Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratie Health Angels B.V. – M. Farahani B.V.
Ondertekeningsdatum:15-05-2019Publicatiedatum:05-06-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

1.  Op 15 april 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag

Partijen

2.  Gezond.nl B.V. (hierna: Gezond.nl) is (onder meer) via haar dochteronderneming Health Angels B.V. (hierna: Health Angels), handelend onder de naam Arts en Zorg, actief op het gebied van huisartsenzorg, fysiotherapie en geestelijke gezondheidszorg in Amersfoort, Arnhem, Berkel en Rodenrijs, Delft, Den Haag, Enschede, Groningen, Leeuwarden, Rijswijk, Utrecht, Wezep, Winschoten en Zaandam.

3.  M. Farahani B.V., handelend onder de naam Huisartsenzorg Westeinde (hierna: Huisartsenzorg Westeinde), is actief op het gebied van huisartsenzorg in Den Haag.

Het voornemen

4. Het voornemen betreft de overname van de activa en passiva van Huisartsenzorg Westeinde door Health Angels. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen ondertekende koopovereenkomst van 2 april 2019.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets
 

5. Betrokken organisaties zijn Health Angels en de onderneming van Huisartsenzorg Westeinde.
 

6. Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.
 

7. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

8. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b van de Mededingingswet. De hierboven onder punt 4 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat Health Angels uitsluitende zeggenschap verkrijgt over de onderneming van Huisartsenzorg Westeinde.

Beoordeling

9. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

10.  De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

B. Betrokkenheid belanghebbenden

11.  Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1

12.  Huisartsenzorg Westeinde doet door minder dan 50 personen zorg verlenen in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van Huisartsenzorg Westeinde door de NZa niet beoordeeld.

Cliënten

13. Zorgaanbieders die een instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (hierna: WTZi) in stand houden, zijn op grond van artikel 2, eerste lid van de Wmcz verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Uit artikel 5, eerste lid, van de WTZi jo. artikel 1.2, vijfde en negende, van het Uitvoeringsbesluit WTZi blijkt dat aanbieders van huisartsenzorg en paramedische zorg instellingen zijn in de zin van de WTZi.

14. Uit de parlementaire geschiedenis bij de Wmcz blijkt echter dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om de verplichting om een cliëntenraad in te stellen ook voor, onder andere, aanbieders van huisartsenzorg en paramedische zorg te laten gelden. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van Health Angels door de NZa niet beoordeeld.

Personeel

15.  Door Health Angels is een ondernemingsraad in de zin van de WOR ingesteld. Health Angels heeft samen met haar ondernemingsraad afspraken gemaakt wanneer voorgenomen concentraties aan de ondernemingsraad van Health Angels dienen te worden voorgelegd (hierna: OR-afspraken).

16. Op grond van deze afspraken is Health Angels niet gehouden om deze voorgenomen concentratie ter advisering aan haar ondernemingsraad voor te leggen. Dit omdat de voorgenomen concentratie voldoet aan de in de OR-afspraken opgenomen criteria die bepalen wanneer de ondernemingsraad van Health Angels van haar adviesrecht afziet. Om die reden is de betrokkenheid van het personeel van Health Angels bij de voorbereiding van de voorgenomen concentratie door de NZa niet beoordeeld.

C. Cruciale zorg

17. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

Besluit

18.  De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

Datum: 15 mei 2019

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers
directeur Toezicht en Handhaving

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
 Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven