Onderwerp: Bezoek-historie

Prestatiebeschrijvingbeschikking proeftuin kortdurende zorg TB-REG-20627-01
Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-12-2020Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Nummer Datum inwerkingtreding Datum verzending
TB/REG-20627-01 1 januari 2020 20 juni 2019
Datum vaststelling Geldig tot Behandeld door
20 juni 2019 1 januari 2025 directie Regulering

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van Hoofdstuk 4,

paragrafen 4.2, 4.4 en 4.6 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

 

en meer in het bijzonder:

artikel 35, artikel 50, eerste lid jo. artikel 51, 52, 53 en 58 van de Wmg,

 

alsmede de beleidsregel:

Beleidsregel proeftuin kortdurende zorg, kenmerk BR/REG-20138;

 

en de regeling:

Regeling proeftuin kortdurende zorg, kenmerk NR/REG-2017;

 

besloten:

dat rechtsgeldig

 

door:

zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c sub 1 van de Wmg die zorg in een proeftuin kortdurende zorg leveren zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw)

 

aan:

alle zorgverzekeraars en alle (niet-)verzekerden1

 

in rekening mag worden gebracht:

de prestatie en het bijbehorend tarief zoals opgenomen in onderstaande tabel, met inachtneming van de hierna genoemde voorwaarden, voorschriften en  beperkingen alsmede de voorwaarden, voorschriften en beperkingen genoemd in de van toepassing zijnde beleidsregel en regeling. Voor de beschrijving van de prestatie wordt verwezen naar de Beleidsregel proeftuin kortdurende zorg.

 

Prestatie proeftuin kortdurende zorg. De eenheid waarin de prestatie wordt gedeclareerd, is vrij.

Vrij tarief

 

Voorwaarden, voorschriften en beperkingen

 

De proeftuin kent de volgende voorwaarden:

 

Aanmelden proeftuin

Proeftuinpartijen dienen voor de start van de proeftuin een formulier in bij de NZa. Dit formulier is opgenomen als bijlage 1 bij de Beleidsregel proeftuinen kortdurende zorg.

 

Tariefsoort

Voor de prestatie geldt een vrij tarief als bedoeld in artikel 50, lid 1, sub a van de Wmg.

 

Overeenkomst

De prestatie kan alleen in rekening worden gebracht als hier voorafgaand aan de declaratie een schriftelijke overeenkomst tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraar van de desbetreffende verzekerde aan ten grondslag ligt. In de overeenkomst zijn de inhoud van de te leveren zorg, de declaratie-eenheid en de hoogte van het in rekening te brengen tarief vastgelegd.

 

Reikwijdte

De kortdurende zorg waar deze tariefbeschikking op ziet, betreft de zorg zoals omschreven bij of krachtens de Zvw. Een proeftuin omvat minimaal twee van de betrokken zorgvormen eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.

 

Inwerkingtreding

 

Deze tariefbeschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 en vervalt met ingang van 1 januari 2025. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wmg zal van de vaststelling van deze  prestatiebeschrijvingbeschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatiebeschrijvingbeschikking proeftuin kortdurende zorg.

 

Bezwaarclausule

 

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.

 

Adres:    Nederlandse Zorgautoriteit

   t.a.v. unit Juridische Zaken

   Postbus 3017

   3502 GA  UTRECHT

   (In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)

Fax:        030 – 296 82 96

 

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

  • de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.

 

Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.

 

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Zorgautoriteit,

 

 

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

 

Naar boven