Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratie Stichting de Riethorst Stromenland – Stichting Volckaert – Stichting Schakelring
Ondertekeningsdatum:07-05-2019Publicatiedatum:29-05-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

1.   Op 11 april 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

Partijen

2.   Stichting de Riethorst Stromenland (hierna: De Riethorst Stromenland) verleent intramurale zorg, extramurale zorg, eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg, dagactiviteiten, dagbehandeling en specialistische zorg voor mensen met de ziekte van Huntington en Wondzorg in de regio Noord-West-Brabant.

3.   Stichting Volckaert (hierna: Volckaert) verleent intramurale zorg, extramurale zorg, eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg, dagbehandeling en specialistische zorg voor mensen met NAH en Korsakov aan ouderen, chronisch zieken en mensen met kortdurende en/of specialistische hulpvragen in de regio West- en Midden-Brabant.

4  Stichting Schakelring (hierna: Schakelring) verleent intramurale zorg, extramurale zorg, eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg, dagactiviteiten, dagbehandeling en specialistische zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en jonge mensen met dementie in de regio Midden-Brabant.

Het voornemen

5.   Het voornemen betreft de fusie tussen De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring waarbij de drie organisaties op zullen gaan in een nieuw op te richten stichting met als werknaam Stichting RVS. Het voornemen is vastgelegd in een door partijen bij de aanvraag overgelegde ondertekende intentieovereenkomst van 8 oktober 2018, bij de aanvraag overgelegde conceptstatuten van de nieuw op te richten Stichting RVS van 10 april 2019 en een bij de aanvraag overgelegd fusiedocument ex. artikel 2:312 van het Burgerlijk Wetboek van 28 februari 2019.

Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

6.   Betrokken organisaties zijn De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring.

7.   Betrokken organisaties kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

8.   Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

9.   Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, a, Mededingingswet. De hierboven onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat betrokken organisaties fuseren.

Beoordeling

10.  Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

A.  Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

11.  De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

B.   Betrokkenheid belanghebbenden

12.  Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en 13.  instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

13.  Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat cliënten, personeel en andere betrokkenen door De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

14.  Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen van cliënten, personeel en andere betrokkenen door De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

C.  Cruciale zorg

15.  De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring leveren zorg op grond van de Wet langdurige zorg. Uit de bij de aanvraag overgelegde gegevens blijkt dat, als gevolg van de voorgenomen concentratie, geen veranderingen zullen plaatsvinden in de verlening van deze vorm van zorg.

Besluit

16.  vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

Datum: 7 mei 2019

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

dr. M.J. Kaljouw
voorzitter Raad van Bestuur

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA  UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven