Onderwerp: Bezoek-historie

Geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen per 2020 in Zvw
Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-12-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Per 1 januari 2020 valt de zorg door de specialist oudergeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt nu gefinancierd vanuit een tijdelijke subsidieregeling voor extramurale behandeling.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor deze zorg regelgeving opgesteld onder de noemer: Generalistische geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) .

Wat is generalistische geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen?

Het betreft zorg aan kwetsbare groepen, zoals ouderen met multiproblematiek, mensen met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen, mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking. Het betreft zorg aan mensen die geen Wlz-indicatie hebben en die daar ook (nog) niet voor in aanmerking komen.

Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten

De specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten zijn, na of naast de huisarts, bij uitstek in staat om de complexiteit van deze patiënten en eventuele bijkomende complexiteit in zijn/haar situatie af te wegen en om te zetten in een behandelplan met een geneeskundig doel, gericht op herstel en/of omgaan met beperkingen. Zij leveren deze zorg vaak in samenwerking met ander zorgverleners in een multidisciplinair team (bv. met de gespecialiseerde psycholoog, paramedici en de vaktherapeut).

Tijdelijke subsidieregeling 1 jaar verlengd voor andere beroepsgroepen

Per 1 januari 2020 wordt eerst de artsenfunctie in de eerstelijnszorg versterkt, zodat de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten zelfstandig deze zorg kunnen declareren via de Zorgverzekeringswet. Voor de andere beroepsgroepen - zoals de gedragswetenschappers en de paramedici - blijft de subsidieregeling nog een jaar bestaan: voor hen volgt deze overheveling per 1 januari 2021.

Zorgprestaties en tarieven

Voor de generalistische geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen gelden per 2020 de volgende zorgprestaties (onder voorbehoud van een aanwijzing van de minister van VWS):

  • Zorg zoals specialisten ouderen geneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden;

  • Reistoeslag zorgverlener;

  • Onderlinge dienstverlening;

  • Experiment.

De prestatie 'zorg zoals specialisten ouderen geneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden' kent een maximumtarief per uur. Dit is gebaseerd op het kostenonderzoek Wet langdurige zorg uit 2018. Een belangrijk onderdeel van de zorg is afstemming met andere zorgverleners en het multidisciplinaire overleg. Het tarief gaat daarom uit van een productiviteit van 47%, zoals ook volgt uit dit kostenonderzoek.

De prestatie kan niet nog een keer in rekening worden gebracht voor de tijd die besteed is aan afstemming of multidisciplinair overleg, ook niet als de patiënt hierbij aanwezig is. Uitzondering hierop is het gericht overleg met de behandelend arts.

Ruimte voor vernieuwingen en maatwerk

Om deze zorg beter te kunnen organiseren in de toekomst, te leren van ervaringen en voorlopers te faciliteren, is er in de regels ruimte voor experimentafspraken. Zorgaanbieder en zorgverzekeraar kunnen dan op basis van een overeenkomst afwijken van de reguliere prestaties. De tarieven kunnen zij ook samen afspreken. De volgende experimenteerregels kunnen van toepassing zijn:

De NZa zal deze initiatieven benutten om de bekostiging van de zorg in de sectoren eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen verder te verbeteren. Het doel is dat de regiebehandelaar - op basis van ontwikkelde zorgpaden en/of kwaliteitskaders - kan bepalen welke zorg op welke plek nodig is, zonder dat de bekostiging daar een knelpunt in vormt. De beroepsgroepen zijn zelf aan zet om deze kwaliteitskaders te ontwikkelen.

Voor meer informatie, zie ook de Wegwijzer 'Experimenten bekostiging zorg aan kwetsbare groepen'.

Naar boven