Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit Stichting Cicero Zorggroep – de onderneming van Stichting VillaKeizersKroon-Wonen en Stichting VillaKeizersKroon Weide
Ondertekeningsdatum:30-04-2019Publicatiedatum:14-06-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Verzoek tot ontheffing van het concentratieverbod zonder voorafgaande goedkeuring

1. Op 29 april 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een verzoek ontvangen in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), tot het verlenen van ontheffing van het verbod om een concentratie tot stand te brengen. In dit verzoek is medegedeeld dat Stichting Cicero Zorggroep voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over Stichting VillaKeizersKroon-Wonen en Stichting VillaKeizersKroon Weide in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, van de Mededingingswet (Mw).

Partijen

2. Stichting Cicero Zorggroep (hierna: Cicero) biedt verpleging, verzorging, thuiszorg, geriatrische revalidatiezorg en kortdurende verblijfszorg aan in de regio Zuid-Limburg.
 

3.Stichting VillaKeizersKroon-Wonen (hierna: VillaKeizersKroon-Wonen) biedt extramurale zorg aan mensen met dementie in Maastricht.

4. Stichting VillaKeizersKroon Weide (hierna: VillaKeizersKroon Weide) biedt extramurale zorg aan mensen met dementie in Maastricht. Hierna zullen VillaKeizersKroon-Wonen en VillaKeizersKroon Weide gezamenlijk worden aangeduid als VillaKeizersKroon.

Het voornemen

5. Het voornemen betreft de overname van de activa en activiteiten van VillaKeizersKroon door Cicero. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 29 april 2019.


Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets
 

6. Betrokken organisaties zijn Cicero en de onderneming van VillaKeizersKroon.

7. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

8.Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is bij betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b van de Mw. De in randnummer 5 omschreven transactie Cicero uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van VillaKeizersKroon.

 

Beoordeling

10. Artikel 49d, eerste lid, Wmg geeft de NZa de mogelijkheid om in spoedeisende gevallen op verzoek van degene die de aanvraag voor het verkrijgen van goedkeuring heeft gedaan, ontheffing te verlenen van het in artikel 49a, eerste lid, Wmg gestelde verbod, indien de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden.

11. Hieronder zal achtereenvolgens worden beoordeeld of sprake is van een spoedeisend geval en of de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden.

 

A. Spoedeisendheid

12. VillaKeizersKroon verkeert sinds 26 maart 2019 in staat van faillissement. Door partijen is gemotiveerd dat de medewerkers van VillaKeizersKroon op 30 april 2019 hun laatste werkdag hebben en dat, behoudens overname, nadien de werkzaamheden zullen worden gestaakt. De zorgverlening aan de patiënten van VillaKeizersKroon kan vanaf die datum niet langer worden voortgezet.

13. Gezien het voorgaande acht de NZa het aannemelijk dat de continuïteit van de zorgverlening aan patiënten van VillaKeizersKroon in gevaar loopt. Tevens acht de NZa het aannemelijk dat de zorgverlening aan patiënten kan worden gecontinueerd indien de voorgenomen concentratie op korte termijn plaatsvindt. De NZa concludeert dan ook dat er sprake is van een spoedeisend geval in de zin van artikel 49, eerste lid Wmg.

 

B. Redelijk vermoeden van goedkeuring

14. In het algemeen geeft de NZa haar goedkeuring voor een voorgenomen concentratie tussen partijen, mits voldaan wordt aan de volgende eisen:
- partijen hebben voldoende inzicht gegeven in de verwachte effecten van de beoogde concentratie;
- het oordeel en de aanbeveling van cliënten, personeel en andere betrokkenen zijn overtuigend en beargumenteerd meegewogen in de  besluitvorming tot concentratie;
- de continuïteit van cruciale zorg komt door de voorgenomen concentratie niet in het geding.

15. Voor de verlening van een ontheffing in de zin van artikel 49d, eerste lid, Wmg is het noodzakelijk dat de NZa een redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring niet zal onthouden. De NZa acht dat ten aanzien van de onderhavige voorgenomen concentratie tussen partijen aannemelijk, mits aan een aantal te stellen voorschriften wordt voldaan. Daartoe is het volgende redengevend:

 

De verwachte effecten van de beoogde concentratie

 

16. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie voor het zorgaanbod, de zorglocaties en eventuele risico’s die samenhangen met de concentratie. In het kader van de in randnummer 14 en 15 genoemde beoordelingsstandaard en gelet op artikel 49b lid 2 Wmg acht de NZa de overgelegde effectrapportage in beginsel toereikend.

 

Betrokkenheid belanghebbenden

17. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

18. VillaKeizersKroon doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van VillaKeizersKroon door de NZa niet beoordeeld.

19.De ondernemingsraad en cliëntenraad van Cicero zijn geïnformeerd. De voorzitters hebben aangegeven vooralsnog positief tegenover de voorgenomen concentratie te staan, maar gezien de tijdsdruk hebben de cliëntenraad en ondernemingsraad niet tot een formeel advies kunnen komen.

 

Andere stakeholders

20. Naast het personeel en de cliënten hebben partijen aangegeven dat zij met de andere betrokkenen, waaronder het betrokken Zorgkantoor, in contact zijn geweest over de voorgenomen concentratie.

Continuïteit cruciale zorg

21. Betrokken organisaties leveren zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de organisatie en verlening van deze vorm van zorg.

 

C. Voorschriften

22.Gezien de spoedeisendheid van de besluitvorming omtrent het ontheffingsverzoek heeft de NZa geen diepgaand onderzoek kunnen doen naar de voorgenomen concentratie.

23.Gezien het beschrevene in randnummer 19 acht de NZa het wenselijk om voorschriften te verbinden aan de ontheffing om te borgen dat cliënten en personeel op een zorgvuldige wijze zijn en zullen worden betrokken bij de verdere voorbereiding en uitvoering van de voorgenomen concentratie. In onderhavige aanvraag worden derhalve de volgende voorschriften verbonden aan de goedkeuring van de voorgenomen concentratie:

 

- Nadat de cliëntenraad en de ondernemingsraad een advies hebben uitgebracht zal Cicero deze adviezen onverwijld aan de NZa doen toekomen. Tevens zal Cicero aangeven op welke wijze de adviezen zullen worden meegenomen in de verdere besluitvorming met betrekking tot, en de implementatie van, de concentratie.

Conclusie

24. Gelet op het bovenstaande concludeert de NZa dat er in de onderhavige zaak sprake is van een spoedeisend geval zoals bedoeld in artikel 49d, eerste lid, Wmg, waarbij zij het redelijk vermoeden heeft dat zij haar goedkeuring aan de concentratie niet zal onthouden. Het verzoek om ontheffing zal derhalve worden toegewezen.

 

 

 

Datum: 30 april 2019

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven