Onderwerp: Bezoek-historie

Bijzondere tandheelkunde (collectief maximum tijdstarief) - TB/REG-20632-01
Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-12-2020Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Prestatie- en tariefbeschikking bijzondere tandheelkunde

 

Nummer

TB/REG-20632-01

Datum inwerkingtreding

01-01-2020

Datum verzending

11 juni 2019

Volgnr.

1

Geldig tot

01-01-2021

Behandeld door

directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4, paragrafen 4.2 en 4.4, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50 lid 1 onderdelen c en d jo. artikel 51 tot en met 53 Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel bijzondere tandheelkunde instellingen (BR/REG-20145),

 

en de regeling:

Regeling mondzorg (NR/CU-2015),

 

besloten:

dat rechtsgeldig,

 

door:

instellingen voor bijzondere tandheelkunde die bijzondere tandheelkunde leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 lid 1 onderdeel c onder 2° Wmg (factormaatschappijen),

 

aan:

  • alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden1

de prestatiebeschrijving en het bijbehorend maximumtarief (in euro’s):

zoals omschreven in bijlage 1 behorende bij deze tariefbeschikking, in rekening kunnen worden gebracht, mits is voldaan aan de bij de prestaties beschreven voorwaarden, voorschriften en beperkingen.

De vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

De declaraties dienen te worden gespecificeerd conform de beschrijvingen in de tarievenlijst. Bij contante betaling mag het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.

 

Intrekking oude tariefbeschikking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze prestatie- en tariefbeschikking wordt prestatie- en tariefbeschikking bijzondere tandheelkunde, met kenmerk TB/REG-19614-01, ingetrokken.

 

 

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2021.  

Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking bijzondere tandheelkunde.

 

 

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

 

 

drs. J. Rijneveld

unitmanager Eerstelijns Zorg

Bezwaar/Beroep

Bezwaar/Beroep

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

Bijlage 1 bij prestatie- en tariefbeschikking Bijzondere tandheelkunde

 

X831

Collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen per 5 minuten

€ 21,77                

 

Prestatie X831 kan uitsluitend in rekening worden gebracht door instellingen voor bijzondere tandheelkunde die geen individueel vast tijdstarief kennen op grond van het toetsingskader zoals dit is opgenomen in beleidsregel ‘Bijzondere tandheelkunde instellingen’.

Prestatie X831 kan niet in rekening worden gebracht in combinatie met de gelijknamige prestatie uit de OZP-lijst, welke is opgenomen in de ‘prestatie- en tariefbeschikking DOT’.

Naast de X831 kunnen de volgende kosten separaat worden doorberekend:

  • tandtechniek,

  • extra-orale voorzieningen,

  • implantaten,

  • het maken en beoordelen van (röntgen)foto’s en

  • intraveneuze sedatie (en narcose).

De kosten voor tandtechniek (voor zover uitbesteed aan een tandtechnisch laboratorium), voor extra-orale voorzieningen en voor implantaten kunnen separaat worden doorberekend tegen de werkelijke kosten. Alle kosten ingeval van het plaatsen van een implantaat kunnen eenmalig per implantaat tegen het maximumtarief horend bij prestatie J33 uit de tarieflijst ‘Tandheelkundige zorg’ in rekening worden gebracht die voor de implantatie tijdelijk dan wel blijvend in de mond worden geplaatst. Daarnaast kunnen bij het plaatsen van een implantaat de overheadkosten door middel van prestatie J97 uit de tarieflijst ‘Tandheelkundige zorg’ in rekening worden gebracht.

De kosten voor tandtechniek in eigen beheer kunnen worden doorberekend, de gemaakte techniekkosten mogen in ieder geval niet hoger zijn dan de maximumtarieven voor tandtechniek in eigen beheer, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Kosten voor het maken en beoordelen van (röntgen)foto’s kunnen separaat tegen inkoopprijs worden doorberekend. Indien deze in eigen beheer zijn gemaakt, kunnen deze kosten door middel van de prestaties uit Hoofdstuk II 'Maken en/of beoordelen foto's' uit de tarieflijst ‘tandheelkundige zorg’ (de X-codes) in rekening worden gebracht.

De kosten voor intraveneuze sedatie kunnen tegen de werkelijke kosten worden gedeclareerd. De kosten voor narcose kunnen tegen de werkelijke kosten worden gedeclareerd, voor zover deze niet voor rekening komen van een instelling voor medisch specialistische zorg (ziekenhuizen of academische ziekenhuizen) of de anesthesist.

Naar boven