Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratie Dutch Dental Group B.V. – Tandheelkundig Centrum Kerkelanden B.V. – Tandheelkundig Centrum Amersfoort-Vathorst B.V. – Orthodontie Centrum Amersfoort Vathorst B.V
Ondertekeningsdatum:03-06-2019Publicatiedatum:21-06-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

1. Op 6 mei 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

2. Harbour Capital Partners B.V. is onder meer via haar dochtonderneming Dutch Dental Group B.V. (hierna: DDG) actief op het gebied van mondzorg in Delft en Venlo. DDG is 100% eigenaar van DTG Amersfoort B.V. (hierna: DTG Amersfoort) en DTG Digitale Tandtechniek B.V. (hierna: DTG Tandtechniek), die ten behoeve van de concentratie zijn opgericht.

3..Van Maaskantkars B.V. is via haar dochterondernemingen
a. Tandheelkundig Centrum Kerkelanden B.V., Tandheelkundig Centrum Amersfoort-Vathorst B.V. en Orthodontie Centrum Amersfoort Vathorst B.V. (hierna gezamenlijk: de Tandartsondernemingen), en
b. DTL Amersfoort B.V. en Tandtechnisch Laboratorium Amersfoort Vathorst B.V. (hierna gezamenlijk: de Tandtechnische Ondernemingen)
actief op het gebied van mondzorg in Amersfoort en Hilversum.

4. Rustenburger B.V. is minderheidsaandeelhouder in Tandheelkundig Centrum Kerkelanden B.V. en DTL Amersfoort B.V.

5. M. Flier Beheer B.V. is minderheidsaandeelhouder in DTL Amersfoort B.V.

Het voornemen

6.Het voornemen betreft de overname van alle aandelen in de Tandartsondernemingen en de Tandtechnische Ondernemingen door respectievelijk DTG Amersfoort en DTG Tandtechniek. Vervolgens zal een minderheidsaandeel worden overgedragen aan de verkopende partijen. De zeggenschap over de strategische besluitvorming in beide ondernemingen berust bij DDG. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomsten van 19 april 2019 en een bij de aanvraag overgelegde conceptaandeelhoudersovereenkomst.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

7. Betrokken organisaties zijn DDG, de Tandartsondernemingen en de Tandtechnische Ondernemingen.

8. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

9.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

10. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven, onder punt 6 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat DDG uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de Tandartsondernemingen en de Tandtechnische Ondernemingen.


Beoordeling

11. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c, tweede lid, Wmg.

 

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

12. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

 

B. Betrokkenheid belanghebbenden

13. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]
 

Cliënten

14. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, achtste lid, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van mondzorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

 

15.Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor, onder andere, aanbieders van mondzorg te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van betrokken organisaties door de NZa niet beoordeeld.

 

 Personeel

16. Betrokken organisaties zijn overeenkomstig de WOR niet gehouden een ondernemingsraad in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van het personeel van betrokken organisaties door de NZa niet beoordeeld.

 

C. Cruciale zorg

 

17. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

 

Besluit

18. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 3 juni 2019

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven