Onderwerp: Bezoek-historie

Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2020 - BR/REG-20125
Geldigheid:01-01-2020 t/m 31-12-2020Versie:vergelijk Status: Was geldig

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Grondslag

Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.

 

Gelet op artikel 52, aanhef en onderdeel e, van de Wmg, worden tarieven die uit de voorliggende beleidsregel voortvloeien ambtshalve vastgesteld door de NZa.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

 

externe cliënt:

een externe cliënt is een cliënt met een Wlz-indicatie voor verblijf en behandeling die niet bij de Wlz-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte verblijft.

 

eigen cliënt:

een eigen cliënt is een cliënt met een Wlz-indicatie voor verblijf en behandeling die bij de Wlz-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte verblijft.

 

materiaal- en/of techniekkosten:

de kosten van tandtechniek die noodzakelijk zijn voor de behandeling en extra zijn ingekocht door de zorgaanbieder en de kosten van de materialen die specifiek toe te rekenen zijn aan de betreffende prestatie. Hier worden expliciet niet de verbruiksmaterialen bedoeld. 

Artikel 2 Doel van de beleidsregel

Het doel van deze beleidsregel is om Wlz-zorgaanbieders met een eigen tandartspraktijkruimte de mogelijkheid te bieden om de kosten te declareren van:

 • behandeling van een externe cliënt door de tandarts, inclusief het gebruik van de tandartspraktijkruimte;
 • intraveneuze sedatie of narcose voor externe én eigen cliënten. 

Artikel 3 Reikwijdte

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling als omschreven in de Wlz.

Artikel 4 Prijspeil

Het in artikel 5 genoemde bedrag voor de prestatie 'Behandeling externe cliënt door tandarts' (G011) is inclusief de definitieve indexen 2019 en de voorlopige indexen 2020.

Artikel 5 Prestaties en tarieven


 

Prestatie

NZa-code

Verrichtingen-code

Tarief per uur

Behandeling externe cliënt door tandarts

G011

195011

€ 227,66

Intraveneuze sedatie of narcose voor Wlz-zorgaanbieders

G201

195201

Werkelijke kosten per uur

 

De hierboven gepresenteerde prestaties met bijbehorende NZa-codes kunnen door de Wlz-zorgaanbieder in rekening worden gebracht bij de Wlz-zorgaanbieder waar de door hen behandelde externe cliënt verblijft. Dit kan alleen als de cliënt een indicatie voor verblijf met behandeling heeft. Het G201 tarief is in tegenstelling tot de prestatie G011 ook van toepassing op de eigen cliënten van een Wlz-zorgaanbieder met tandartsprakrijk (mits aangevraagd, zie artikel 6). De door de NZa in de tariefbeschikking vastgestelde tarieven zijn vaste tarieven.

Artikel 6 Wijze van declareren

Wlz-zorgaanbieders met een tandartspraktijk ingericht voor het verlenen van tandheelkundige hulp kunnen de in artikel 5 genoemde prestaties leveren en op de volgende wijze declareren:
 

 • Tandheelkundige hulp aan externe cliënten. De Wlz-zorgaanbieder kan een deel van de praktijkkosten en het honorarium van de tandarts via één tarief (het G011-tarief) declareren bij de zorgaanbieder van de externe cliënt. De zorgaanbieder van de externe cliënt declareert vervolgens het U25-tarief bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder. Dit is het tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van werkbare vijf minuten. Bij werkbare tijd gaat het om totale patiëntgebonden tijd.
   
 • Als een cliënt elders verblijft, en er op grond van artikel 1 geen sprake is van een externe cliënt, dan kunnen de kosten voor tandheelkundige hulp worden gedeclareerd aan de cliënt of diens zorgverzekeraar.
   
 • Intraveneuze sedatie of narcose. De Wlz-zorgaanbieder kan de kosten van intraveneuze sedatie of narcose declareren via het G201-tarief, voor zowel eigen als voor externe cliënten zover deze kosten niet voor rekening komen van het ziekenhuis of de anesthesist.
   
 • Voordat de Wlz-zorgaanbieder de in artikel 5 genoemde G-tarieven kan declareren, moeten deze via het budget-/herschikkingsformulier Wlz of nacalculatieformulier Wlz bij de NZa zijn aangevraagd en vermeld zijn op de tariefbeschikking van de Wlz-zorgaanbieder. De aanvraag voor het G201-tarief dient een overzicht te bevatten van de verwachte jaarlijkse meerkosten (uitgesplitst naar kapitaallasten, loon- en materiële kosten) die betrekking hebben op het narcose-deel van de behandeling én het aantal uren narcosebehandeling per jaar. Het uurtarief wordt berekend door de totale verwachte werkelijke kosten te delen door het aantal begrote behandeluren.

Artikel 7 Onderdelen ter vaststelling van de tariefopbouw

Het tarief voor tandheelkundige hulp aan externe cliënten is opgebouwd uit de onderstaande posten:

 • Honorarium van de tandarts volgens het U25-tarief;
 • Formatie ondersteunend tandheelkundig team en klinisch psycholoog;
 • Verbruiksmaterialen, bij- en nascholing ondersteunend tandheelkundig team en overige kosten (te weten: telefoon, porti, wachtkamer, kantoor, verzekeringen, accountant, representatie, textiel, vervoer en preventief hygiënische maatregelen);
 • Huisvesting (energie en schoonmaakkosten), rente, afschrijvingen (overige investeringen) en onderhoud.

 

Het tarief is exclusief materiaal- en/of techniekkosten (extra-orale voorzieningen en implantaatkosten), kosten van bepaalde röntgenopnamen en van intraveneuze sedatie en narcose. Deze kosten kunnen in overeenstemming met de werkelijke kosten één op één worden doorberekend aan het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder.

 

Als de Wlz-zorgaanbieder tandtechnische werkstukken (zelf) vervaardigt, is hij verplicht om aan het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder de materiaal- en/of techniekkosten te specificeren conform de Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer, met kenmerk BR/REG-20102 of de opvolger hiervan, van de NZa.

Artikel 8 Intrekken oude beleidsregel

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2019, met kenmerk BR/REG-19124, ingetrokken.

Artikel 9 Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding, terugwerkende kracht en citeertitel

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel

De Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2019, met kenmerk BR/REG-19124, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.

 

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg, zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

 

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2020.

TOELICHTING

Wijziging ten opzichte van Beleidsregel Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk 2019 (BR/REG-19124):

 

In het in artikel 5 genoemde bedrag zijn de definitieve indexen 2019 en de voorlopige indexen 2020 opgenomen.

 

Daarnaast zijn de artikelen 4 en 6 tekstueel verduidelijkt.

 

Artikelsgewijs

Artikel 1 Materiaal- en/of techniekkosten

In artikel 1 (Begripsbepalingen) van de Beleidsregel tandheelkundige zorg met kenmerk BR/REG-20100 is dit begrip verder toegelicht.

 

Artikel 6 Wijze van declareren

 

Eigen cliënten Wlz-zorgaanbieder

Als tandheelkundige hulp wordt geboden aan eigen cliënten (met een indicatie voor verblijf en behandeling) kan de Wlz-zorgaanbieder de kosten voor het honorarium van de tandarts via het U25-tarief declareren bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder.

 

De kosten van intraveneuze sedatie of narcose zijn niet inbegrepen in het reguliere Wlz-budget en kunnen separaat (door middel van het G201 tarief) bij het zorgkantoor/de Wlz-uitvoerder gedeclareerd worden voor zowel externe- als eigen cliënten.

 

Externe cliënten

Als tandheelkundige hulp wordt geboden aan externe cliënten, die elders verblijven en worden behandeld, kan de Wlz-zorgaanbieder gebruikmaken van de in deze beleidsregel opgenomen prestaties en tarieven. De Wlz-zorgaanbieder kan de prestaties alleen in rekening brengen bij de Wlz-zorgaanbieder waar de externe cliënt verblijft. De tarieven voor behandeling van externe cliënten zijn inclusief het honorarium van de tandarts. De tarieven zijn exclusief materiaal- en/of techniekkosten, kosten van bepaalde röntgenopnamen en van intraveneuze sedatie en narcose.

 

Het tarief kan in rekening worden gebracht bij de zorgaanbieder waar de externe cliënt verblijft. Als de cliënt geïndiceerd is voor verblijf met behandeling betreft deze behandeling tevens tandheelkundige zorg (artikel 3.1.1. Wlz). De kosten voor tandheelkundige zorg vallen dan onder de Wlz. De Wlz-zorgaanbieder waar de behandeling plaatsvindt, declareert de kosten (met de G-tarieven) voor tandheelkundige zorg bij de Wlz-zorgaanbieder waar de cliënt verblijft. De Wlz-zorgaanbieder waar de cliënt verblijft, kan vervolgens het honorarium van de tandarts (het U25-tarief) declareren bij de Wlz-uitvoerder.

 

Wanneer een cliënt op grond van artikel 1 geen externe cliënt is, dan kunnen de kosten voor tandheelkundige hulp worden gedeclareerd bij de cliënt of diens zorgverzekeraar. Zie hiervoor de Beleidsregel tandheelkundige zorg met kenmerk BR/REG-20100 of de opvolger hiervan.

Naar boven