Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatie- en tariefbeschikking regionale ondersteuning eerstelijnszorg - TB/REG-20633-01
Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-12-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Prestatie- en tariefbeschikking regionale ondersteuning eerstelijnszorg

Nummer Datum inwerkingtreding  
TB/REG-20633-01 1 januari 2020  
Datum vaststelling Geldig tot Behandeld door
25 juni 2019 1 januari 2021 directie Regulering

 

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen c en d jo. artikelen 51 tot met 53 Wmg,

 

op basis van de beleidsregel:

Beleidsregel regionale ondersteuning eerstelijnszorg (BR/REG-20146),

 

besloten dat:

rechtsgeldig,

 

door:

- zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals huisartsen en verloskundigen die bieden;

- zorgaanbieders die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) leveren, niet zijnde gespecialiseerde ggz (basis-ggz);

- zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten die bieden;

- zorgaanbieders die farmaceutische zorg leveren zoals apotheekhoudende die bieden;

- zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg (factormaatschappijen),

 

aan:

- ziektekostenverzekeraars en

- (niet-)verzekerden1

 

In rekening mag worden gebracht:

de prestatiebeschrijving en bijbehorend maximumtarief (in euro’s), zoals omschreven in de onderstaande tarievenlijst, mits voldaan is aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorschriften en beperkingen.

  Maximumtarief

Module Regionale ondersteuning eerstelijnszorg

€ 1,69

 

 

Voorschriften en beperkingen

  • De module kan alleen in rekening worden gebracht als voor deze module een overeenkomst is gesloten met de ziektekostenverzekeraar.
  • De module kan per verzekerde maar één keer in rekening worden gebracht.

 

Vervallen oude prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking regionale ondersteuning eerstelijnszorg en kwalititeitsontwikkeling, met kenmerk TB/REG-19634-01, die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2019, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Gelet op artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking regionale ondersteuning eerstelijnszorg.

 

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

Naar boven