. E-Zorg B.V. (hierna: E-Zorg) exploiteert en onderhoudt dienstverlenende systemen voor de zorg in heel Nederland. De dienstverlening van E-Zorg bestaat onder meer uit het beheren van (telemedische) producten, mede op het gebied van hartritmediagnostiek.4.

4. Stichting Telemonitoring Nederland (hierna: Stichting Telemonitoring) is een aan E-Zorg gelieerde stichting, die dienstverlenende systemen voor de zorg exploiteert en onderhoudt in heel Nederland. De activiteiten van Stichting Telemonitoring zien met name op contractering met zorgverzekeraars.

Het voornemen

5. Het voornemen betreft ten eerste de overname van het deel van de activa en passiva van E-Zorg dat ziet op de hartritmediagnostiek door KSYOS. Daarnaast krijgt KSYOS Expertise Centrum uitsluitende zeggenschap over Stichting Telemonitoring. Daartoe wordt in de statuten van Stichting Telemonitoring vastgelegd dat tot leden van haar raad van toezicht slechts personen kunnen worden benoemd die tevens zijn of tegelijkertijd worden benoemd tot leden van de raad van commissarissen van KSYOS Expertise Centrum. De omvang en samenstelling van de raad van toezicht dienen bovendien gelijk te zijn aan die van voornoemde raad van commissarissen. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde Signing Protocol KSYOS – E-Zorg en conceptkoopovereenkomst KSYOS – E-Zorg van 10 april 2019 en een conceptakte van statutenwijziging van Stichting Telemonitoring van 7 mei 2019.


Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

6. Betrokken organisaties zijn KSYOS, KSYOS Expertise Centrum, een onderdeelvan E-Zorg en Stichting Telemonitoring.
 

7. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.8.

8. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat KSYOS en KSYOS Expertise Centrum uitsluitende zeggenschap verkrijgen over een onderdeel van E-Zorg en Stichting Telemonitoring.

 

Beoordeling

10. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

11.De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

12. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

13.E-Zorg en Stichting Telemonitoring doen door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en vallen daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van E-Zorg en Stichting Telemonitoring door de NZa niet beoordeeld.

 

            Cliënten

14.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het KSYOS concern weliswaar geen cliëntenraad in de zin van de Wmcz heeft ingesteld, maar zij wel al haar cliënten over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.

 

           Personeel

15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het KSYOS concern geen ondernemingsraad in de zin van de WOR heeft ingesteld, maar dat zij wel al haar personeel over de voorgenomen concentratie heeft geïnformeerd en de mogelijkheid heeft gegeven hierop te reageren.
 

C. Cruciale zorg

16.Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.


Besluit
 

17.De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 29 mei 2019

Nederlandse Zorgautoriteit,


mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven