Onderwerp: Bezoek-historie

Concentratiebesluit HumanTotalCare B.V. - Elechos B.V. – ASR Deelnemingen N.V.
Ondertekeningsdatum:13-05-2019Publicatiedatum:23-05-2019

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Aanvraag tot goedkeuring van een concentratie

 

 1. Op 6 februari 2019 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aanvraag ontvangen in de zin van artikel 49a van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) voor het verkrijgen van goedkeuring van een voorgenomen concentratie (hierna: de aanvraag).

  Partijen

 2. HumanTotalCare B.V. (hierna: HTC) is via haar dochterondernemingen ArboNed B.V., Mensely B.V. en HumanCapitalCare B.V. actief op het gebied van arbeid, vitaliteit en gezondheid in heel Nederland. De diensten bestaan onder meer uit preventiemanagement, verzuimmanagement, interventies en re-integratie.

 3. Elechos B.V. (hierna: Elechos) is de houdstermaatschappij van HTC.

 4. ASR Deelnemingen N.V. (hierna: ASR) is een nationaal opererende verzekeringsmaatschappij die financiële producten en dienstverlening aanbiedt op het gebied van schade- en levensverzekeringen en bancaire producten.

  Het voornemen

 5. Het voornemen betreft de verkrijging van (indirecte) gezamenlijke zeggenschap over HTC door Elechos en ASR. Hiertoe zal een tussenholding (HumanTouch Holding B.V.) worden opgericht, die alle aandelen in HTC overneemt. Elechos en ASR zullen vervolgens gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over HumanTouch Holding B.V. Het voornemen is vastgelegd in een bij de aanvraag overgelegde conceptkoopovereenkomst van 7 februari 2019, een bij de aanvraag overgelegde conceptaandeelhoudersovereenkomst, inclusief bijlagen, van 7 februari 2019 en de akte van oprichting van HumanTouch Holding B.V. van 24 januari 2019.

  Toepasselijkheid van de zorgspecifieke concentratietoets

 6. Betrokken organisaties zijn HTC, Elechos en ASR.

 7. HTC en Elechos kwalificeren als zorgaanbieder in de zin van artikel 1, onderdeel c, onder 1 van de Wmg.

 8. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens over het aantal personen dat werkzaam is binnen de betrokken organisaties blijkt dat de voorgenomen concentratie binnen de werkingssfeer van het in artikelen 49a t/m 49d van de Wmg geregelde zorgspecifieke concentratietoezicht valt.

 9. Het voornemen leidt tot het tot stand brengen van een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder b, Mededingingswet. De hierboven, onder punt 5 omschreven transactie leidt er namelijk toe dat betrokken organisaties een gemeenschappelijk onderneming tot stand brengen.

  Beoordeling

 10. Bij de beoordeling van de aanvraag tot goedkeuring van de voorgenomen concentratie hanteert de NZa de wettelijke criteria van artikel 49c lid 2 Wmg.

  A. Inzicht in de verwachte effecten van de concentratie

 11. De bij de aanvraag ter beschikking gestelde effectrapportage biedt voldoende inzicht in de verwachte effecten van de beoogde concentratie, zoals opgesomd in artikel 49b, tweede lid, Wmg.

  B. Betrokkenheid belanghebbenden

 12. Voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel bij de voorbereiding van de concentratie sluit de NZa aan bij de in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (hierna: Wmcz) en de Wet op de ondernemingsraden verankerde advies- en instemmingsrechten van cliëntenraden en ondernemingsraden bij voorgenomen concentraties.[1]

 13. ASR is geen zorgaanbieder in de zin van de Wmg en valt daarom niet onder de reikwijdte van artikel 49a Wmg. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten en personeel van ASR door de NZa niet beoordeeld.

 14. Elechos verleent als houdstermaatschappij slechts indirect zorg, via haar dochteronderneming HTC. Om die reden is voor de beoordeling van de betrokkenheid van cliënten en personeel van Elechos gekeken naar de betrokkenheid van cliënten en personeel van HTC.

  Personeel en andere betrokkenen

 15. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat personeel en andere betrokkenen door HTC op een zorgvuldige wijze zijn betrokken bij de voorbereiding van de concentratie. Zij zijn tijdig en op begrijpelijke wijze op de hoogte gebracht van de inhoud van de concentratieplannen en de manier waarop oordelen of aanbevelingen hierover kenbaar konden worden gemaakt.

 16. Uit de bij de aanvraag ter beschikking gestelde gegevens blijkt dat het oordeel en de aanbevelingen personeel en andere betrokkenen door HTC overtuigend en beargumenteerd zijn meegewogen in de besluitvorming tot concentratie.

  Cliënten                                   

 17. HTC is overeenkomstig de Wmcz niet gehouden een cliëntenraad in te stellen. Om die reden is de betrokkenheid van cliënten van HTC door de NZa niet beoordeeld.

  C.Cruciale zorg

 18. Door betrokken organisaties wordt geen cruciale zorg aangeboden in de zin van artikel 49c, tweede lid, onder c, Wmg.

  Besluit

 19. De NZa heeft vastgesteld dat partijen hebben voldaan aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 49c Wmg. De NZa verleent goedkeuring aan het tot stand brengen van de concentratie waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Datum: 13 mei 2019

 

Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

mw. mr. drs. K. Raaijmakers

directeur Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

 

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

 


[1] Zie, onder andere, Kamerstukken II, 2011-2012, 33 253, nr. 3, p. 12; Kamerstukken II, 2012-2013, 33 253, nr. 6. p. 13; Kamerstukken I, 2012-2013, 33 253, C, p. 15-17.

Naar boven